Sena svetainė

APIE ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PROGRAMĄ

APIE ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PROGRAMĄ

Š m. vasario 26 d. Rokiškio rajono taryba tvirtindama, rajono biudžetą, 70 000 eurų skyrė Kaimo programai. Kaimo programa (toliau – KP) – tai savivaldybės finansinė priemonė, kurios tikslas – siekti didesnio žemdirbių verslumo, sudaryti palankesnes ekonomines sąlygas rajono ūkiniams ir kaime veikiantiems subjektams, juos aktyvinti, suteikti galimybę jaunimui susipažinti su žemės ūkio veikla. KP veikla vyksta per šias priemones:

1) jaunųjų ūkininkų būrelių mokyklose veiklai skatinti;

2) žemės ūkio subjektams, įsiregistravusiems Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, išimtinais atvejais (negavus paramos iš kitur) prarasto turto nuostoliams iš dalies kompensuoti (gaisrai ir kt. nelaimės);

3) Rokiškio rajono ūkininkų asociacijų komunalinių patarnavimų ir patalpų nuomos išlaidoms pagal komisijos patvirtintą sąmatą padengti;

4) naujai besisteigiančių, kaime veikiančių kooperatyvų ir / ar asociacijų registravimo išlaidoms, šių organizacijų įstatų, valdymo organų perregistravimui kompensuoti;

5) besikuriančių žemės ūkio kooperatyvų pirmų 5 metų veiklos administracinėms, projektų rengimo, patalpų nuomos ir kitoms išlaidoms kompensuoti;

6) prisidėti prie melioracijos įrengimų gerinimo:

– 40 proc. šios priemonės lėšų skiriant prisidėti prie avarinių melioracijos statinių gedimų rajono gyvenvietėse remonto;

– 60 proc. šios priemonės lėšų skiriant kompensuoti ūkininkų / žemės ūkio paskirties žemės savininkų išlaidoms, patirtoms šalinant melioracijos gedimus (išskyrus griovių priežiūros darbus);

7) žvyro, panaudoto vietiniams keliams remontuoti, pirkimo išlaidų kompensavimas ūkininkams ir žemės ūkio įmonėms.

2021-02-26 patikslinus KP nuostatus, numatyti nežymūs pakeitimai kompensuojant melioracijos remonto darbus bei žvyro pirkimą. Informuojame apie 2021 m. galiojančią tvarką:

ūkininkų / žemės ūkio paskirties žemės savininkų išlaidų, patirtų einamaisiais metais šalinant melioracijos gedimus (išskyrus griovių priežiūros darbus), kompensavimas:

  1. norėdamas vykdyti melioracijos įrenginių gedimų remontą ūkininkas ar žemės savininkas pirmiausia kreipiasi į Žemės ūkio skyriaus melioracijos specialistą (tel. Nr. (8 458) 52 273, mob. 8 687 59 889, el. paštas zeglaitiene@post.rokiskis.lt arba tel. Nr. (8 458) 51 686, mob. 8 658 13 251, el. paštas d.zekaite@post.rokiskis.lt.) konsultacijos ir techninių dokumentų bei pateikia prašymą dalyvauti programoje;
  2. atlikus melioracijos gedimų tyrinėjimo darbus, taip pat prieš vykdant gedimų šalinimo darbus, asmuo telefonu informuoja Žemės ūkio skyriaus melioracijos specialistą;
  3. gedimus pašalinus, rangovas, ūkininkas ir du Žemės ūkio skyriaus melioracijos specialistai pasirašo darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriame įtraukiama nuostata, kad melioracijos gedimo remonto darbų garantinis laikotarpis yra 5 metai;
  4. asmuo KP komisijai pateikia dokumentus (nuotraukas), pagrindžiančius melioracijos gedimo faktą ir remonto vykdymo  darbus, darbų perdavimo-priėmimo aktą, išlaidas pagrindžiančius ir išlaidas  patvirtinančius dokumentus, galiojančią žemės deklaraciją (pagrindiniai duomenys apie žemės plotą) ar žemės nuosavybės dokumentus, prašymą kompensuoti patirtas išlaidas.

