Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2021-04-30 TP-4

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-123 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
3 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Ramunė Markevičienė
0 Detaliau
4 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Danguolė Kondratenkienė
0 Detaliau
5 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Saulius Jasiulevičius
0 Detaliau
6 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-163 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Evelina Grėbliauskienė
0 Detaliau
7 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO
Evelina Grėbliauskienė
0 Detaliau
8 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Jolanta Paukštienė
0 Detaliau
9 DĖL PRITARIMO OBELIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Elona Adomavičienė
0 Detaliau
10 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
11 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-222 ,,DĖL VIENKARTINĖS, TIKSLINĖS, SĄLYGINĖS IR PERIODINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO‘‘ DALINIO PAKEITIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
12 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Agnė Šapokaitė
0 Detaliau
13 DĖL PATVIRTINIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS
Agnė Šapokaitė
0 Detaliau
14 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
Dalia Zibolienė
0 Detaliau
15 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Vidmantas Maželis
0 Detaliau
16 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Vladas Janulis
0 Detaliau
17 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Leonas Butėnas
0 Detaliau
18 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Antanas Taparauskas
0 Detaliau
19 DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aušra Vingelienė
0 Detaliau
20 DĖL ŽEMĖS SKLYPO ROKIŠKIO R. SAV., ROKIŠKIO KAIMIŠKOSIOS SEN., JUOZAPAVOS K., PRIPAŽINIMO BŪTINU VISUOMENĖS POREIKIAMS, JO ĮTRAUKIMO Į NEPRIVATIZUOTINŲ SKLYPŲ SĄRAŠĄ
Dalia Janulienė
0 Detaliau
21 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-237 ,,DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
22 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
Gediminas Kriovė
0 Detaliau
23 DĖL ROKIŠKIO BASEINO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO
Vitalijus Jocys
0 Detaliau
24 DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2021 METŲ LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
25 DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS 2021–2022 MOKSLO METAMS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
26 DĖL ROKIŠKIO JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
27 DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
28 DĖL SPORTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2021 M. KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
29 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
30 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNŲJŲ TALENTŲ RĖMIMO PROGRAMOS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
31 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
32 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-219 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE“ DALINIO PAKEITIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
33 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-127 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO, ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
34 DĖL LEIDIMO ĮREGISTRUOTI BUVEINĘ
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
35 DĖL PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
36 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-274 „DĖL APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO NUSTATYMO, SĄRAŠO SUDARYMO IR JO KEITIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
37 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. TS-158 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
38 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTIS IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
39 DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
40 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
41 DĖL MATERIALAUS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
42 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
43 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTŲ RENGIMO
Gintarė Vinciūnienė
0 Detaliau
44 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-149 “DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO” DALINIO PAKEITIMO
Regina Strumskienė
0 Detaliau
45 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI IR PASISAKYMAI 0 Detaliau
46 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI 0 Detaliau