Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2021-12-23 TP-11

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 METŲ I PUSMEČIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
3 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-17 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2021 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
4 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-200 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
5 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-180 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS -214 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ DALINIO
Stasys Meliūnas
0 Detaliau
6 DĖL MELIORACIJOS DARBŲ, FINANSUOJAMŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Jolanta Jasiūnienė
0 Detaliau
7 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M. PRIORITETINIO MELIORACIJOS GRIOVIŲ REMONTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“
Jolanta Jasiūnienė
0 Detaliau
8 DĖL ŽEMĖS SKLYPO ROKIŠKIO R. SAV., KRIAUNŲ SEN., LAŠŲ K., PETREŠIŪNŲ G., PRIPAŽINIMO BŪTINU VISUOMENĖS POREIKIAMS, JO ĮTRAUKIMO Į NEPRIVATIZUOTINŲ SKLYPŲ SĄRAŠĄ
Akvilė Šaltenė
0 Detaliau
9 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
10 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
11 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
12 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
13 DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ABIPUSIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, VYKDANT ANTROJO PASAULINIO KARO SOVIETŲ SĄJUNGOS KARIŲ PALAIDOJIMO VIETOS OBELIŲ MIESTE (UNIKALUS KODAS 11139) TVARKYBOS DARBUS
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
14 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
15 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
16 DĖL LEIDIMO ĮREGISTRUOTI BUVEINĘ
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
17 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS -139 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VADOVŲ BEI KOLEGIALIŲ ORGANŲ ATRANKOS IR DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKE
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
18 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UAB „ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
19 DĖL LEIDIMO NURAŠYTI IR IŠREGISTRUOTI SAVIVALDYBĖS TURTĄ
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
20 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
21 DĖL SPECIALISTŲ PRITRAUKIMO Į ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
22 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-56 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
23 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-16 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
24 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
25 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-282 ,, DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ SUDERINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
26 DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ROKIŠKIO RAJONE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
27 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. TS-171 „DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS, VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO, GLOBĖJO (RŪPINTOJO), PROFESIONALAUS GLOBĖJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKO
Dalia Zibolienė
0 Detaliau
28 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 METŲ VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS ANALIZĘ
Jurgita Blaževičiūtė
Odeta Bačianskienė
0 Detaliau
29 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI IR PASISAKYMAI 0 Detaliau
30 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI 0 Detaliau