Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarka

Rokiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS – 40.

Tvarkos aprašo paskirtis – nustatyti neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų (įstaigų, įmonių, laisvųjų mokytojų, organizacijų ar jų padalinių) (toliau – NVŠ teikėjai) veiklos įsivertinimo ir veiklos vertinimo sampratą, metodiką, išorinio vertinimo organizavimą ir vykdymą.

Tvarkos aprašas apima šiuos neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) kokybės užtikrinimo elementus: NVŠ stebėseną, veiklos įsivertinimą ir išorinį vertinimą bei tyrimus.

Šiame Tvarkos apraše apibrėžtos nuostatos privalomos neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykloms. Kiti NVŠ teikėjai išoriniame vertinime gali dalyvauti jiems patiems pageidaujant.

Tarybos sprendimas (2020-02-27, Nr. TS-40)<<

Aprašas<<

Aprašo priedai:

1 priedas. Rokiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo rodikliai

2 priedas. Neformaliojo vaikų švietimo kokybės rodiklių įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatų pildymo forma 

3 priedas. Neformaliojo vaikų švietimo kokybės išorės vertintojų etikos principai

4 priedas. Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo kokybės vertinimo išvada.

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NVŠ TEIKĖJO  VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO  PLANAS čia<<

Neformaliojo vaikų švietimo kokybės rodiklių  2019 – 2022 m. stebėsena

Rokiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo rodikliai, Aprašo 1 priedas / palyginimas su Lietuvos:

NVS-2019-2022 m. m. rodikliu suvestinė

NVS-2019-21 m. m. rodikliu suvestinė

2022 m. apklausos suvestinė ir rekomendacijos

2021 m. apklausos suvestinė, rekomendacijos