Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Rokiškis 2030

Patvirtintas rajono strateginis plėtros planas iki 2030 metų

Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2023 m. sausio 27 d. patvirtino strateginį plėtros planą (SPP) ir tolimesnę rajono plėtros kryptį iki 2030 –ųjų metų. Proveržio bus siekiama pažangios ekonomikos, kūrybiškos ir aktyvios bendruomenės telkimo,  socialiai atsakingos valdysenos, darnaus aplinkos ir infrastruktūros vystymo srityse (su rajono ilgalaikės plėtros strategijos pristatymo skaidrėmis galite susipažinti čia).

Rajonas išsikėlė tikslus  per ateinančius aštuonerius metus plėtoti į aukštesnę pridėtinę vertę orientuotą ekonomiką, alternatyvią energetiką, didinti visuomenės socialinę įtrauktį ir kūrybiškumą.  Taip pat Rokiškio rajono prioritetais išlieka švietimo, sporto, socialinės ir sveikatos apsaugos, rajono populiarinimo, turizmo, susisiekimo, darnaus judumo ir aplinkosaugos sritys.

Plano kūrime dalyvavo daugiau kaip 60 ekspertų, vyko susitikimai ir viešosios konsultacijos su rokiškėnais bei rajono bendruomenių atstovais. Atlikta esamos situacijos  ir turimų išteklių analizė, gyventojų nuomonės tyrimas, išsamiai analizuoti esami duomenys.

Strateginis plėtros planas numato ilgalaikius tikslus. Siekiama, kad Rokiškio rajonas būtų žinomas, atviras ir gyvas, turtingos kultūros Šiaurės rytų Lietuvos centras, kuriame tvariai vystomas pažangus verslas, užtikrinamas patogus gyvenimas, klesti kartų bendrystė.

Strateginis plėtros planas balsų dauguma patvirtintas sausio mėnesio Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje. Su rajono ilgalaike rajono plėtros strategija galima susipažinti čia.

Detaliai susipažinti su visais parengtais Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentais galite https://rokiskis.lt/administracine-informacija/rajono-strategija/

Kviečiame susipažinti su Rokiškio SPP 2030 projektu ir dalyvauti renginyje

Baigiantis 2022 metams Rokiškio rajono savivaldybė parengė Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. projektą. Šis darbas buvo ilgalaikis, pradėtas dar 2021 m. antroje pusėje. Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. projektas parengtas pagal 2022 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu patvirtintą Strateginio valdymo metodiką.

Į Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros plano rengimo procesą aktyviai įsitraukė Rokiškio rajono savivaldybės Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupė bei Rokiškio rajono savivaldybės mero potvarkiu patvirtintos trys tematinės darbo grupės:
Ekonominės aplinkos kartu su jai reikalingais žmogiškaisiais ištekliais užtikrinimo, verslo, žemės ūkio, turizmo, švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo darbo grupė, apimanti rajono ekonomikos, verslo ir investicijų pritraukimo, žemės ūkio, turizmo ir paveldo, švietimo ir ugdymo, sporto bei fizinio aktyvumo, kultūros sritis;
Socialinės ir bendruomeniškos aplinkos, viešojo valdymo bei savivaldybės įvaizdžio formavimo darbo grupė, apimanti rajono sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, vaikų ir šeimos gerovės, visuomenės saugumo ir prevencijos, viešojo valdymo, informacinių technologijų, viešųjų ryšių ir Savivaldybės įvaizdžio, jaunimo, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų reikalų bei jų įtraukimo į sprendimo priėmimą sritis;
Aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo užtikrinimo, komunalinių paslaugų ir savivaldybės infrastruktūros darbo grupė, apimanti rajono aplinkos apsaugos, gyvenamosios aplinkos, atliekų tvarkymo, susisiekimo, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, energetikos ir kitos inžinerinės infrastruktūros, transporto, seniūnijų ir kitų savivaldybės teikiamų paslaugų, teritorijų planavimo sritis.

Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. projektą sudaro keletas susijusių dalių. Pirmoje dalyje 2021 m.  buvo atlikta Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 m. įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizė, Rokiškio rajono savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė, reprezentacinė savivaldybės gyventojų apklausa, savivaldybės aplinkos analizė ir susitikimų su darbo grupėmis metu nustatytos pagrindinės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės. Analizės pagrindu buvo suformuluotos Rokiškio rajono savivaldybės esminės problemos, kurių sprendimui ir rengiamas strateginis plėtros planas. Antroje dalyje buvo parengta Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. Koncepcija. Ją sudaro Savivaldybės vizija, prioritetai, tikslai ir uždaviniai bei juos įgyvendinantys rodikliai. Koncepciją buvo parengta ir pristatyta visuomenei šių metų rugsėjo mėnesį. Parengus Koncepciją, buvo rengiama Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. Strategija, kurią sudaro strateginio plėtros plano įgyvendinimo priemonės, svarbiausi planuojami savivaldybės projektai, preliminarus lėšų poreikis ir jų įgyvendinimui reikalingi finansavimo šaltiniai, atsakingi vykdytojai. Vėliausiame etape buvo parengta strateginio plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos sistema, pagal kurią kiekvienais metais bus vykdoma strateginio plėtros plano stebėsena, ir planas, esant poreikiui, – keičiamas, papildomas.

Su ekspertų, darbo grupių dalyvių ir Savivaldybės administracijos parengtu Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. projektu galite susipažinti  savivaldybės interneto svetainėje čia.

Konsultacijų su visuomene metu siekiama ne tik informuoti Rokiškio rajono gyventojus apie atliekamus ir atliktus darbus, tačiau ir įtraukti rajono bendruomenę į plano rengimą. Savo pasiūlymus ar pastebėjimus galite siųsti iki š. m. sausio 9 dienos 17.00 val., el. paštu [email protected]

 

2023 m. sausio 10 d. 17.00 val. kviečiame nelikti abejingiems Rokiškio rajono darnaus vystymosi bei ilgalaikės plėtros strategijai ir atvykti į Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos I a. salę (Nepriklausomybės a. 16, Rokiškis), kur vyks parengto Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų  projekto pristatymo renginys. Renginio metu bus atsakyta į Jums rūpimus klausimus, kartu diskutuosime apie Rokiškio rajono ateities perspektyvas.  Kviečiame stebėti renginio tiesioginę transliaciją arba peržiūrėti įrašą vėliau Rokiškio rajono savivaldybės  „YouTube“ kanale https://www.youtube.com/@rokiskiorajonosavivaldybe918

Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. projektas planuojamas tvirtinti sausio mėn. vyksiančiame Rokiškio rajono savivaldybės Tarybos posėdyje.

BENDRAME DARBO GRUPIŲ POSĖDYJE PRITARTA ROKIŠKIO SPP IKI 2030 M. PRIEMONIŲ PLANUI IR ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS SISTEMAI

Bendrame darbo grupių posėdyje pritarta Rokiškio SPP iki 2030 m. priemonių planui ir įgyvendinimo stebėsenos sistemai

2022 m. gruodžio 15 d. įvyko Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. visų 3 darbo grupių SPP projektui parengti ir Rokiškio rajono savivaldybės strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupės posėdis, kurio metu rengėjų atstovė, UAB „Generalis“ projektų vadovė Odeta Bačianskienė pristatė tematinių darbo grupių posėdžių metu suformuluotą Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. priemonių planą. Gausiai susirinkę posėdžio dalyviai – darbo grupių nariai – aktyviai dalyvavo diskusijoje, teikė pastabas ir pasiūlymus bei pritarė pasiūlytam priemonių planui ir jo įtraukimui į rengiamą Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 m.
Taip pat buvo pristatyta Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. įgyvendinimo stebėsenos sistema. Darbo grupių nariai pritarė pasiūlytai SPP įgyvendinimo stebėsenos sistemai ir jos įtraukimui į rengiamą Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 m.
Su posėdžio metu pristatytomis skaidrėmis galite susipažinti čia.
2023 m. sausio mėnesį numatomas organizuoti parengto Rokiškio SPP 2030 projekto viešinimo ir pristatymo Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijai bei visuomenei renginys, kuris bus transliuojamas ir Youtube kanalu, sudarant galimybę kuo platesniam visuomenės ratui stebėti renginį neturint galimybės renginio metu atvykti į Rokiškio rajono savivaldybės administraciją.
Parengtas Rokiškio rajono savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2030 m. bus teikiamas tvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės tarybai 2023 m. sausio mėn.
Informaciją parengė: RRSA Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė A. Grizevičiūtė, el.p. [email protected]

Darbo grupėse apsvarstytas Strateginio plėtros plano iki 2030 m. priemonių planas ir projektai

