Sena svetainė

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų (toliau – Programos) atrankos konkursas

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius skelbia neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų (toliau – Programos) atrankos konkursą. Paraiškos dėl Programų lėšų gavimo pateikiamos iki 2021 m. rugsėjo 3 d. 11.00 val. Kontaktinis asmuo – Rita Elmonienė, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja (tel. (8 458) 71 254, el. p. relmoniene@post.rokiskis.lt). 2021 m. šioms Programoms Rokiškio rajono savivaldybė skyrė 2000,00 Eur. Detalesnė informacija (dėl paraiškų rengimo, dėl programų vykdytojams keliamų reikalavimų, dėl paraiškų vertinimo kriterijų ir kt.) – Rokiškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas), patvirtintame Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-102.

Paraiškas konkursui gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka Rokiškio rajono savivaldybėje įregistruoti juridiniai asmenys.

Konkursui teikiama programa turi būti aprašyta nustatytos formos paraiškoje (Aprašo 1 priedas).

Paraiška turi būti užpildyta valstybine kalba, pasirašyta teisės aktų nustatyta tvarka ir patvirtinta antspaudu.

Programos vykdytojas konkursui gali teikti 1 (vieną) paraišką ir negali būti partneriu kitų programos vykdytojų paraiškose. Nustačius, kad vienas ir tas pats programos vykdytojas dalyvauja daugiau nei 1 (vienoje) paraiškoje, visos su juo susijusios paraiškos laikomos netinkamomis ir nenagrinėjamos.

Programos vykdytojas pateikia 1 (vieną) paraiškos egzempliorių su visais pridedamais dokumentais. Skenuotą paraišką su visais pridedamais dokumentais atsiunčia el. paštais relmoniene@post.rokiskis.lt, svietimas@post.rokiskis.lt.

Paraiškos pateiktos, pasibaigus konkurso skelbime nurodytam paraiškų pateikimo terminui, nevertinamos.

Konkursui pateikiami dokumentai:

-užpildyta ir programos vykdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta paraiška;

-programos vykdytojo nuostatų / įstatų kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka;

-jeigu programos įgyvendinime dalyvauja partneris, teikiama bendradarbiavimo arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija;

-dokumentai, kurie patvirtina, kad programos vykdytojas turi teisę vykdyti švietimo veiklą ir turi ne mažesnę nei vienerių metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį.

Rokiškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo tvarkos aprašas ts-102 NSŠ tvarkos aprašas

NSŠP paraiškos forma