Sena svetainė

Neeilinis Rokiškio Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

Neeilinis Rokiškio Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 13 straipsnio 4 dalimi, Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su visais aktualiais pakeitimais):
1. Š a u k i u 2020 m. gegužės 11 d. 14 val. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos neeilinį posėdį.
2. T e i k i u svarstyti klausimus:
1. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimo. Pranešėjas – savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas.
2. Dėl Obelių vaikų globos namų pavadinimo pakeitimo, Obelių socialinių paslaugų namų nuostatų patvirtinimo ir buveinės nustatymo. Pranešėjas – Socialinės paramos skyriaus vedėjas Vitalis Giedrikas.
3. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-180 ,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo“ dalinio pakeitimo. Pranešėja – Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Rita Baltakienė.
4. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-219 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose“ dalinio pakeitimo. Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė.
5. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto 2020 metams patvirtinimo“ patikslinimo. Pranešėja – Reda Dūdienė.
6. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. TS-237 ,,Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Rokiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose dokumentų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo. Pranešėjas – Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Raimondas Simanavičius.
3. T e i k i u išklausyti:
1. Savivaldybės tarybos narių paklausimus.
2. Lietuvos Respublikos Seimo narių pasisakymus.
4. Pavedu Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui savivaldybės tarybos posėdį organizuoti nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu „Zoom“ platformoje).
Potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui adresu Respublikos g. 62, Panevėžys, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.