Sena svetainė

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarka 2020 metais ir 2021 m.

EMOKYKLA

https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/rokiskio-rajono-savivaldybe/438

REKOMENDACIJOS IR NAUDINGI DOKUMENTAI
https://www.lmnsc.lt/nvs-programu-tikslinis-finansavimas/

SKELBIAME NAUJŲ NVŠ PROGRAMŲ PRIĖMIMĄ IR KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUSTATYTĄ TVARKĄ

Švietimo teikėjas, atitinkantis Aprašo 11 punkte numatytus reikalavimus (toliau – NVŠ teikėjas), iki 2021 m. birželio 30 d. 17.00 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui (805A kab.) adresu (Rokiškis, Respublikos g. 94, LT-42136) teikia užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą 1 priedas (paraiška) Aprašo 1 priedas

1.NVŠ teikėjų, vykdančių programas 2021 m. birželio –liepos mėn, ŽINGSNIAI
1.1 NVŠ teikėjų žingsniai 2021 m. 1 pusm.
1.2.NVŠ teikėjų žingsniai 2021 m. 2 pusm.

2. NVŠ PROGRAMŲ, KURIOS VYKDOMOS 2020 M. RUGSĖJO 16  ̶   GRUODŽIO 15 D. LAIKOTARPIU, SĄRAŠAS
       2.2 Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų vykdomų programų  nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gegužės 31 d.  sąrašas

2.3. Rokiškio rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų vykdomų programų  nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2021 m. liepos 31 d.  sąrašas

 

3. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarką reglamentuojantys dokumentai:

3.1. Tarybos sprendimas 2021 m. balandžio 30 d. Nr. TS-100

3.2. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas ir jo priedai.

3.3. Aprašo 1 priedas

3.4. Aprašo 3 priedas (robotizuota sutarties su tėvais, globėjais forma)

3.4.1. Sutarties pildymo rekomendacija

3.5. Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

3.5.1. Išaiškinimas dėl HN reikalavimų

4. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl NVŠ programų atitikties:

4.1. 2021 m. gegužės 26 d. Nr. AV-559

4.2. 2021-07-08 AV-728