Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
 

Informacija apie teritorijų planavimą

Spausdinti

BENDRA INFORMACIJA

 

1. Atestuotų ir galinčių rengti teritorijų planavimo dokumentus sąrašas 

2. Informacinių pranešimų, kuriais visuomenė informuojama aie teritorijų planavimą, skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarka.

 

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO TEISĖS AKTAI

Administracijos direktoriaus įsakymai

Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų organizavimo 2015 m.

Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų patvirtinimo 2015 m.

Dėl žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtinimo 2014 m.

Dėl žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtinimo 2013 m.

Dėl žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtinimo 2012 m.

Dėl leidimo rengti detaliuosius planus 2013 m.

Dėl leidimo rengti detaliuosius planus 2012 m.

Dėl leidimo rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus 2013 - 2014 m.

Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypų planų rengimą 2013 m.

Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypų planų rengimą 2012 m.

 

Teritorijų planavimo dokumentų organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartys

2013 m.

2012 m.

 

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

 

INFORMACIJA APIE ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS IR ROKISKIO MIESTO TERITORIJOS BENDRŲJŲ PLANŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS IR SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITŲ PARENGIMAS.

1. Viršelis

2. Rokiškio rajono BP sprendinių įgyvendinimo programa ir priemonių planas

3. Rokiškio rajono stebėsenos ataskaita

4. Rokiškio rajono BP rodikliai

5. Rokiškio miesto BP sprendinių įgyvendinimo programa ir priemonių planas

6. Rokiškio miesto BP stebėsenos ataskaita

7. Rokiškio miesto BP rodikliai

 

 

INFORMACIJA APIE GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATO (UN.NR.:7396-0012-5399) REKONSTRAVIMO IR GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATO STATYBOS J. VIENOŽINSKIO G. 3, AUDRONIŲ I K., OBELIŲ SEN., ROKIŠKIO R.SAV., PROJEKTINĮ PASIŪLYMĄ

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2017-03-08

 

Informuojame, kad atsižvelgiant į viešo susirinkimo, įvykusio š. m. vasario 21 d., metu gautus pasiūlymus ir pastabas, parengti Sklypo Rokiškio r., Pandėlyje, Puodžialaukės g. 22, detaliojo plano, patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2010-01-29 sprendimu Nr. TS-1.17 ,,Dėl detaliųjų planų patvirtinimo”, keitimo sprendiniai.

Rengimo pagrindas: Rokiškio  rajono  savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. AV-472 „Dėl detaliojo plano keitimo detaliajam planui Nr. 000733000432 Pandėlio m., Puodžialaukės g. 22“.

Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94, Rokiškis, (8 458) 71 233, el.paštas: savivaldybe@post.rokiskis.lt .

Planavimo iniciatorius: UAB „Pandmeta“, įm.k. 300135314, registracijos adresas –Puodžialaukės g. 22, Pandėlio m., Rokiškio r. sav., tel./faks. (8 458) 79 353, el.paštas: info@pandmeta.com.

Detaliojo plano rengėjas: Nauris Munikas, Žemaitės g. 41, Biržai, tel. 8 698 19 519, el. paštas: nauris.munikas@gmail.com.

Planuojama teritorija – 0,9204 ha ploto žemės sklypas Rokiškio r. sav., Pandėlyje, Puodžialaukės g. 22, sklypo kadastrinis Nr. 7367/0002:131 Pandėlio m. k. v.

Planavimo tikslai:

1. pakeisti žemės sklypo Rokiškio r. sav., Pandėlio m., Puodžialaukės g. 22, detaliojo plano (detaliojo plano registracijos unikalus kodas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre – 000733000432) sprendinius, planuojant naujų gamybinių patalpų statybas;

2. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, vystyti;

3. suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Detaliojo plano keitimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendraja tvarka. Detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.

Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.

Informaciją apie planavimą teikia planavimo organizatorius, planavimo iniciatorius, detaliojo plano rengėjas. Susipažinti su detaliojo plano rengimo bei viešinimo procedūromis  galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS, www.tpdris.lt), teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) Nr. K-VT-73-16-332.

Su parengtais ir viešinamais detaliojo plano sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2017-03-13 iki 2017-03-24. Sprendiniai bus viešinami Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje (Respublikos g. 94) ir TPDRIS adresu:  www.tpdris.lt.

Detaliojo plano viešasis svarstymas vyks 2017-03-28 10.00 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje (Respublikos g. 94, Rokiškis).

