Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
 

Kontaktai

Paieška
 
 

LATLIT Interreg

 
 

Kultūros sostinė

 
 

Rokiškio autobusų parkas

 
 

bck
sausis 2020
fow
P
A
T
K
P
Š
S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Renginys
Paroda
Konferencija
Diskoteka
Festivalis
Spektaklis
Visos kategorijos
 
 

Svetainės lankomumas

Viso apsilankė41262848
Šiandien8355
Dabar naršo146
 

Naujienos

Gyventojams

Turistams

Verslininkams

Gyvenimo atvejais

 

Naujienos

Spausdinti

DĖL INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO VĖJO JĖGAINIŲ PARKO STATYBAI ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE RENGIMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2019-03-15

 

 

2019 m. kovo 15 d. parengtas Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo "DĖL INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO VĖJO JĖGAINIŲ PARKO STATYBAI ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE RENGIMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO" projektas

 

 

 

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 Į S A K Y M A S

DĖL INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO VĖJO JĖGAINIŲ PARKO STATYBAI ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE RENGIMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 2019 m. kovo   d. Nr. AV-

Rokiškis

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 20 straipsnio 4 dalimi, 21 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 30 straipsnio 2 ir 8 dalimis, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 10.2., 11 ir 16.2. punktais, ir atsižvelgdama į Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. TS-23 „Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainių parko statybai rengimo ir planavimo tikslų“:

  1. Organizuoju Inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainių parko statybai Rokiškio rajono savivaldybėje rengimą.
  2. Tvirtinu planavimo darbų programą vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti (pridedama).
  3. Pavedu Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriui:

  3.1.  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl 1 punkte nurodyto specialiojo plano rengimo ir apie tai informuoti planavimo iniciatorių;

  3.2.  užtikrinti šio įsakymo viešinimą Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka;

  3.3.  paskelbti pasirašytą inicijavimo sutartį Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.

   

   

  Administracijos direktorė                                                                                                               Nataša Aleksiejeva


  Su dokumentais, susijusiais su šio įsakymo projekto rengimu, galima susipažinti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje (Respublikos g. 94, 403 kab., tel. (8 458 71160) iki š.m. kovo 29 d. Pasiūlymai dėl planavimo tikslų raštu priimami ten pat iki kovo 29 d.)

   

   

   
   

  PATVIRTINTA

  Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.            d. įsakymu Nr.

   

  Planavimo darbų programa

  vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti 

   

  Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420, el. paštas savivaldybe@post.rokiskis.lt.

  Planavimo iniciatorius: UAB “European Energy Lithuania”, Konstitucijos pr. 21A, LT-08130 Vilnius.

  Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

  Planavimo pagrindas: Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. TS-23 „Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainių parko statybai rengimo ir planavimo tikslų“.

  Planavimo dokumento tipas ir lygmuo: vietovės lygmens specialiojo planavimo dokumentas.

  Numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainių parko statybai Rokiškio rajono savivaldybėje rengimas.

  Planuojama teritorija: teritorijos Rokiškio rajono savivaldybėje, Kamajų sen., Tytelių k., Gudiškio vs., Špokiškio k., Gaveikių k. (unikalūs numeriai: 7320/0001:57, 7320/0001:138, 7320/0001:55, 7320/0001:137, 7320/0001:13, 7320/0001:98, 7320/0001:136, 7320/0001:142, 7320/0001:41, 7320/0001:39, 7320/0001:7, 7320/0001:177, 7320/0002:212, 7320/0001:18, 7320/0002:22, 7310/0004:295, 7320/0001:101, 7320/0001:112, 7320/0001:116, 7320/0001:121, 7335/0005:74). Planuojamos teritorijos preliminarus plotas ~ 202,8626 ha.

  Planavimo tikslai:

  - nustatyti vėjo jėgainių parko statybai tinkamą vietą žemės ūkio teritorijoje, įvertinant šios teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos aspektus, kitus reikalavimus;

  -  pagal poreikį numatyti žemės sklypų pertvarkymo būdus;

  - įvertinti teritorijos urbanistinę struktūrą, parengtus ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, esamą infrastruktūros sistemą ir kitą informaciją;

  - užtikrinti darnią alternatyvios energijos šaltinių plėtrą – numatyti vėjo jėgainių parko statybos plėtros sprendinius, kurie nesukeltų pavojaus aplinkai ir žmonėms;

  -  parinkti aplinkos apsaugos priemones ir apribojimus.

  Privalomi atlikti tyrimai ir (ar) galimybių studijos: vadovaudamasis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, planuojant ne didesnę kaip 10 kv. km teritoriją, bus atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

  Teritorijos vystymo koncepcija ir koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas: inžinerinės infrastruktūros vystymo koncepcija nebus rengiama, nes nėra numatomos kelios plano sprendinių alternatyvos.

  Planavimo proceso etapai:

  Parengiamasis etapas:

  -     planavimo organizatorius parengia ir patvirtina planavimo darbų programą;

  -     planavimo organizatorius viešai paskelbia apie priimtą sprendimą dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą;

  -    TPDRIS paskelbiama planavimo darbų programa su viešinimo dokumentais ir užregistruojama specialiojo plano rengimo pradžia;

  -     kreipiamasi dėl planavimo sąlygų išdavimo specialiojo plano rengimui;

  -     atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

  Rengimo etapas:

  -       Esamos būklės įvertinimas: vėjo jėgainių parko statybos teritorijos išdėstymo vystymo galimybių vertinimas; probleminių situacijų ir arealų ištyrimas, nustatant vėjo jėgainių parko teritorijos vystymo tendenciją; savivaldybės teritorijos dalies urbanistinės struktūros, parengtų ir rengiamų teritorijų planavimo dokumentų, esamos infrastruktūros sistemos, gamtinio, kultūrinio, kraštovaizdžio struktūros vertinimas.

  -       Bendrųjų sprendinių formavimas: atsižvelgiant į planuojamą teritoriją, teritorijų planavimo lygmenį, atitinkamo lygmens bendrojo plano nuostatas, nustatomi inžinerinės infrastruktūros vystymo prioritetai.

  -        Sprendinių konkretizavimo stadija: atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenį, parengiami konkretūs sprendiniai planuojamai inžinerinės infrastruktūros plėtrai, aiškinamasis raštas ir brėžiniai; specialiojo plano brėžiniai rengiami naudojant skaitmeninę georeferencinę duomenų bazę, naujausių kartografinių žemėlapių pagrindu.

  Baigiamasis etapas:

  -    specialiojo plano sprendinių viešas svarstymas su visuomene, konsultavimasis, svarstymo rezultatų įvertinimas;

  -    specialiojo plano sprendinių (aiškinamasis raštas, brėžiniai, visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese ataskaita) derinimas su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis Teritorijų planavimo komisijoje;

  -   specialiojo plano tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje (VTPSI prie Aplinkos ministerijos), patikrinimo akto gavimas;

  -   Inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainių parko statybai Rokiškio rajono savivaldybėje rengimo sprendinių tvirtinimas Rokiškio rajono savivaldybės taryboje;

  -   tarybos sprendimo paskelbimas Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Rokiškio rajono savivaldybės, Kamajų sen. skelbimų lentoje;

  -   patvirtinto specialiojo plano įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre.

  Kiti reikalavimai:

  -  planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 patvirtintomis Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais ir kt. teisės aktais;

  -    trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda susirinkti plano iniciatoriui/rengėjui;

  - plano rengėjas atlieka teritorijų planavimo dokumento rengimo viešumą užtikrinančias procedūras vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais.

  Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento rengimo visuomenė gali teikti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), raštu organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį.

   


  Suderinta

  Rokiškio rajono savivaldybės administracijos

  Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja

  Danguolė Dagienė

   


 
 
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema