Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

INFORMUOJAME, KAD PARENGTA ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO (TPD NR. K-RJ-73-21-336, TOLIAU – PLANAS) KONCEPCIJA IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATASKAITA

Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Andrius Burnickas, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, tel. 8-458-71-233, el. paštas savivaldybe@post.rokiskis.lt, puslapis internete https://rokiskis.lt/
Planavimo iniciatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Andrius Burnickas, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, tel. 8-458-71-233, el. paštas savivaldybe@post.rokiskis.lt, puslapis internete https://rokiskis.lt/
Plano ir SPAV rengėjas: UAB „Elberta“, Partizanų g. 56-60, 49432 Kaunas, el. p.  [email protected]. Projekto vadovai – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12 549,  el. p. [email protected], [email protected].
Planavimo pagrindas: Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. TS-64 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo darbų programa: patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2021 m. birželio 03 d. įsakymu Nr. AV-587, susipažinti su visa planavimo darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt TPD Nr. K-RJ-73-21-336)
Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo dokumento tipas ir lygmuo: savivaldybės lygmens.
Planuojama teritorija: Rokiškio rajono savivaldybės teritorija, planuojamos teritorijos preliminarus plotas 180650,60 ha
Planavimo tikslai:

  1. kompleksiškai sprendžiant socialinius, ekonominius ir ekologinius uždavinius sudaryti sąlygas tolesnei Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos darniai raidai ir plėtrai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai ir teritorijų sanglaudai;
  2. nustatyti sveikos, saugios ir harmoningos gyvenamųjų vietovių aplinkos, socialinės, ekonominės ir techninės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
  3. sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
  4. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui;
  5. sudaryti sąlygas investicijų skatinimui, kuriant rajono socialinę gerovę ir auginant rajono ekonominį potencialą;
  6. sudaryti sąlygas gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimui, įveiklinimui ir pažinimui, būtinojo gamtinio karkaso formavimo ekologinei pusiausvyrai išlaikyti.

Teritorijų planavimo dokumento keitimo terminai: 2021 m. IV ketv. – 2023 m. IV ketv.
Informuojame, kad parengta Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas SPAV ataskaita ir  koncepcija.
Su parengta  bendrojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima susipažinti  nuo 2022 m. gruodžio 02 d. iki 2023 m. sausio 03 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. (www.tpdris.lt TPD Nr. K-RJ-73-21-336), Rokiškio rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje https://rokiskis.lt, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje (Respublikos g. 94, Rokiškis).
Prieš atvykstant susipažinti su  bendrojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita, prašome susisiekti su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Trumpaite, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel.: 8 699 53 582, [email protected]
Viešas susirinkimas dėl teritorijų planavimo dokumento koncepcijos ir SPAV ataskaitos, kurio metu bus viešai supažindinta su plano keitimo koncepcijos alternatyvomis bei SPAV ataskaita įvyks 2023 m. sausio 04 d. 16.00 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos patalpose, I aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškis.
 Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais). Išsamesnė informacija teikiama Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje. Informaciją teikia skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Trumpaitė, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel.: 8 699 53 582, [email protected]
Pasiūlymų teikimo tvarka (bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijoje): pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento SPAV ataskaitos ir koncepcijos teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys– vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Pasiūlymų teikimo tvarka (sprendinių konkretizavimo stadijoje): pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)  per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Rokiškio rajono bendrojo plano koncepcija – Aiškinamasis raštas
Koncepcija 1
Koncepcija 2
Rokiškio rajono bendrojo plano SPAV ataskaita
Rokiškio rajono savivaldybės teritorijų panaudojimas_E1