Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

DĖL ROKIŠKIO MIESTO IR RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ HIGIENINĖS BŪKLĖS

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Rokiškio skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsnio 1 punktu ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento 2022 m. periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės planu, patvirtintu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. VKE-25 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentų 2022 m. periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės planų patvirtinimo“, 2022 m. rugsėjo – spalio mėn. atliko Rokiškio miesto ir rajono bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo įstaigų planinius patikrinimus (Rokiškio pagrindinės mokyklos, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos, Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos, Rokiškio mokyklos-darželio  „Ąžuoliukas“,  Rokiškio r. Juodupės gimnazijos, Rokiškio r. Obelių gimnazijos, Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos Jūžintų skyriaus) tikslu įvertinti vykdomos veiklos atitiktį Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – HN 21:2017), reikalavimams.
Patikrinimų metu nenustatyta HN 21:2017 reikalavimų pažeidimų.