Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

AB Rokiškio komunalininkas valdyba skelbia konkursą į AB „Rokiškio komunalininkas“ direktoriaus pareigas

DĖL KONKURSO AB „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO

AB Rokiškio komunalininkas valdyba skelbia konkursą į AB „Rokiškio komunalininkas“ (toliau – Bendrovės) direktoriaus pareigas:

 

Įstaigos pavadinimas: AB Rokiškio komunalininkas yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, buveinė – Nepriklausomybės a. 12, 42115 Rokiškis
Pareigos: Bendrovės vadovas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį)
Pareigų pavadinimas: Direktorius
Darbo vieta (miestas): AB „Rokiškio komunalininkas“ , Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis
Pareiginės algos koeficientas: 11
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių): 1947 Eur
Reikalavimai

Bendrovės vadovas privalo atitikti specialiuosius reikalavimus:

·         turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą inžinerijos krypčių grupės arba teisės krypties, arba verslo ir vadybos krypčių grupės (verslo ar vadybos studijų krypčių), arba ekonomikos krypties   išsilavinimą;

·          turėti ne mažesnę kaip 4  metų vadovaujamo darbo patirtį;

·          gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti įstaigos veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje;

·          išmanyti ir gebėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės funkcijų vykdymą;

·         gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti tinkamus sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus;

·         gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situaciją bei bendravimo tikslą;

·         turėti kompiuterinio raštingumo pradmenis – mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu bei interneto naršyklėmis;

·          nustatyta tvarka būti pasitikrinus sveikatą, išklausius higienos normų ir pirmosios pagalbos, darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos klausymais, civilinės saugos klausimais mokymo programas;

·          turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Pretendentas privalo pateikti:

·         prašymą leisti dalyvauti konkurse, adresuotą AB „Rokiškio komunalininkas“ valdybai (1 priedas);

·         asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

·         išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

·         kitus dokumentus patvirtinančius pretendento atitiktį Akcinės bendrovės „Rokiškio komunalininkas“ direktoriaus pareigybės aprašymo 7.8 punkto  reikalavimams;

·         darbo patirtį patvirtinantį dokumentą (darbo sutarties, įsakymo dėl paskyrimo į pareigas kopiją, SODROS išrašą ar kt.);

·         gyvenimo aprašymą (CV);

·         užpildytą pretendento anketą;

·         savo, kaip bendrovės vadovo veiklos programą (raštu).

Dokumentai priimami adresu: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis, Teisės ir personalo skyriaus vedėjai Reginai Strumskienei.

Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, vietoj šio skelbimo 2–4 punktuose nurodytų dokumentų ir jų kopijų pateikiamos tik šių dokumentų kopijos, patvirtintos notariškai.

Pretendentų atrankos būdas: pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu, kuris susideda iš egzamino žodžiu –  pokalbis ir praktinė užduotis bei veiklos programos vertinimas.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Regina Strumskienė, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėja, tel. (8 458) 71 170, (8614) 31 836,  el. p. r.strumskiene@post.rokiskis.lt.

Skelbimas galioja iki: ir pretendentų dokumentai priimami 15 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo (terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po konkurso paskelbimo, jei paskutinė termino diena yra ne darbo ar oficialios šventės diena, tai termino pabaigos diena laikoma artimiausia po jos einanti darbo diena).

Apie konkursą skelbiama Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.rokiskis.lt, Bendrovės interneto svetainėje www.rokom.lt.,  vietinėje spaudoje ir Valdymo koordinavimo centro naudojamomis priemonėmis.