Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atranka ir finansavimas

Netrukus Rokiškyje – gyventojų idėjų teikimo maratonas!

Rokiškio rajono savivaldybės biudžete numatyta 40 tūkst. Eur dalyvaujamam biudžetui. Nors dalyvaujamasis biudžetas nėra naujovė, bet pasiteisinęs būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo patiems siūlant idėjas, tokia priemonė rajono biudžete numatyta trečią kartą.

Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimo tikslas – didinti piliečių galimybes įtraukti į savivaldybės biudžeto formavimą. Pagrindiniai uždaviniai – skatinti piliečių iniciatyvą rajone, suburti gyventojus gyvinti bei gerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką, aktyvinti verslo kūrimą ir dalyvavimą atnaujinant teritorijas, skatinti diskusijas rajono aplinkos gerinimo tema.

„Pastebėjome, kad gyventojai noriai įsitraukia priimant sprendimus dėl viešųjų erdvių įveiklinimo ir siūlo įvairiausias idėjas, teikia iniciatyvas. Iš tiesų, kas gali geriau žinoti gyventojų poreikius, jeigu ne patys gyventojai? Svarbu atkreipti dėmesį, kad tai – galimybė idėjoms tapti realybe.  Projektą įgyvendins ne jį pateikę gyventojai tačiau savivaldybės administracija. Akivaizdu, kad Rokiškio miesto ir miestelių gyventojams sudėtinga konkuruoti, todėl šiemet nuspręsta skirtą 40 tūkst. Eur sumą diferencijuoti: 20 tūkst. Eur skirti rajono projektams įgyvendinti ir 20 tūkst.Eur miesto projektams. Manome, kad taip paskatinsime rajono gyventojus aktyviai teikti projektus, gerinančius miestelių aplinką, infrastruktūrą., – kalbėjo rajono meras Ramūnas Godeliauskas ir pridūrė, kad teikiami projektai – infrastruktūriniai, įgyvendinami per metus, kurių apimtis neviršija savivaldybės biudžete patvirtintos sumos einamiesiems metams. Verta paminėti, kad projektas turi būti įgyvendinamas Rokiškio rajono savivaldybėje, savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui, tačiau projektai negali būti įgyvendinami kultūros paveldo objekte bei kultūros paveldo objekto teritorijoje.

KAS GALI TEIKTI IDĖJAS?

Pareiškėjas gali būti kiekvienas Rokiškio rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravęs gyventojas, ne jaunesnis nei 16 metų, surinkęs 20 rajone gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų parašų, palaikančių idėją. Teikiant paraišką, turi būti vadovaujamasi Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu.

PROJEKTŲ IDĖJŲ PATEIKIMO TERMINAS

Projektų idėjų pasiūlymai iki 2023 m.  kovo 14  d. priimami Rokiškio rajono savivaldybės administracijos viename langelyje (Respublikos g. 94, Rokiškis) ir elektroniniu būdu (el. p. savivaldybe@rokiskis.lt). Pasiūlymai teikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: „Bendruomenės iniciatyvų konkursui”, projekto pavadinimas, pareiškėjas, adresas ir telefono numeris.

BŪTINIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTO IDĖJOS PASIŪLYMUI:

Projekto įgyvendinimo vertė – iki  40 tūkst. Eur.

– Prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas pritarimas projekto idėjai: 20 savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių nei 16 metų gyventojų sąrašas su jų parašais, gimimo data, pavarde, vardu, deklaruota gyvenamąja vieta.

– Projektas turi būti įgyvendinamas Rokiškio rajono savivaldybėje, savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram viešam naudojimui.

– Tai turi būti viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių/kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimą, rekonstrukciją, remontą ir kultūros paveldo objektą bei kultūros paveldo objekto teritoriją), nekomercinis, gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas.

– Pareiškėjai pateikia užpildytą nustatytos formos Projekto idėjos pasiūlymą, kuriame turi būti nurodyta: projekto pavadinimas, projekto įgyvendinimo vieta, idėjos aprašymas, preliminari sąmata bei ją pagrindžiantys dokumentai, jei turima (vizualizacijos, brežiniai, schemos, ekspertų nuomonės, rekomendacijos ar kita reikalinga informacija).

PROJEKTŲ IDĖJŲ KONSULTACIJOS

Konsultacijas ir metodinę pagalbą gyventojams, norintiems teikti projektų idėjų pasiūlymus, teikia Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius tel.: 8 458 71438 , mob. tel.:  8 658 22557.

PROJEKTŲ VERTINIMAS

I ETAPAS: VERTINIMAS KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖJE

Projektų idėjų pasiūlymus ir preliminarias projektų sąmatas vertina konsultacinė darbo grupė. Nustačius, kad pateiktas pasiūlymas atitinka visus kvietime nurodytus reikalavimus bei projekto idėjos yra techniškai įgyvendinamos, vertinamas projekto tinkamumas finansuoti ir sudaromi du atrinktų projektų sąrašai: Rokiškio MIESTO seniūnijos teritorijoje ir KITOSE Rokiškio rajono seniūnijų teritorijose.

-Patvirtinti projektai bus paskelbti viešoje erdvėje ir vykdoma balsavimo procedūra.

II ETAPAS: GYVENTOJŲ PRITARIMAS SIŪLOMIEMS PROJEKTAMS

Pasibaigus I projektų idėjų vertinimo etapui, kad projektas virstų „kūnu”, svarbiausia sulaukti gyventojų pritarimo. Tik daugiausia gyventojų balsų sulaukusi įdėja bus įgyvendinta. Balsuoti už labiausiai patikusią idėją galės:

-Rokiškio rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, ne jaunesni nei 16 metų.

-Balsavimas vyks elektroniu būdu, Rokiškio rajono savivaldybės svetainėje www.rokiskis.lt.

-Vienas gyventojas turi teisę balsuoti ne daugiau kaip už 1 projektą. Balsavus kelis kartus elektroniniu būdu, galioja paskutinis balsavimas.

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

-Projektai 100 proc. finansuojami Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

-Daugiausia gyventojų balsų surinkusiems projektams, esant poreikiui, savivaldybės biudžeto lėšomis rengiama techninė specifikacija.

Reikalingus dokumentus ir jų priedus rasite Rokiškio rajono savivaldybės svetainėje www.rokiskis.lt.

Dokumentai atsisiųsti (tik keliant į svetainę).

-Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas.

-Projekto idėjos pasiūlymo forma.

-Pritarimo projekto idėjai forma