Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2021-07-30 NR-TP-7

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Andrius Burnickas
0 Detaliau
3 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO PATVIRTINIMO
Tadas Barauskas
0 Detaliau
4 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ SU ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA
Rita Elmonienė
0 Detaliau
5 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
Danguolė Namajūnienė
Reda Dūdienė
0 Detaliau
6 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-17 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2021 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
7 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2020 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO“
Regina Strumskienė
0 Detaliau
8 DĖL ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
Irena Matelienė
0 Detaliau
9 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR AB ,,ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
10 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-273 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS“ DALINIO PAKEITIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
11 DĖL TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
12 DĖL LEIDIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTĄ IŠNUOMOTI VIEŠO KONKURSO BŪDU
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
13 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
14 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
15 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-63 „DĖL STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SKYRIAUS STATYBOS OBJEKTŲ 2021 METAMS SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
Vida Paukštienė
0 Detaliau
16 DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS, VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO, GLOBĖJO (RŪPINTOJO), PROFESIONALAUS GLOBĖJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Dalia Zibolienė
0 Detaliau
17 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
18 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-97 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2021 METŲ LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIA
Rita Elmonienė
0 Detaliau
19 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI IR PASISAKYMAI 0 Detaliau
20 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI 0 Detaliau