Sena svetainė

Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ” žalios pramonės inovacijų srityje

Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ” žalios pramonės inovacijų srityje

Reikalavimai pareiškėjams:

Tinkami pareiškėjai yra privatūs juridiniai asmenys, įsteigti vienoje iš Europos Sąjungos (toliau – ES) arba Europos ekonominės erdvės Europos Laisvosios Prekybos Asociacijos (toliau – EEE EFTA)  šalių:

  • MVĮ ;
  • didelės įmonės, kai valstybės valdoma dalis sudaro ne daugiau kaip 25 proc.;
  • Teikiant paraišką pagal Mažųjų projektų schemą arba įgyvendinti veiklą – „Naujų produktų ar technologijų diegimas“, tinkami pareiškėjai yra MVĮ;
  • Privatus juridinis asmuo, įsteigtas vienoje iš ES arba EEE EFTA šalių, kurio projektą nuspręsta finansuoti iš mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų, turi įsisteigti kaip juridinis asmuo Lietuvos Respublikoje ne vėliau kaip iki projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos.

Tinkami partneriai – privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje.

  • projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių. Skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai.

Reikalavimai projektams:

  • Siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, remiamos aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimo, komercinimo ir diegimo veiklos visuose pramonės sektoriuose:
  • Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas ir komercinimas:
  • investicijos būtų skirtos projektams, kurių metu vystomi pvz., nauji bio-grįsti produktai, biotechnologijos,  nauji produktai iš antrinio panaudojimo žaliavų, aplinkosauginės technologijos arba nauji informacinių technologijų produktai ar technologijos, skirti gamybos procesams modernizuoti, mažinant jų neigiamą poveikį aplinkai (pvz., skaitmeninimas, automatizavimas, robotizavimas).
  • Naujų produktų ar technologijų diegimas:
  • Investicijos būtų teikiamos naujų produktų ar technologijų diegimui (pvz., modernizuojant esamas gamybos linijas, kuriuos įdiegus mažėtų anglies dioksido išmetimai, energijos sąnaudos, būtų skatinama beatliekinė gamyba, antrinis atliekų panaudojimas).

Paraiškų teikimo terminas:

Iki 2020 m. lapkričio 6 d. 23:59 (GMT+3)

 

Daugiau informacijos nuorodoje:

https://www.norwaygrants.lt/programos/kvietimai/program/0/id/103/kvietimas_teikti_paraiskas_verslo_pletra_inovacijos_ir_mvi_