KP komisija ne vėliau kaip per vieną mėnesį išnagrinėja pateiktus dokumentus ir priima sprendimą. Gali būti kompensuojama iki 500 eurų. Prioritetas pirmą kartą dalyvaujantiems priemonėje – panaikintas. Sąmatoje nepakankant lėšų, prioritetas numatytas: keliems ūkininkams remontuojant vieną melioracijos sistemą; melioracijos statiniams, esantiems šalia gyvenvietės; remontuojant ne mažesnį negu 10 ha melioracijos sistemos aptarnaujamą plotą; jauniesiems (ne vyresniems negu 41 metų) ūkininkams, pareiškėjams, kurių žemės ūkio valdos dydis neviršija 200 ha.

Ūkininkų ir žemės ūkio įmonių žvyro (0/32 frakcijos), panaudoto savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių (toliau vietinės reikšmės kelių) remontui, pirkimo išlaidų kompensavimas:

  1. pareiškėjai, pageidaujantys einamaisiais metais dalyvauti šioje priemonėje, raštu pateikia prašymus Žemės ūkio skyriui arba apie tai informuoja el. paštu: z.juodeliene@post.rokiskis.lt ar j.jasiuniene@post.rokiskis.lt  ;
  2. po to ūkininkas ar žemės ūkio įmonė kreipiasi į vietos seniūną ir susiderina dėl galimybių, laiko bei sąlygų žvyro paskleidimui ant vietinės reikšmės kelio;
  3. prieš vykdydamas darbus (ne vėliau kaip prieš 1 dieną), ūkininkas / žemės ūkio įmonė informuoja seniūną ar seniūno įgaliotą asmenį;
  4. žvyrą paskleidus ant kelio, tarp ūkininko / žemės ūkio įmonės ir seniūnijos pasirašomas darbų perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodoma: data, kelio inv. Nr., išpilto žvyro kiekis kub. m, žvyro frakcija;
  5. aukščiau išvardintus darbus atlikus, KP komisijai pateikiama: darbus atlikusio ūkininko / žemės ūkio įmonės prašymas kompensuoti žvyro pirkimo išlaidas, darbų perdavimo-priėmimo aktas, žvyro pirkimo ir apmokėjimo už jį dokumentai, dokumentas, patvirtinantis išpilto žvyro frakciją;
  6. vienam pareiškėjui kompensuojama ne daugiau 500 eurų:

kai pirkto žvyro kaina yra iki 8 Eur/kub. m,  atsižvelgiama į faktines išlaidas,

pareiškėjui pirkus žvyrą brangiau-  kompensuojama pagal pirkto žvyro kiekį, taikant  1 kub. m  žvyro kompensuotiną  8 Eur/kub. m įkainį.

Su KP nuostatais išsamiau galite susipažinti Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://rokiskis.lt/administracine-informacija/veikla/veiklos-sritys/zemes-ukio-skyrius/.

 

2021-03-03 KP komisijos posėdyje patvirtinus 2021 m. KP sąmatą, žvyro pirkimo kompensavimui skirta 32 000 Eur, kas sudaro galimybę pasinaudoti parama 64 pareiškėjams, melioracijos remonto kompensavimui – 27 700 Eur (55 pareiškėjai).

KP komisijos sprendimu iki 2021-04-01 skelbiame pareiškėjų prašymų kompensuoti žvyro pirkimo išlaidas rinkimą, vienai seniūnijai skirdami 7 pareiškėjų limitą. Jei iki 2021-04-01 iš kažkurios seniūnijos pareiškėjų bus užsiregistravusių mažiau negu 7, skelbsime papildomą prašymų rinkimą. Šiais metais pageidaujantys vykdyti melioracijos įrenginių gedimų remontą taip pat jau gali kreiptis į Žemės ūkio skyriaus melioracijos specialistus.