Sena svetainė

Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

Nuo 2020 m. spalio 19 d. juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.15. punktas) „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas” (toliau – Priemonė).

 Pareiškėjai/paramos gavėjai

Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys.

Kvietimo suma

Kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma –2 mln. Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos

  1. Įsigyta M1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km.
  2. Įsigyta M2 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km.

Pareiškėjas pagal šią priemonę paraišką paskelbtiems kvietimams gali teikti tik vieną kartą ir už kiekvieną įsigytą elektromobilį subsidiją gali gauti tik vieną kartą priemonės gyvavimo laikotarpiu, t. y. transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu gali būti kompensuojama tik vieną kartą.

Subsidijos dydis

4 000 (keturių tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują M1 klasės elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijime, yra ta pati (sutampa) ir ne ankstesnė nei 2020-10-15.

10 000 (dešimt tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują Mklasės elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijime, yra ta pati (sutampa) ir ne ankstesnė nei 2020-10-15.

Pareiškėjas, norintis papildomai gauti 1 000 (vieną tūkstantį) eurų, turi sunaikinti transporto priemonę, kurios valdytoju iki prašymo pildymo datos buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių ir kurios techninė apžiūra galiojo iki priemonės įtraukimo į 2020 m. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo metinę sąmatą detalizuojantį planą (t.y. iki 2020-10-15) ir transporto priemonė iki prašymo pildymo datos ne mažiau kaip 12 mėnesių buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Pareiškėjas turi atiduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, gauti Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP) ir šią transporto priemonę išregistruoti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su ENTP. Gali būti sunaikinta ir ne viena transporto priemonė, tokiu atveju papildomai būtų išmokama po 1000 eurų už kiekvieną sunaikintą transporto priemonę.

Paraiškų vertinimo tvarka

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-615 priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“, nuostatas.

Paraiškų pateikimo bei atrankos būdas – tęstinis.

Paraiškų priėmimo tvarka

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. spalio 19 d. iki tol, kol pakaks lėšų, bet ne ilgiau kaip iki 2021 vasario 1 d. 17 val.

Paraiškas subsidijai gauti galite teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/ 

Informacija teikiama:

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūroje,

Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius

pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00,

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

 Kontaktiniai asmenys:

Renata Chadyšienė, el. paštas: renata.chadysiene@apva.lt, tel. 8 645 72638.

Jūratė Ramoškienė, el. paštas: jurate.ramoskiene@apva.lt, tel.  8 664 36 939.

Daugiau informacijos galima rasti: https://www.apva.lt/elektromobiliu-isigijimo-juridiniams-asmenims-skatinimas/