Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Turto nuomos skelbimas

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PATALPŲ NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. TS-189 „Dėl leidimo Rokiškio rajono savivaldybės turtą išnuomoti viešo konkurso būdu” ir Rokiškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-113 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija išnuomoja Rokiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ne daugiau kaip 18,00 kv. m, po 1 kv. m ant pastato – administracinio pastato stogo, žymėjimas plane 1B8p, unikalus Nr. 7397-3001-8018, Respublikos g. 94, Rokiškyje.
 2. Konkursą vykdo BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta turto nuomos viešų konkursų komisija.
 3. Konkursas vykdomas tiesiogiai.
 4. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys.
 5. Dokumentai konkursui pateikiami lietuvių kalba.

 

II IŠNUOMOJAMO TURTO APRAŠYMAS IR NUOMOS SĄLYGOS

 

 1. Informacija apie nuomojamą turtą: ne daugiau kaip 18,00 kv. m, po 1 kv. m ant pastato – administracinio pastato stogo, žymėjimas plane 1B8p, unikalus Nr. 7397-3001-8018, Respublikos g. 94, Rokiškyje (toliau-Turtas).
 2. Turto naudojimo paskirtis, turto naudojimo ypatumai – ryšio priemonėms montuoti.
 3. Nuomojamos Turtas yra ant administracinio pastato stogo, jame yra tiekiama elektra ir pastato apsauga.
 4. Skelbiamas pradinis Turto nuomos mokesčio dydis 4,11 Eur už 1 kv. m mėnesiui.
 5. Nuomininkas be nuompinigių kiekvieną mėnesį turės mokėti už komunalines paslaugas, t.y. už elektrą (atsižvelgiant į sumontuotos ryšio įrangos maksimalią galią ir elektros energijos 1kwh kainą) bei patalpų apsaugą (proporcingai naudojamų patalpų plotui), už kitas paslaugas – tiesiogiai paslaugų tiekėjui (toliau – Mokesčiai).
 6. Nuompinigių mokėjimo tvarka. Nuomininkas mokės nuomos mokestį, pasiūlytą konkurso metu. Nuomininkas mokės nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį mokės visus Mokesčius, susijusius su išsinuomotu Turtu.
 7. Informacija apie delspinigius. Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
 8. Turto nuomos terminas: Turtas išnuomojamos 5 metams su galimybe pratęsti sutartį, bet ne ilgiau kaip 10 metų laikotarpiui.
 9. Papildoma informacija: ant vieno ryšio priemonės stovo ar laikiklio galima montuoti tik vieną anteną ar kitą ryšio priemonę (įrenginį). Nemontuoti papildomų įrenginių ant sumontuotų antenų.
 10. Su nekilnojamojo turto nuomos sutarties projektu galima susipažinti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cf416b10205611eca51399bc661f78e7 .

 

III KONKURSO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS, PARAIŠKŲ DALYVAUTI KONKURSE PATEIKIMAS IR TURTO APŽIŪRA

 

 1. Konkurso dalyvių registravimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis, įmesti į pašto dėžutę, esančią šalia klientų aptarnavimo įėjimo, atvykus įteikti paraišką papildomai informuoti Turto valdymo ir ūkio vedėjos pavaduotoją Kristiną Tūskienę, tel. (8 658) 13231, k.tuskiene@post.rokiskis.lt.
 2. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas nuo 2021 m. lapkričio 19 d. 8.00 val. iki 2021 m. gruodžio 6 d. 10:00 val. Vokai priimami darbo dienomis, I ir III 8.00 –17.00 val., II ir IV 8.00 – 18.00 val. pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val., V 8.00- 13.00 val.
 3. Turto apžiūros sąlygos: Dėl turto apžiūros kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Kristiną Tūskienę, tel. Nr. (8 458) 52 306, (8 658) 13231, k.tuskiene@post.rokiskis.lt.
 4. Konkurso dalyvis prieš atvykstant registruotis privalo sumokėti į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos a.s. Nr. LT95 7300 0100 0257 7091, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 pradinį įnašą, kuris lygus 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio sumai ir sudaro 12.33 Eur × norimo išsinuomoti kvadratų skaičiaus.
 5. Kita informacija. Paraiškos pateikimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis, įmesti į pašto dėžutę, esančią šalia klientų aptarnavimo įėjimo, atvykus įteikti paraišką papildomai informuoti Turto valdymo ir ūkio vedėjos pavaduotoją Kristiną Tūskienę, tel. (8 658) 13231, k.tuskiene@post.rokiskis.lt. Užklijuotame voke, ant kurio nurodomas konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, elektroninis paštas (jeigu konkurso dalyvis ji turi), turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“, turi būti pateikti šie dokumentai:
 • laisvos formos arba Savivaldybės nustatytos formos paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
 • teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
 • pasiūlymas, kuriame nurodytas konkretus turto 1 kv. m nuompinigių dydis ir kvadratiniai metrai skaičius norimo išsinuomoti;
 • paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;
 • finansų įstaigos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad pradinis įnašas sumokėtas, kopija.
 • konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;
 • dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.
 1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje, 2021 m. gruodžio 6 d. 11.00 val. 8 aukšto salėje.