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, visuomenė dėl parengto detaliojo plano sprendinių pasiūlymus raštu gali teikti planavimo organizatoriui, planavimo iniciatoriui arba Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriui aukščiau nurodytais adresais ir (ar) TPDRIS adresu: www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-73-16-332, per visą TPD rengimo laikotarpį iki viešo susisrinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.
INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

                              

        Rokiškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. AV- 472 ,,Dėl detaliojo plano keitimo detaliajam planui Nr. 000733000432 Pandėlio m., Puodžialaukės g. 22“, pradedamas rengti Žemės sklypo (kad. Nr. 7367/0002:131, plotas – 0,9204 ha, žemės paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) Rokiškio r. sav., Pandėlio m., Puodžialaukės g. 22, detaliojo plano (detaliojo plano registracijos unikalus kodas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo registre – 000733000432) keitimo detalusis planas, keičiant detaliojo plano sprendinius, numatant naujų gamybinių patalpų statybą. Planavimo organizatorius – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Rancevas, planavimo iniciatorius – uždarosios akcinės bendrovės direktorius Vladimiras Župinas, tel/fax +370 458 79353, el. p. info@pandmeta.com.    

 

Parengtas žemės sklypų formavimo - pertvarkymo  projektas.

                      Projekto tikslas – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį Rokiškio r., Cibelių k.4, kad.Nr.7357/10:42, suformuojant esamą namų valdos sklypą ir  žemės ūkio paskirties žemės sklypus.

                      Planas rengiamas, visuomenės dalyvavimas teritorijų planavimo procese vykdomas, supaprastinta tvarka.

                      Planavimo organizatorius – Arūnė Grigėnienė, Antanas Baublys.

Plano rengėjas – matininkas Rimas Trepočka, Rimo Trepočkos individuali veikla, Žemaičių g.6-40, Panevėžys, tel.: 8-614-93511, rimas.trepocka@gmail.com.

                      Su parengto žemės sklypo  plano sprendiniais galima susipažinti, pateikti motyvuotas pastabas ir pasiūlymus raštu, nurodant vardą, pavardę ir gyvenamąją vietą, Žemaičių g.6-40,  Panevėžys, per 10 darbo dienų,  nuo 2016 m. kovo 3 d. iki 2016 m. kovo 17 d. nuo 800 val. iki 1700 val.

 _____________________________________________________________________________________

 

Visuomenės informavimas apie valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 122 Daugpilis–Rokiškis– Panevėžys ruožų nuo 10,40 iki 15,70 km ir nuo 31,55 iki 36,20 km rekonstravimo techninių darbo projektų parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir statybos darbus

Vadovaudamiesi STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ ( Žin., 2012, Nr. 96-4933, 60, 64 punktu; Žin., 2010, Nr. 115-5902 9.2 punktu) informuojame, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijos užsakymu AB „Panevėžio keliai“ atliks Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 122 Daugpilis–Rokiškis– Panevėžys ruožų nuo 10,40 iki 15,70 km ir nuo 31,55 iki 36,20 km rekonstravimo techninių darbo projektų parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir statybos darbus.

Projektuojamo statinio adresas - Rokiškio rajono Panemunėlio ir Obelių seniūnijų teritorijos.

Statinio naudojimo paskirtis - susisiekimo komunikacijos (keliai).

Projekto rengėjas- AB „Panevėžio keliai“, S.Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, tel. +370 45 502 601, el.p. info@paneveziokeliai.lt. Projekto vadovė N. Fedorenkienė, tel. +370 620 15175, el. p. nijole.fedorenkiene@paneveziokeliai.lt

Statytojas- Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius. Tel. (8 5) 232 96 00, faksas (8 5) 232 96 09, el. paštas: info@lakd.lt

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Panevėžio skyriaus 2015-09-28 priimta atrankos išvada Nr.(15.5)-A4-10703: planuojamai ūkinei veiklai – valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 122 Daugpilis – Rokiškis – Panevėžys ruožo nuo 31,55 iki 36,20 km rekonstravimas Panemunėlio sen., Rokiškio r., poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

________________________________________________________________________________________________

 

Visuomenės informavimas apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės - Rokiškio r. sav., Obelių sen., Audronys I, J. Vienožinskio g. 3, 610819, 6202729 (LKS);

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis - Gamybos, pramonės;

3. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris – Andrius Liubinas E. Šimkunaitės 10 LT-04130, Vilnius UAB „AIF LT“ arba elektroniniu paštu aliubinas@aif.lt, Telefono nr. +370 65534749 iki 2015 m. spalio 13 d.;

4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris) - Vilniaus degtine, Vilniaus m. sav., Vilnius, Panerių g. 47, Tel. 8 (5) 2330819;

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 5 darbo dienos nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos - Rokiškio r. sav., Obelių sen., Telefono nr. +37061673759, laikas 8 val. – 17 val., Supažindinimo termino pabaiga 2015-10-14;

6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų - Pasiūlymus teikti raštu adresu E. Šimkunaitės 10 LT-04130, Vilnius UAB „AIF LT“ arba elektroniniu paštu aliubinas@aif.lt iki 2015 m. spalio 13 d.;

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas). - Rokiškio r. sav., Obelių sen., Dariaus ir Girėno 6, 2015-10-14, 17 val.

Priedai: 1, 2, 3, 4

________________________________________________________________________________________________

 

Informacija apie paskelbtą Etnokultūrinius regionus atspindinčio kraštovaizdžio konkursą (1, 2).

________________________________________________________________________________________________

 

Sprendimo projektas dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo

________________________________________________________________________________________________

Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija; Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis; tel.: (8 458) 71233, el p. savivaldybe@post.rokiskis.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: mototrasos įrengimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Juozapavos k., Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio rajonas.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:

Pagal Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Panevėžio skyriaus 2015-07-17 priimtą atrankos išvadą Nr. (15.5)-A4-7841 planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo paskelbimo, galima Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Panevėžio skyriui, Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys, tel. (8 45) 581431.

Su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti ir pasiūlymus teikti dokumentų rengėjui valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriui per 20 darbo dienų nuo paskelbimo spaudoje adresu Konstitucijos pr. 23A, LT-08105 Vilnius, tel. 8 626 54599, el. paštas krastotvarka@vzf.lt

________________________________________________________________________________________________

 

Informacinis pranešimas

 

2017-02-02

 

Informuojame, kad parengti Sklypo Rokiškio r., Pandėlyje, Puodžialaukės g. 22, detaliojo plano, patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2010-01-29 sprendimu Nr. TS-1.17 ,,Dėl detaliųjų planų patvirtinimo”, keitimo sprendiniai.

Rengimo pagrindas: Rokiškio  rajono  savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. AV-472 „Dėl detaliojo plano keitimo detaliajam planui Nr. 000733000432 Pandėlio m., Puodžialaukės g. 22“.

Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94, Rokiškis, (8 458) 71 233, el.paštas: savivaldybe@posst.rokiskis.lt .

Planavimo iniciatorius: UAB „Pandmeta“, įm.k. 300135314, registracijos adresas –Puodžialaukės g. 22, Pandėlio m., Rokiškio r. sav., tel./faks. (8 458) 79 353, el.paštas: info@pandmeta.com.

Detaliojo plano rengėjas: Nauris Munikas, Žemaitės g. 41, Biržai, tel. 8 698 19 519, el. paštas: nauris.munikas@gmail.com.

Planuojama teritorija – 0,9204 ha ploto žemės sklypas Rokiškio r. sav., Pandėlyje, Puodžialaukės g. 22, sklypo kadastrinis Nr. 7367/0002:131 Pandėlio m. k. v.

Planavimo tikslai:

1. pakeisti žemės sklypo Rokiškio r. sav., Pandėlio m., Puodžialaukės g. 22, detaliojo plano (detaliojo plano registracijos unikalus kodas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre – 000733000432) sprendinius, planuojant naujų gamybinių patalpų statybas;

2. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, vystyti;

3. suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Detaliojo plano keitimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendraja tvarka. Detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.

Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.

Informaciją apie planavimą teikia planavimo organizatorius, planavimo iniciatorius, detaliojo plano rengėjas. Susipažinti su detaliojo plano rengimo bei viešinimo procedūromis  galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS, www.tpdris.lt), teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) Nr. K-VT-73-16-332.

Su parengtais ir viešinamais detaliojo plano sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2017-02-06 iki 2017-02-20. Sprendiniai bus viešinami Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje (Respublikos g. 94) ir TPDRIS adresu:  www.tpdris.lt.

Detaliojo plano viešasis svarstymas vyks 2017-02-21 10.00 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje (Respublikos g. 94, Rokiškis).

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, visuomenė dėl parengto detaliojo plano sprendinių pasiūlymus raštu gali teikti planavimo organizatoriui, planavimo iniciatoriui arba Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriui aukščiau nurodytais adresais ir (ar) TPDRIS adresu: www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-73-16-332, per visą TPD rengimo laikotarpį iki viešo susisrinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas. Projekto vadovas Nauris Munikas.

Informaciją atnaujino: Ainis Čepulis,
Informacija atnaujinta: 2017-03-09 15:49
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema