Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

2024-06-25 PLANUOJAMAS ORGANIZUOTI PROJEKTŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖS POSĖDIS

2024 m. birželio 25 d. planuojamas organizuoti Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis. Ši grupė:

*atrenka numatomų teikti savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių įstaigų projektų, teikiamų finansinei struktūrinių ES fondų ar kitai finansinei paramai gauti, idėjas bei projektų veiklas, jų trukmę, finansavimo apimtis;

*teikia siūlymus Savivaldybės administracijai, savivaldybės pavaldžioms įstaigoms ir/ar įmonėms dalyvauti ES struktūrinių fondų, valstybės ar tarptautinių fondų/programų projektuose savarankiškai ar partnerio teisėmis;

*teikia siūlymus dėl savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių įstaigų, rajone registruotų ir/ar veikiančių nevyriausybinių organizacijų planuojamų teikti projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų;

*teikia siūlymus dėl savivaldybės administracijos, seniūnijų, savivaldybei pavaldžių įstaigų planuojamų projektų, numatomų teikti ES struktūrinių ar kitų fondų bei programų finansavimui gauti, potencialių pareiškėjų bei projektų valdymo grupių sudarymo;

*rekomenduoja savivaldybės administracijai/savivaldybei pavaldžioms įstaigoms pagal kompetenciją organizuoti projektų, numatomų teikti ES struktūrinių ar kitų fondų bei programų finansavimui gauti, paraiškų, projektų įgyvendinimo planų, projektinių pasiūlymų pateikimui reikalingų techninių bei kitų dokumentų parengimą bei viešųjų pirkimų konkursų organizavimą, kai projektą rengia/vykdo keli padaliniai arba administracija kartu su savivaldybės arba kitomis įstaigomis;

*teikia pastabas ir siūlymus dėl rengiamų arba vykdomų savivaldybės administracijos ar savivaldybei pavaldžių įstaigų projektų tinkamų finansuoti ir/ar netinkamų finansuoti/viršijančių skiriamą finansavimą išlaidų finansavimo bei projektų veiklų pakeitimo, papildymo;

*priima rekomendacinio pobūdžio sprendimus dėl savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių įstaigų vykdomų projektų įgyvendinimo metu iškylančių problemų sprendimo;

*teikia siūlymus savivaldybės tarybai/administracijai lėšų planavimo investicijoms, viešosios ir privačios partnerystės bendradarbiavimo klausimais;

*svarsto kitus projektų vykdymui aktualius klausimus.

 

Jei turite klausimų, susijusių su grupės darbo reglamente nustatytomis funkcijomis, prašome iki 2024-06-20 (ketvirtadienio) 17:00 val. pateikti juos el. paštu j.blazeviciute@rokiskis.lt

Pažymime, kad Grupės darbo reglamentas yra atnaujintas 2024-03-12 Rokiškio rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. MV-128. Pagrindiniai pokytis – darbo reglamento 2 priedu patvirtinta Grupei teikiamo svarstyti projekto aprašymo forma, kurią privaloma pildyti teikiant klausimą Grupės svarstymui.

 

PRKG darbo reglamentas (https://rokiskis.lt/docview/https://rokiskis.lt/wp-content/uploads/2024/06/PRKG-darbo-reglamentas_MV-128-2024-03-12-2.docx)

Rokiškio SPP 2030 priemonių planas (https://rokiskis.lt/wp-content/uploads/2024/06/Rokiskio-SPP-2030_2023-06-29-korekcija-AKTUALI-REDAKCIJA-2.pdf)