Sena svetainė

Informacija apie Rokiškio rajono Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietės paviršinio vandens sutvarkymo ir su juo susijusios infrastruktūros rekonstravimo galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Informacija apie Rokiškio rajono Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietės paviršinio vandens sutvarkymo ir su juo susijusios infrastruktūros rekonstravimo galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1.Planauojamos ūkinės veiklos užsakovas – Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis, (8 458) 71 420, el.p. savivaldybe@post.rokiskis.lt.

2.Planuojamos ūkinės veiklos  pavadinimas – Rokiškio rajono Panemunėlio geležinkelio stoties paviršinio vandens sutvarkymo ir su juo susijusios infrastruktūros rekonstravimas.

3.Planuojamos ūkinės veiklos (toliau- PŪV) vieta – Rokiškio rajonas, Panemunėlio seniūnija, Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietė.

4. Persvarstoma atsakingos institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros 2017-11-17 priimta atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-11898 dėl Rokiškio rajono Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietės paviršinio vandens sutvarkymo ir su juo susijusios infrastruktūros rekonstravimo, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai.

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą. Aplinkos apsaugos agentūra 2019-03-14 gavo gyventojų pareiškimą dėl 2017-11-17 Atrankos išvados Nr. (28.5)-A4-11898, prašant persvarstyti Atrankos išvadą ir priimti, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas yra privalomas.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą:

6.1. PŪV planuojama gyvenamosios ir žemės ūkio paskirties sklypuose, kur sausinimo sistemos jau yra, tačiau veikia nepakankamai ir neužtikrina tinkamo paviršinio vandens nuvedimo. Rekonstravus paviršinio vandens nuvedimo sistemas bus greičiau surenkamas paviršinis vanduo, susikaupiantis kiemuose po iškritusių intensyvių kritulių ir rinktuvų pagalba efektyviau nuvedamas iki upės. Sureguliavus paviršinio vandens nuvedimą, nebus tvenkiami taršą sukeliantys objektai – tvartai, pakelės, kiemai ir kt., taip apsaugant nuo taršos geriamąjį vandenį.

6.2. PŪV metu priimtuvas – Šetekšnos upė, nebus valoma, Šetekšnos upės slėnyje planuojami drenažo sistemos perklojimo darbai, pakeičiant esamos sistemos sulūžusius vamzdžius naujais. Rekonstruojamomis sausinimo sistemomis surinktas drenažinis vanduo suvestas rinktuvais į latakus esamų žiočių vietoje Šetekšnos upės pakrantės apsaugos juostoje. Šetekšnos pakrantė, įvykdžius PŪV darbus, bus sutvarkyta.

6.3. Po Atrankos išvados persvarstymo Rengėjo buvo atsižvelgta į Pareiškėjo Pareiškime nurodytus Projekto trūkumus ir pakoreguota, kad didelio skersmens drenažo rinktuvo trasa Projekte neitų per sklypus, kurių savininkai tam nepritarė.

6.4. Atrankos išvados persvarstymo metu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Panevėžio departamento pateiktas siūlymas nekeisti priimtos atrankos išvados, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio gelbėjimo valdybos atstovas Atrankos išvados keisti nesiūlė.

6.5. PŪV teritorija į saugomas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas nepatenka, joje nėra gamtinių objektų, estetinių išteklių, geotopų, todėl neigiamo reikšmingo poveikio šiems elementams nebus.

6.6. Statybos metu susidarančių atliekų tvarkymas atitiks Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus ir kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

6.7. Saugotinų želdinių šalinimas projekte nenumatytas, Liepų g. augantys medžiai nebus pažeisti ar šalinami, nes drenažas šioje vietoje bus vykdomas betranšėjiniu būdu.

7. Priimta galutinė atrankos išvada (2020-03-03 Nr. (30.5)-A4E-1559) – planuojamai ūkinei veiklai – Rokiškio rajono Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietės paviršinio vandens sutvarkymui ir su juo susijusios infrastruktūros rekonstravimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.