Sena svetainė

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ Nr. 1

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ Nr. 1

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos   fondų   investicijų   veiksmų   programos   priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“.

Finansavimo tikslas: paskatinti įmones naudoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamas inovatyvias paslaugas ir kurti bei diegti dizaino ir rinkodaros

inovacijas.

Finansuojamos veiklos: originalių             produktų            sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir

diegimas.

Galimi pareiškėjai ir partneriai: Pareiškėjai:

pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ) ), atitinkančios Aprašo

21.2 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.

Partneriai:

pagal Aprašą partneriai negalimi.

Atrankos būdas: projektų konkurso vienu etapu būdu.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: Didžiausia       projektui       galima        skirti

finansavimo lėšų suma yra 70 000 Eur (septyniasdešimt tūkstančių eurų).

Planuojama kvietimo finansavimo suma,

Eur:

Iki 7 000 000 Eur (septynių milijonų eurų)
Paraiškos gali būti teikiamos nuo: 2021–07–16 9:00 val.
Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis

paraiškų pateikimo terminas1):

2021–08–31 24:00 val.
Kita informacija: Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014

m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų DMS tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

 

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

 

Informacija apie paraiškų teikimą:

 

Paraiškų pateikimo būdas: Paraiška kartu su Aprašo 56 punkte nurodytais              priedais               teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS.

 

Jei     laikinai     bus    neužtikrinamos     DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie           tai           paskelbs           svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2021–08–31 24:00 val.

 

Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2021-08–31 16:00 val.

 

Informaciją, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite ČIA.

Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios

paraiškas, pavadinimas:

LVPA
Įgyvendinančiosios institucijos adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius.
Konsultuojančių įgyvendinančiosios

institucijos darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas):

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:

el. p. cekiai@lvpa.lt; tel. 8 620 16 927.

 

Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais) 7.30–16.00 val.: el. p. dms@lvpa.lt, tel. 8 682 84182.

Interneto svetainės, kurioje galima rasti kvietimo dokumentus, adresas: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvie timai

 

http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es- parama-1/2014-2020-m/2014-2020m- galiojantys-kvietimai

 

http://lvpa.lt/lt/verslo-priemones