Sena svetainė

DĖL ROKIŠKIO RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KOREGAVIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

DĖL ROKIŠKIO RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KOREGAVIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ROKIŠKIO RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KOREGAVIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 

 

2020 m. kovo 27 d. Nr. AV-311

Rokiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 102 straipsniu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 30 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 12 punktu bei atsižvelgdamas į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2002 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. AV-300 „Dėl Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų“:

1. Tvirtinu Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano, patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 20 d. sprendimu Nr. TS-8.124 „Dėl Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano patvirtinimo“, koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

2. Nurodau:

2.1. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriui organizuoti specialiojo plano koregavimo parengiamuosius darbus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių nustatyta tvarka;

2.2. savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjui užtikrinti šio įsakymo viešinimą Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui adresu Respublikos g. 62, Panevėžys, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                     Andrius Burnickas

 

 

 

 

 

 

  PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. AV-

 

 

ROKIŠKIO RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KOREGAVIMO

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA  

 

 

Planavimo pagrindas: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2002 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. AV-300 „Dėl Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420, el. paštas savivaldybe@post.rokiskis.lt.

Planavimo dokumento tipas ir lygmuo: savivaldybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimas.

Planuojama teritorija: Rokiškio rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo tikslai:

  1. nustatyti aglomeracijų teritorijas, urbanizuotose ar urbanizuojamos teritorijose esančias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų dalis, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalento atitinkanti tarša ir kuriose susidarančios nuotekos turi būti surenkamos centralizuotomis nuotekų surinkimų sistemomis bei įrenginiais;
  2. aglomeracijų teritorijose nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis;
  3. pažymėti esamų požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonas iš pateiktų požeminio vandens išteklių aprobavimo ataskaitų;

Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Planavimo organizatorius turi pritarti kiekvieno etapo sprendiniams.

Tyrimai ir (ar) galimybių studijos: neatliekami.

SPAV reikalingumas: nereikalinga.

Koncepcijos rengimas: nerengiama.

Viešumo užtikrinimas: nustatyta tvarka atliekamos teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūros.

Specialiojo plano sudėtis: aiškinamasis raštas (tekstinė dalis), brėžiniai (grafinė dalis) ir planavimo procedūrų dokumentai.

Planavimo terminai: 6 mėn. su galimybe pratęsti 1 mėn.

 

____________________________