Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Formuojami RRS SPP iki 2030 m. prioritetų tikslai ir uždaviniai bei jų rodikliai

Šiuo metu Rokiškio rajono savivaldybės (toliau – RRS) administracija rengia RRS strateginį plėtros planą (toliau – SPP) iki 2030 m. Šiuo metu vykstančio antrojo etapo  metu bus parengta SPP iki 2030 m. Koncepcija. Ją sudaro:

  • Savivaldybės vizija
  • Prioritetai
  • Tikslai ir uždaviniai bei juos įgyvendinantys rodikliai.

2022 m. rugpjūčio 30 d. įvyko 2 tematinių darbo grupių SPP iki 2030 m. projektui parengti darbo sesijos, kurių metu kiekviena darbo grupė formavo jai pagal grupės veiklos sritį bei kompetencijas priskirto ilgalaikio prioriteto tikslus ir uždavinius bei tikslų ir uždavinių efekto ir rezultato rodiklių rodiklius.
Prioritetai buvo formuojami 2022 m. birželio mėnesį vykusiuose tematinių darbo grupių susitikimuose.
III prioriteto „Socialiai atsakingos valdysenos plėtojimas“ tikslus ir uždavinius bei tikslų ir uždavinių efekto ir rezultato rodiklius formavo Socialinės ir bendruomeniškos aplinkos, viešojo valdymo bei savivaldybės įvaizdžio formavimo darbo grupė (toliau – Socialinės aplinkos DG), kuriai vadovauja RRS mero pavaduotojas Tadas Barauskas. Į posėdį, vykusį RRS Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos salėje, susirinkę darbo grupės nariai aktyviai dalyvavo diskusijose, įsitraukė siūlydami savo idėjas ir išsakydami pastebėjimus.
Socialinės aplinkos DG suformuoti šie III prioriteto „Socialiai atsakingos valdysenos plėtojimas“ tikslai ir uždaviniai:
3.1. Tikslas. Stiprinti ir saugoti gyventojų sveikatą
3.1.1. Uždavinys. Pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą
3.1.2. Uždavinys. Išplėtoti poreikius atitinkančias, visiems prieinamas visuomenės sveikatos paslaugas
3.2. Tikslas. Didinti socialinę įtrauktį ir tuo pačiu užtikrinti saugesnę aplinką rajone
3.2.1. Uždavinys. Pagerinti ir pritaikyti socialinę infrastruktūrą pažeidžiamoms gyventojų grupėms
3.2.2. Uždavinys. Pagerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, padidinti jų įvairovę
3.2.3. Uždavinys. Išplėtoti prevencinių priemonių taikymą ir socialinę atsakomybę
3.3. Tikslas. Užtikrinti efektyviai veikiančią savivaldą
3.3.1. Uždavinys. Padidinti savivaldybės teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų efektyvumą ir prieinamumą, išplėtoti skaitmeninimą
3.3.2. Uždavinys. Pagerinti savivaldybės veiklos valdymą
3.3.3. Uždavinys. Sustiprinti teigiamą Rokiškio rajono savivaldybės įvaizdį, pagerinti komunikaciją
3.4. Tikslas. Užtikrinti sąlygas jaunimo užimtumui visoje rajono teritorijoje ir didinti visuomenės įsitraukimą į valdyseną
3.4.1. Uždavinys. Išplėtoti veiklas ir paslaugas jaunimui, padidinti jų (savi)motyvaciją
3.4.2. Uždavinys. Sutelkti nevyriausybinį sektorių, bendruomenes, gyventojus viešųjų paslaugų teikimui
Svarstant III prioriteto siūlomų tikslų ir uždavinių efekto ir rezultato rodiklius, siekiant ambicingo teigiamo pokyčio, aktyviai diskutuota apie savivaldybės turimus išteklius ir išorės veiksnius. Prireikus patikslinti duomenis, reikalingus šio prioriteto tikslų ir uždavinių rodikliams suformuoti, 2022 m. rugsėjo 5 d. buvo organizuotas papildomas nuotolinis posėdis, kuriame dalyvavo RRS administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja Zita Čaplikienė, savivaldybės gydytoja Evelina Grėbliauskienė, RRS Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Laimutė Narbutienė, RRS Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Jurgita Blaževičiūtė bei vyriausioji specialistė Agnė Grizevičiūtė.

IV prioriteto „Darnus aplinkos ir infrastruktūros vystymas“ tikslus ir uždavinius formavo Aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo užtikrinimo, komunalinių paslaugų ir savivaldybės infrastruktūros darbo grupė (toliau – Aplinkos apsaugos DG), kuriai vadovauja RRSA direktorius Andrius Burnickas.  Darbo sesijoje, vykusioje RRS Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos salėje, dalyvavę Aplinkos apsaugos DG nariai pasižymėjo proaktyviu požiūriu siūlant idėjas ir išsakant pastebėjimus dėl svarstomų klausimų. Darbo grupės nariai taip pat diskutavo ir teikė siūlymus dėl tikslų ir uždavinių rodiklių.
Aplinkos apsaugos DG suformuoti šie IV prioriteto „Darnus aplinkos ir infrastruktūros vystymas“ tikslai ir uždaviniai:
4.1. Tikslas. Tobulinti rajono susisiekimo sistemą ir didinti gyventojų judumą
4.1.1. Uždavinys. Pagerinti susisiekimo infrastruktūrą, padidinti eismo saugumą
4.1.2. Uždavinys. Padidinti viešojo transporto paslaugų prieinamumą
4.1.3. Uždavinys. Paskatinti gyventojus rinktis alternatyvius, įvairiarūšius judumo būdus
4.2. Tikslas. Labiau saugoti aplinką ir puoselėti kraštovaizdį, paskatinti tvarų vartojimą
4.2.1. Uždavinys. Išsaugoti ekosistemas ir kraštovaizdį
4.2.2. Uždavinys. Pagerinti rajono inžinerinę infrastruktūrą, laikantis ekologiškumo ir inovatyvumo principų
4.2.3. Uždavinys. Sumažinti aplinkos taršą, paskatinti žiediškumą
4.3. Tikslas. Tolygiai plėtoti alternatyvią energetiką
4.3.1. Uždavinys. Sumažinti energijos naudojimą viešajame sektoriuje
4.3.2. Uždavinys. Paskatinti naudoti atsinaujinančius ir alternatyvius energijos išteklius
2022 m. rugsėjo 14 d. vyks Ekonominės aplinkos kartu su jai reikalingais žmogiškaisiais ištekliais užtikrinimo, verslo, žemės ūkio, turizmo, švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo darbo grupės darbo sesija, kurioje bus formuojami I prioriteto „Pažangios ekonomikos tvari plėtra“ ir II prioriteto „Kūrybiškos ir aktyvios bendruomenės telkimas“ tikslai ir uždaviniai bei jų efekto ir rezultato rodikliai.