Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Kviečiame teikti prašymus dėl socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų akreditavimo

Nuo 2023 m. sausio 1 d. nebelieka projektinio socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje finansavimo, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis pagal sutartis galės būti finansuojamos tik akreditaciją socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugai teikti gavusios įstaigos/organizacijos.
Vadovaujantis Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-492 „Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“,  Socialinės priežiūros akreditavimo Rokiškio  rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Rokiškio  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. AV-762 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo Rokiškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, įstaiga/organizacija, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje Rokiškio  rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2023 m. sausio 1 d., Savivaldybės administracijai pateikia prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (Tvarkos aprašo 1 priedas) ir Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus.
Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Prašymas gali būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Prašymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu, atsiunčiamas paštu ar elektroniniu paštu. Prašymas ir pridedami dokumentai teikiami Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu savivaldybe@post.rokiskis.lt  nuo 2022 m. rugsėjo 26 d. iki 2022 m. lapkričio 15 d. 18 val.
Teisė teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas bus suteikiama 3 metams nuo sprendimo priėmimo dienos. Organizuoti ir vykdyti socialinės priežiūros akreditavimą Rokiškio  rajono savivaldybėje yra įgaliotas Rokiškio  rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius (toliau – Skyrius). Kilus klausimams, prašome kreiptis į Skyriaus vyriausiąją specialistę Dalią Zibolienę, tel. 8 637 78454, [email protected]; ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotoją Zitą Čaplikienę, tel. 8 612 20145, el. p. [email protected].

Pridedama:
Prašymo leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą forma: Aprašo 1 priedas
Deklaracijos forma: Aprašo 2 priedas
Nuorodos į aktualius teisės aktus:

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ suvestinė redakcija nuo 2022-0701: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/5903a770bada11eab9d9cd0c85e0b745/asr.
  2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymas Nr.A1-492 „Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac583370dd9111eb9f09e7df20500045/asr.
  3. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. AV-762 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo Rokiškio  rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ .
  4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-451 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo“ aktualus nuo 2023-01-01: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa6eb6d0f87311ec8fa7d02a65c371ad.

Rokiškio  rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija