Sena svetainė

INFORMUOJAME, KAD PARENGTA ROKIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO (TPD NR. K-RJ-73-21-287, TOLIAU – PLANAS) KONCEPCIJA IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATASKAITA

Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Andrius Burnickas, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, tel. 8-458-71-233, el. paštas savivaldybe@post.rokiskis.lt, puslapis internete https://rokiskis.lt/
Planavimo iniciatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Andrius Burnickas, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, tel. 8-458-71-233, el. paštas savivaldybe@post.rokiskis.lt, puslapis internete https://rokiskis.lt/
Plano ir SPAV rengėjas: UAB „Elberta“, Partizanų g. 56-60, 49432 Kaunas, el. p.  uabelberta@gmail.com. Projekto vadovai – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12 549,  el. p. uabelberta@gmail.com, evaldas.ramanauskas@ktu.lt.
Planavimo pagrindas: Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. TS-65 „Dėl Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo darbų programa: patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2021 m. gegužės 05 d. įsakymu Nr. AV-450, susipažinti su visa planavimo darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt TPD Nr. K-RJ-73-21-287)
Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo dokumento tipas ir lygmuo: vietovės lygmens.
Planuojama teritorija: Rokiškio miesto teritorija, planuojamos teritorijos preliminarus plotas 1157.16 ha
Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji.
Planavimo tikslai:

  1. keisti veiklos reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, nustatyti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą;
  2. nustatyti miesto inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
  3. numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
  4. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas;
  5. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
  6. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
  7. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui;
  8. panaikinti miesto bendrojo plano sprendinių prieštaravimus įstatymams ir kitiems teisės aktų reikalavimams.

Teritorijų planavimo dokumento keitimo terminai: 2021 m. IV ketv. – 2023 m. IV ketv.
Informuojame, kad parengta Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimas SPAV ataskaita ir  koncepcija.
Su parengta  bendrojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima susipažinti  nuo 2022 m. gruodžio 02 d. iki 2023 m. sausio 03 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. (www.tpdris.lt TPD Nr. K-RJ-73-21-287), Rokiškio rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje https://rokiskis.lt, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje (Respublikos g. 94, Rokiškis).
Prieš atvykstant susipažinti su  bendrojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita, prašome susisiekti su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Trumpaite, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel.: 8 699 53 582, i.trumpaite@post.rokiskis.lt
Viešas susirinkimas dėl teritorijų planavimo dokumento koncepcijos ir SPAV ataskaitos, kurio metu bus viešai supažindinta su plano keitimo koncepcijos alternatyvomis bei SPAV ataskaita įvyks 2023 m. sausio 04 d. 17.00 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos patalpose, I aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškis.
Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais). Išsamesnė informacija teikiama Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje. Informaciją teikia skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Trumpaitė, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel.: 8 699 53 582, i.trumpaite@post.rokiskis.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka (bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijoje): pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento SPAV ataskaitos ir koncepcijos teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Pasiūlymų teikimo tvarka (sprendinių konkretizavimo stadijoje): pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)  per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Rokiškio miesto bendrojo plano koncepcija – Aiškinamasis raštas
Koncepcija 1
Koncepcija 2
Rokiškio miesto bendrojo plano SPAV ataskaita
Rokiškio miesto teritorijų panaudojimo planas_E1