Šiuo metu Rokiškio rajono savivaldybės (toliau – RRS) administracija rengia RRS strateginį plėtros planą (toliau – SPP) iki 2030 m., kurį teikti tvirtinti savivaldybės tarybai planuojama jau netrukus – 2023 metų sausio mėnesį.
2022 m. lapkričio 15-17 d. vyko darbo grupių SPP projektui parengti susitikimai, kurių metu Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. rengėjų atstovė, UAB „Generalis“ projektų vadovė Odeta Bačianskienė pristatė Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. I-IV prioritetų siūlomą priemonių planą ir projektus.
Pirmosios – Ekonominės aplinkos kartu su reikalingais žmogiškaisiais ištekliais užtikrinimo, verslo, žemės ūkio, turizmo, švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo darbo grupės, kuriai vadovauja RRS meras Ramūnas Godeliauskas, nariai į susitikimą susirinko 2022 m. lapkričio 15 d. Šios darbo grupės kompetencijai buvo priskirti du prioritetai („Pažangios ekonomikos tvari plėtra“, „Kūrybiškos ir aktyvios bendruomenės telkimas“) iš keturių esamų – intensyvus darbas formuojant priemones truko visą darbo dieną. Darbo grupės nariai išklausė siūlomas priemones, aktyviai teikė pastabas, korekcijas priemonėms ir projektams. I-ajame prioritete numatoma įgyvendinti 40 priemonių, o II-ajame – 33 priemones.
Trečioji – Aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo užtikrinimo, komunalinių paslaugų ir savivaldybės infrastruktūros darbo grupė, kuriai vadovauja RRSA direktorius Andrius Burnickas, į susitikimą susirinko 2022 m. lapkričio 17 d. ir nagrinėjo IV-ajam prioritetui „Darnus aplinkos ir infrastruktūros vystymas“ priskirtas priemones ir projektus. Darbo grupės nariai išklausė, aktyviai diskutavo, teikė pastabas, korekcijas priemonėms ir projektams.  IV-tajame prioritete numatoma įgyvendinti 38 priemones.
Antroji – Socialinės ir bendruomeniškos aplinkos, viešojo valdymo bei savivaldybės įvaizdžio formavimo darbo grupė, kuriai vadovauja RRS mero pavaduotojas Tadas Barauskas, į susitikimą susirinko 2022 m. lapkričio 17 d. ir nagrinėjo III-iajam prioritetui „Socialiai atsakingos valdysenos plėtojimas“ priskirtas priemones ir projektus. Darbo grupės nariai išklausė, teikė pastabas, korekcijas priemonėms ir projektams.  III-čiajame prioritete numatoma įgyvendinti 55 priemones.
Svarbiausių savivaldybės plėtrai planuojamų projektų gausa pasižymėjo IV prioritetas, kurio priemones svarstė trečioji – Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros – darbo grupė (net 46 projektai, skirti modernizuoti viešąją infrastruktūrą).
Šiuo metu, visoms trims sudarytoms darbo grupėms apsvarsčius priemonių planą, iš atsakingų SPP priemonių plano priemonių vykdytojų renkami duomenys dėl priemonių ir projektų, nustatytų rodiklių reikšmių bei planuojamų lėšų.
Šių metų gruodžio mėnesio viduryje vyks bendras 3-jų darbo grupių SPP projektui parengti susitikimas, kurio metu bus svarstoma SPP stebėsenos sistema bei galutinai suformuojamas SPP iki 2030 m. priemonių planas.
Informaciją parengė: RRSA Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė A. Grizevičiūtė, el.p. [email protected]

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU RRS SPP IKI 2030 M. KONCEPCIJA

 

Šių metų vasarą jau pradėtas įgyvendinti antras RRS strateginio plėtros plano parengimo etapas, kurio metu sukuriama strateginio plėtros plano koncepciją ir strategiją. Strateginio plėtros koncepcija – tai sudėtinė strateginio plėtros plano dalis, kurioje pagal atliktos aplinkos analizės, gyventojų nuomonės tyrimo išvadas, suformuluojamos esminės Rokiškio rajono savivaldybės problemos, sukuriama Rokiškio rajono savivaldybės vizija, pagrindiniai savivaldybės vystymosi prioritetai, tikslai ir uždaviniai, bei apibrėžimai vizijos, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rodikliai. Vėliau Koncepcijos pagrindu yra kuriama Rokiškio rajono plėtros strategija, apibrėžiant konkrečias priemones bei nurodant pagrindinius vykdytinus projektus.

Rokiškio rajono savivaldybės mero patvirtintos tematinės darbo grupės 4 mėnesius svarstė Koncepcijos metmenis ir parengė Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų Koncepcijos projektą, su kuriuo galima susipažinti iki 2022 m. rugsėjo 30 d., paspaudus šią nuorodą.

