Sena svetainė

Rokiškio rajono savivaldybės Kaimo programa

Rokiškio rajono savivaldybės Kaimo programa

APIE ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PROGRAMĄ
Kaimo programa (toliau – KP) – tai savivaldybės finansinė priemonė, kurios tikslas – siekti didesnio žemdirbių verslumo, sudaryti palankesnes ekonomines sąlygas rajono ūkiniams ir kaime veikiantiems subjektams, juos aktyvinti, suteikti galimybę jaunimui susipažinti su žemės ūkio veikla. Rokiškio rajono savivaldybės tarybai 2020-04-24 patvirtinus, įteisintas žvyro, panaudoto vietiniams keliams remontuoti, pirkimo išlaidų kompensavimas ūkininkams ir žemės ūkio įmonėms. Vienam pareiškėjui iš savivaldybės Kaimo programos žvyro pirkimui kompensuoti gali būti skirta iki 500 eurų. Žvyro (0/32 frakcijos) pirkimo išlaidos gali būti kompensuojamos tokia tvarka:
1) ūkininkas ar žemės ūkio įmonė kreipiasi į vietos seniūną ir susiderina dėl galimybių, laiko bei sąlygų žvyro paskleidimui ant vietinės reikšmės kelio;
2) prieš vykdydami darbus (ne vėliau kaip prieš 1 dieną), ūkininkas / žemės ūkio įmonė informuoja seniūną ar seniūno įgaliotą asmenį;
3) žvyrą paskleidus ant kelio, tarp ūkininko / žemės ūkio įmonės ir seniūnijos pasirašomas darbų perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodoma: data, kelio inv. Nr., išpilto žvyro kiekis kub. m, žvyro frakcija;
4) aukščiau išvardintus darbus atlikus, KP komisijai pateikiama: darbus atlikusio ūkininko / žemės ūkio įmonės prašymas kompensuoti žvyro pirkimo išlaidas, darbų perdavimo-priėmimo aktas, žvyro pirkimo ir apmokėjimo už jį dokumentai, dokumentas, patvirtinantis išpilto žvyro frakciją.
Toliau lieka galioti ankstesnės KP priemonės:
1) jaunųjų ūkininkų būrelių mokyklose veiklai skatinti;
2) žemės ūkio subjektams, įsiregistravusiems Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, išimtinais atvejais (negavus paramos iš kitur) prarasto turto nuostoliams iš dalies kompensuoti (gaisrai ir kt. nelaimės);
3) Rokiškio rajono ūkininkų asociacijų komunalinių patarnavimų ir patalpų nuomos išlaidoms pagal Komisijos patvirtintą sąmatą padengti;
4) naujai besisteigiančių, kaime veikiančių kooperatyvų ir / ar asociacijų registravimo išlaidoms, šių organizacijų įstatų, valdymo organų perregistravimui kompensuoti;
5) besikuriančių žemės ūkio kooperatyvų pirmų 5 metų veiklos administracinėms, projektų rengimo, patalpų nuomos ir kitoms išlaidoms kompensuoti;
6) prisidėti prie melioracijos įrengimų gerinimo:
– 40 proc. šios priemonės lėšų sumos skiriant prisidėti prie avarinių melioracijos statinių gedimų rajono gyvenvietėse remonto;
-. 60 proc. šios priemonės lėšų sumos skiriant kompensuoti ūkininkų / žemės ūkio paskirties žemės savininkų išlaidas, patirtas šalinant melioracijos gedimus (išskyrus griovių priežiūros darbus).
Su KP nuostatais išsamiau galite susipažinti Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje: http://old.rokiskis.lt/lt/zemes-ukis.html.