Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

SKELBIAMAS KONKURSAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2022 METŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Vadovaudamasi Socialinės  reabilitacijos  paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų (toliau – Nuostatai), patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu  Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ 5–7 punktais, Rokiškio  rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektams finansuoti.
Konkurso tikslas – skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.
Bendra 2022 metais projektams įgyvendinti Rokiškio  rajono savivaldybėje planuojama skirti lėšų suma 60350,00 Eur (50288,00 Eur iš valstybės biudžeto, 10062,00 Eur iš savivaldybės biudžeto), didžiausia vienam projektui planuojama skirti lėšų suma 22 000,00 Eur.,  mažiausia -10 000,00 Eur.

Pareiškėjas privalo atitikti visas šias sąlygas:

 1. Pareiškėjas yra neįgaliųjų integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
 2. Pareiškėjas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikiantis paslaugas ir (ar) organizuojantis veiklas tos savivaldybės, kurioje teikiama paraiška, teritorijoje gyventiems neįgaliesiems.
 3. Paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia (-ė) paslaugą (-as) arba vykdo (-ė) veiklas, skirtas neįgaliesiems.
 4. Projekte numato teikti ne mažiaus nei dvi paslaugas, nurodytas Nuostatų 8 punkte.
 5. Projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną ir kt.) ir telefono ryšį, kompiuterių tinklus (internetą, elektroninį paštą ir pan.).

Konkurso būdu finansuotinos Nuostatų 8 ir 9 punktuose įvardintos, jų turinio reikalavimus atitinkančios pareiškėjo teikiamos šios socialinės reabilitacijos paslaugos:

 1. Neįgaliųjų dienos užimtumas:
  1.1. neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas;
  1.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse;
  1.3. pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar lavinimas;
  1.4. saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;
  1.5. užimtumas amatų būreliuose ar klubuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti amatu.
 2. Individuali paslauga neįgaliajam.
 3. Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius.
 4. Pagalba neįgaliojo šeimos nariams.

Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant projektus bus skiriami papildomi balai:

 1. teikti Nuostatų 8.1-8.3 papunkčiuose nurodytas paslaugas neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų, vykdant institucinės globos pertvarką, gyventi į grupinius gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje
 2. pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams);
 3. siekti, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti;

Paraiškų priėmimo pradžia 2021 m. spalio 6 d., pabaiga 2021 m. lapkričio 8 d. 24.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.
Projekto paraiškų teikimo būdas: elektroniniu paštu (vadovaujantis Nuostatų 5.8 punktu), elektroninio pašto adresas, kuriuo turi būti pateiktas projektas e.p. z.caplikiene@post.rokiskis.lt

 

Kontaktinis asmuo Rokiškio  rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja  Zita Čaplikienė, tel. 8 612 20145, e. p, z.caplikiene@post.rokiskis.lt; jį pavaduojantis asmuo Rokiškio  rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė  Rasa Baranovskienė, tel. 8 458 71405, e.p. [email protected]

Informacija teikiama darbo dienomis nuo 8.00. val. iki 17.00 val. (Paskutinę paraiškų pateikimo dieną informacija teikiama  iki darbo dienos 14 val. Lietuvos Respublikos vardu).

Priedai: