Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

APIE PAPILIŲ PILIAKALNĮ

2023 m. sausio 11 d. 13 val.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje Nr. VL-1 numatoma svarstyti:

Papilių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23843), Rokiškio r. sav., Obelių sen., Papilių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“; 3) piliakalniui numatoma formuoti žemės sklypą.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona neatitinka teisės aktų reikalavimų, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (vakarinėje dalyje priderinant prie preliminariais ir geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypo ribų, kitose dalyse – pagal reljefą; tokiu būdu teritorija sumažėtų vakarinėje ir šiaurinėje dalyse, padidėtų rytų ir pietų kryptimis), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus, piliakalniui su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete piliakalniui nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui – reljefą, aikštelę, pylimą, terasą, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
Augustina Kurilienė
Vyriausioji specialistė
Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyrius
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Tel.nr. 273 11 01,  el. p. augustina.kuriliene@kpd.lt