Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

PRANEŠIMAS VISUOMENEI APIE ORGANIZATORIAUS SPRENDIMĄ NEATLIKTI Saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Rokiškio r. sav., Kamajų sen., Gudiškio vs. specialiojo plano SPAV

Informuojame, kad Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius – planavimo organizatorius, parengus Saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Rokiškio r. sav., Kamajų sen., Gudiškio vs. specialiojo plano atrankos vertinimui atlikti dokumentą, atsižvelgdamas į vertinimo subjektų išvadas, nusprendė, kad rengiant Saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Rokiškio r. sav., Kamajų sen., Gudiškio vs. specialųjį planą, nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.

Plano rengimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos adresas: Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, Lietuva. Kontaktinis organizatoriaus asmuo: Ingrida Trumpaitė, tel. nr. (8 699) 53582, el. paštas: i.trumpaite@post.rokiskis.lt, https://rokiskis.lt/
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Rokiškio r. sav., Kamajų sen., Gudiškio vs. specialusis planas.
Specialiojo plano rengimo pagrindas: Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. TS-214 „Dėl saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Rokiškio r. sav., Kamajų sen., Gudiškio vs., specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų“.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo ir rūšis: vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.
Planuojama teritorija: Rokiškio r. sav., Kamajų sen., Gudiškio vs. esanti teritorija.
Plano rengimo iniciatorius: UAB „EE Lithuania Holding“.
Plano rengėjas: UAB „Nomine Consult“, J. Tumo – Vaižganto 8 – 1, LT-01108 Vilnius, Tel. +370 (5) 210 7210 | Faks. +370 (5) 210 7211. El. paštas: [email protected], www.nomineconsult.com

Planavimo tikslai:
• nustatyti saulės šviesos jėgainių statybai tinkamas vietas žemės sklypuose, esančiuose Rokiškio raj., Kamajų sen., Gudiškio vs., įvertinant šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos aspektus, kitus reikalavimus;
• nustatyti žemės paskirtį ir reglamentus, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, geografinę padėtį, geologines sąlygas, esamas urbanistines, inžinerines, susisiekimo, agrarines sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, architektūros, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, gamtos apsaugos, paveldosaugos reikalavimus valstybės ir viešojo saugumo, gynybos ir kitus poreikius;
• sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę;
• derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Rokiškio r. sav., Kamajų sen., Gudiškio vs. specialiojo plano strateginio poveikio aplinkai vertinimo neatlikimo motyvai:
• Artimiausios saugomos teritorijos nutolę nuo planuojamos teritorijos daugiau kaip 7 km., pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planą planuojama saulės šviesos energijos elektrinių teritorija nepatenka į ypač saugomo kraštovaizdžio teritorijas ar gamtinį karkasą, analizuojamuose žemės sklypuose saugomų natūralių buveinių nėra. Atsižvelgiant į tai, bei į Specialiojo plano sprendinių mastą ir pobūdį, Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių biologinei įvairovei, natūralioms buveinėms, kraštovaizdžiui ar kitoms gamtos vertybėms Saugomose teritorijose.
• Vadovaujantis Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-10-02 įsakymu Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano patvirtinimo“ sprendiniais, analizuojama vietovė patenka į V1H2-b indeksais pažymėtą kraštovaizdžio vizualinės struktūros tipą. Šio vizualinio struktūros tipo kraštovaizdžiuose vyrauja silpna vertikalioji sąskaida (V1) (banguotasis bei lėkštašlaičių slėnių kraštovaizdis su dviejų lygmenų videotopų kompleksais) su vyraujančių pusiau atvirų didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdžiu (H2). Kraštovaizdžio erdvinė struktūra be raiškų vertikalių ir horizontalių dominančių (b). Už 500 m esanti teritorija, kurios pamatinis vizualinės struktūros tipas V2H2-d, nebus paveikta, kadangi saulės elektrinės yra nedidelio aukščio (iki 3 m). Planuojamai veiklai yra atlikta PAV atranka ir gauta išvada (Aplinkos apsaugos agentūra. Atrankos išvada dėl 60 MW galios saulės elektrinių parko įrengimo Rokiškio r. sav., Kamajų sen. poveikio aplinkai vertinimo, patalpinta Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2021 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2021 m. > Panevėžio regionas (18)) dėl neprivalomo PAV, be kitų aspektų, yra dėl nedidelio poveikio kraštovaizdžiui.
• Specialiojo plano įgyvendinimas nesukels reikšmingų neigiamų pasekmių paviršiniams vandens telkiniams, gamtiniam karkasui, bei aplinkos orui.
Informuojame, kad su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano SPAV atrankos dokumentu galima susipažinti Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje, Architektūros ir paveldosaugos skyriuje, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis; Rokiškio savivaldybės interneto svetainėje (https://rokiskis.lt > Administracinė informacija > Architektūra ir teritorijų planavimas > Rengiami specialieji planai) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), dok. Nr. S-VT-73-21-667.

SPAV atrankos dokumentas
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl Saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Rokiškio r. sav., Kamajų sen., Gudiškio vs. specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai atrankos dokumento ir pasiūlymų dėl vertinimo atlikimo įvertinimo pažyma