Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2022-01-28 TP-1

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL ROKIŠKIO RAJONO VERSLO PLĖTROS KOMISIJOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Andrius Burnickas
0 Detaliau
3 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS 2021 METŲ VEIKLOS IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Andrius Burnickas
0 Detaliau
4 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS NUOSTATŲ
Andrius Burnickas
0 Detaliau
5 DĖL GAISRŲ PREVENCIJOS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2022–2024 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
Remigijus Sunklodas
0 Detaliau
6 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ROKIŠKIO MOKYKLOS-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ PASTATO, TAIKOS G. 15, LT-42142 ROKIŠKIS, ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
Jurgita Blaževičiūtė
0 Detaliau
7 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-16 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021-2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
8 DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
9 DĖL SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO LIKVIDAVIMO IR JO NURAŠYMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
10 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO IŠNUOMAVIMO BE KONKURSO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
11 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
12 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ VŠĮ ROKIŠKIO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRUI
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
13 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
14 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS 2022 PATVIRTINIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
15 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTOS BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO
Rita Baltakienė
0 Detaliau
16 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO
Regina Strumskienė
0 Detaliau
17 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Regina Strumskienė
0 Detaliau
18 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMĄ SU UŽIMTUMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
Regina Strumskienė
0 Detaliau
19 DĖL SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINIŲ IŠDĖSTYMO ROKIŠKIO R. SAV., PANEMUNĖLIO SEN., AŽUMIŠKIO K., MIESTELIŠKIŲ K., LUKIŠKIŲ K., SPECIALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
20 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO ĮGYVENDINIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO
Irena Matelienė
0 Detaliau
21 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M. VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
Jolanta Jasiūnienė
0 Detaliau
22 DĖL ROKIŠKIO RAJONO TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-223 ,,DĖL LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS VAIKAMS SU NEGALIA, SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA IR SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS TEIKIMO IR ORGANIZAVIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRA
Dalia Zibolienė
0 Detaliau
23 DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ SUDERINIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
24 DĖL BUVEINĖS PAKEITIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
25 DĖL SUTIKIMO PAVELDĖTI TURTĄ PAGAL TESTAMENTĄ
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
26 INFORMACIJĄ APIE PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ 2021 M.
Jurgita Blaževičiūtė
0 Detaliau
27 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMUS IR PASISAKYMUS 0 Detaliau
28 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMUS 0 Detaliau