Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATRANKOS DOKUMENTĄ SARTŲ REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMAI (RIBŲ IR TVARKYMO PLANAMS) IR PRIIMTĄ SPRENDIMĄ

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/
Plano pavadinimas – Sartų regioninio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai).
Planavimo tikslai:

  1. nustatyti Sartų regioninio parko ir jo funkcinio prioriteto zonų, įskaitant kultūrinius draustinius ar kultūros paveldo vietoves, ribas, prireikus iš naujo nustatyti arba pakoreguoti esamas šios saugomos teritorijos buferinės apsaugos zonos ribas;
  2. nustatyti Sartų regioninio parko kraštovaizdžio apsaugai ir naudojimui reguliuoti skirtas kraštovaizdžio tvarkymo zonas ir jų reglamentus, gamtos ir kultūros paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo kryptis bei priemones, kultūros paveldo kompleksinių objektų ir kultūros paveldo vietovių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir veiklos plėtojimo paveldosaugos reikalavimus, taip pat kraštovaizdžio formavimo, rekreacinės infrastruktūros kūrimo ir kitas tvarkymo priemones, sudaryti sąlygas vertingoms ekosistemoms, gyvūnų, augalų ir grybų rūšims, miško medžių genetiniams ištekliams išsaugoti, numatyti priemones atkurti veiklos pažeistą gamtinį kraštovaizdį, ekosistemas ir objektus; numatyti priemones, užtikrinančias palankią Europos Bendrijos svarbos rūšių ir natūralių buveinių būklę, planuoti teritorijas gyvenamųjų vietovių plėtrai, naujai statybai; numatyti priemones ūkinei, įskaitant rekreacinę, veiklai reguliuoti. Įvertinus poreikius ir galimybes, regioninio parko buferinės apsaugos zonoje numatyti priemones, mažinančias neigiamą veiklos poveikį ir saugančias šios saugomos teritorijos aplinką.

Informuojame, kad 2022 m. gruodžio 27 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos raštu Nr. V3-1810 „Dėl sprendimo neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo Sartų regioninio parko planavimo schemai“ (toliau – Sprendimas), atsižvelgiant į atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, nuspręsta neatlikti Sartų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinti su Sartų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentu, Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos Sprendimu ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma  galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://tpdris.lt) (Sartų regioninio parko planavimo schemos rengimo proceso Nr. S-NC-00-21-173, SPAV atrankos dokumentų registracijos Nr. REG256685).