Sena svetainė

Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 m. bendrasis planas

Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas (toliau – Bendrasis planas) reglamentuoja Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vykdomų švietimo programų koordinavimą, jų prieinamumo ir įvairovės kaitą, mokyklų steigimo, reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkymo kryptis, terminus ir vykdymą.

Savivaldybės teritorijoje 2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis veikė švietimo įstaigos:

4 lopšeliai-darželiai;

1 ikimokyklinio ugdymo skyrius;

2 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriai;

1 mokykla-darželis;

1 pagrindinė mokykla;

2 progimnazijos;

5 gimnazijos;

1 suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras;

4 neformalųjį švietimą teikiančios įstaigos;

3 neformaliojo švietimo skyriai;

2 universalūs daugiafunkciai centrai;

2 švietimo pagalbos įstaigos.

Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos strateginis tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą, racionaliai panaudojant valstybės ir savivaldybės biudžeto skiriamas lėšas, kuriant darnią ir efektyviai veikiančią švietimo programų įvairovę.

Uždaviniai:

sudaryti sąlygas visose savivaldybės švietimo įstaigose kiekvienam mokiniui gauti valstybės
reglamentuotą ugdymo turinį;
gerinti mokymosi aplinkas kokybiškam ugdymo programų įgyvendinimui;
skatinti mokytojų kūrybiškumą, sudaryti mokytojams palankias sąlygas kelti kvalifikaciją ir
tobulinti kompetencijas;
užtikrinti veiksmingą mokyklų bendradarbiavimą, skatinti mokyklas tartis ir siekti bendrų
susitarimų dėl švietimo programų ir jų modulių derinimo, tolesnio mokinių mokymo
perspektyvų;
veiksmingiau panaudoti mokymo ir savivaldybės mokyklų aplinkai skirtas lėšas ugdymo
kokybei ir mokymo materialiniams ištekliams gerinti.

Prioritetai:

arčiausiai vaiko namų teikiamos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio
ugdymo pirmosios dalies ugdymo programų paslaugos;
sąlygų aukštesnei ugdymo(-si) kokybei užtikrinti gerinimas;
mokytojų profesinio augimo ir mokyklų vadovų vadybinių kompetencijų stiprinimas;
ugdymo organizavimas netradicinėse erdvėse ir edukacinių aplinkų kūrimas;
mokymosi aplinkos pagerinimas, užtikrinant sanitarines ir higienos normas;
efektyvus žmogiškųjų, ūkinių ir finansinių išteklių panaudojimas.