Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

RAJONO NVO IR BĮ KVIEČIAME KREIPTIS DĖL PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO

2023 m. sausio 30 d. planuojamas Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis. Ši grupė:

*atrenka numatomų teikti savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių įstaigų projektų, teikiamų finansinei struktūrinių ES fondų ar kitai finansinei paramai gauti, idėjas bei projektų veiklas, jų trukmę, finansavimo apimtis;

*teikia siūlymus Savivaldybės administracijai, savivaldybės pavaldžioms įstaigoms ir/ar įmonėms dalyvauti ES struktūrinių fondų, valstybės ar tarptautinių fondų/programų projektuose savarankiškai ar partnerio teisėmis;

*teikia siūlymus dėl savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių įstaigų, rajone registruotų ir/ar veikiančių nevyriausybinių organizacijų planuojamų teikti projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų;

*teikia siūlymus dėl savivaldybės administracijos, seniūnijų, savivaldybei pavaldžių įstaigų planuojamų projektų, numatomų teikti ES struktūrinių ar kitų fondų bei programų finansavimui gauti, potencialių pareiškėjų bei projektų valdymo grupių sudarymo;

*rekomenduoja savivaldybės administracijai/savivaldybei pavaldžioms įstaigoms pagal kompetenciją organizuoti projektų, numatomų teikti ES struktūrinių ar kitų fondų bei programų finansavimui gauti, paraiškų, projektų įgyvendinimo planų, projektinių pasiūlymų pateikimui reikalingų techninių bei kitų dokumentų parengimą bei viešųjų pirkimų konkursų organizavimą, kai projektą rengia/vykdo keli padaliniai arba administracija kartu su savivaldybės arba kitomis įstaigomis;

*teikia pastabas ir siūlymus dėl rengiamų arba vykdomų savivaldybės administracijos ar savivaldybei pavaldžių įstaigų projektų tinkamų finansuoti ir/ar netinkamų finansuoti/viršijančių skiriamą finansavimą išlaidų finansavimo bei projektų veiklų pakeitimo, papildymo;

*priima rekomendacinio pobūdžio sprendimus dėl savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių įstaigų vykdomų projektų įgyvendinimo metu iškylančių problemų sprendimo;

*teikia siūlymus savivaldybės tarybai/administracijai lėšų planavimo investicijoms, viešosios ir privačios partnerystės bendradarbiavimo klausimais;

*svarsto kitus projektų vykdymui aktualius klausimus.

Jei turite klausimų, susijusių su grupės reglamente nustatytomis funkcijomis (reglamentas pridedamas),  kuriuos vertėtų apsvarstyti ir įtraukti į grupės posėdžio darbotvarkę, prašome iki 2023-01-26 (ketvirtadienio) 18:00 val. pateikti juos el. paštu a.grizeviciute@rokiskis.lt Primename, kad pranešėjai, teikdami klausimą, kartu turi pateikti posėdžio medžiagą (trumpą klausimo aprašymą, vizualizaciją ar kitą informaciją), taip pat klausimo pristatymo tekste nurodyti Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. (SPP) priemonę (priemonės numeris ir pavadinimas), kurią atitinka teikiamas svarstyti klausimas (SPP pridedamas, priemonių planą galima rasti 216-274 psl.).