Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

INFORMUOJAME APIE PARENGTUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO (TPD NR. K-RJ-73-21-336, TOLIAU – BENDRASIS PLANAS) SPRENDINIUS IR VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ

Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Andrius Burnickas, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, tel. 8-458-71-233, el. paštas savivaldybe@rokiskis.lt, puslapis internete https://rokiskis.lt/
Planavimo iniciatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Andrius Burnickas, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, tel. 8-458-71-233, el. paštas savivaldybe@rokiskis.lt, puslapis internete https://rokiskis.lt/
Plano rengėjas: UAB „Elberta“, Partizanų g. 56-60, 49432 Kaunas, el. p.  [email protected]. Projekto vadovai – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12 549, el. p. [email protected], [email protected].
Planavimo pagrindas: Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. TS-64 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo darbų programa: patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 03 d. įsakymu Nr. AV-587, susipažinti su visa planavimo darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt TPD Nr. K-RJ-73-21-336)
Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo dokumento tipas ir lygmuo: savivaldybės lygmens.
Planuojama teritorija: Rokiškio rajono savivaldybės teritorija, planuojamos teritorijos preliminarus plotas 180650,60 ha
Planavimo tikslai:

  1. kompleksiškai sprendžiant socialinius, ekonominius ir ekologinius uždavinius sudaryti sąlygas tolesnei Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos darniai raidai ir plėtrai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai ir teritorijų sanglaudai;
  2. nustatyti sveikos, saugios ir harmoningos gyvenamųjų vietovių aplinkos, socialinės, ekonominės ir techninės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
  3. sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
  4. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui;
  5. sudaryti sąlygas investicijų skatinimui, kuriant rajono socialinę gerovę ir auginant rajono ekonominį potencialą;
  6. sudaryti sąlygas gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimui, įveiklinimui ir pažinimui, būtinojo gamtinio karkaso formavimo ekologinei pusiausvyrai išlaikyti.

Teritorijų planavimo dokumento keitimo terminai: 2021 m. IV ketv. – 2023 m. IV ketv.
Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais). Išsamesnė informacija teikiama Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje. Informaciją teikia skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Trumpaitė, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel.: 8 699 53 582, [email protected]
 
Supažindinimo tvarka
Viešas supažindinimas: susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais ir kita teritorijų planavimo dokumento rengimo informacija galima nuo 2023-04-01 iki 2023-05-02:

  • Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://rokiskis.lt/;
  • Architektūros ir paveldosaugos skyriuje darbo valandomis (informaciją teikia Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Trumpaitė, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel.: 8 699 53 582, [email protected]);
  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-73-21-336).

Vieša ekspozicija vyks Rokiškio rajono savivaldybės administracijos lentoje nuo 2023-04-07 iki 2023-05-02.

Prieš atvykstant susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, prašome susisiekti su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Trumpaite, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel.: 8 699 53 582, [email protected]

Viešas svarstymas (susirinkimas) dėl parengto teritorijų planavimo dokumento, kurio metu bus viešai supažindinta su Bendrojo plano keitimo sprendiniais įvyks 2023 m. gegužės 03 d. 15.00 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos patalpose, I aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškis

Taip pat pažymime, kad viešo svarstymo (susirinkimo) vieta ir laikas gali būti patikslinti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki viešo svarstymo.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys
Inžinerinis planas
Rekreacija turizmas
Gamtinis karkasas
Plėtros prioritetai
Urbanistiniai centrai