Pastabas ir pasiūlymus Koncepcijai galite siųsti elektroniniu paštu: [email protected] iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

2022 m. spalio 3 d. 13.30 val. kviečiame nelikti abejingiems Rokiškio rajono ateities vizijai ir atvykti į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos I aukšto salę (Respublikos g. 94, Rokiškis), kur vyks Strateginio planavimo komisijos posėdis ir bus viešai pristatomas parengto Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų Koncepcijos projektas. Posėdžio metu bus atsakyta į Jums rūpimus klausimus, kartu diskutuosime apie Rokiškio rajono ateities perspektyvas.


Baigti formuoti RRS SPP iki 2030 m. prioritetų tikslai ir uždaviniai bei jų rodikliai

 

Šiuo metu Rokiškio rajono savivaldybės (toliau – RRS) administracija rengia RRS strateginį plėtros planą (toliau – SPP) iki 2030 m. Šiuo metu vykstančio antrojo etapo  metu bus parengta SPP iki 2030 m. Koncepcija. Ją sudaro:

  • Savivaldybės vizija
  • Prioritetai
  • Tikslai ir uždaviniai bei juos įgyvendinantys rodikliai.

2022 m. rugsėjo 14 d. įvyko paskutinės tematinės darbo grupės SPP iki 2030 m. projektui parengti darbo sesija, kurios metu darbo grupė formavo jai pagal grupės veiklos sritį bei kompetencijas priskirtų 2 ilgalaikių prioritetų tikslus ir uždavinius bei tikslų ir uždavinių efekto ir rezultato rodiklių rodiklius.
Prioritetai buvo formuojami 2022 m. birželio mėnesį vykusiuose tematinių darbo grupių susitikimuose.
I prioriteto „Pažangios ekonomikos tvari plėtra“ ir II prioriteto „Kūrybiškos ir aktyvios bendruomenės telkimas“ tikslus ir uždavinius bei tikslų ir uždavinių efekto ir rezultato rodiklius formavo Ekonominės aplinkos kartu su jai reikalingais žmogiškaisiais ištekliai užtikrinimo, verslo, žemės ūkio, turizmo, švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo darbo grupė (toliau – Ekonominės aplinkos DG), kuriai vadovavo RRS meras Ramūnas Godeliauskas. Į posėdį, vykusį RRS Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos salėje, susirinkę darbo grupės nariai įsitraukė į vykusią „gyvą“ diskusiją aktyviai siūlydami savo idėjas bei išsakydami pastebėjimus.
Ekonominės aplinkos DG suformuoti šie I prioriteto „Pažangios ekonomikos tvari plėtra“ ir II prioriteto „„Kūrybiškos ir aktyvios bendruomenės telkimas“ tikslai ir uždaviniai:
1.1. Tikslas. Plėtoti investicijas skatinančią, į aukštesnę pridėtinę vertę orientuotą ekonominę aplinką
1.1.1. Uždavinys. Pagerinti investicijų pritraukimo ir verslo plėtros sąlygas
1.1.2. Uždavinys. Padidinti gyventojų verslumą, kompetencijas ir ekonominį mobilumą
1.1.3. Uždavinys. Išvystyti tvarų ir konkurencingą žemės ūkį
1.2. Tikslas. Tolygiai vystyti švietimo paslaugas ir gerinti prieinamumą
1.2.1. Uždavinys. Pagerinti ugdymo(si) aplinką, įdiegti inovacijas
1.2.2. Uždavinys. Sudaryti vienodas galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą visiems visoje rajono teritorijoje
1.2.3. Uždavinys Pagerinti švietimo sistemos atitiktį kintančiai aplinkai ir padidinti mokymosi visą gyvenimą lygį
2.1. Tikslas. Ilginti turisto buvimo rajone trukmę ir populiarinti rajoną
2.1.1. Uždavinys. Padidinti turizmo objektų patrauklumą ir žinomumą
2.1.2. Uždavinys. Pagerinti Išplėtoti inovatyvias, kompleksines turizmo ir rekreacijos paslaugas
2.2. Tikslas. Plėsti kultūros paslaugų skvarbą ir didinti visuomenės kūrybiškumą
2.2.1. Uždavinys. Išvystyti ir pritaikyti kultūros infrastruktūrą
2.2.2. Uždavinys. Padidinti kultūros produktų kokybę ir prieinamumą
2.2.3. Uždavinys. Išplėtoti kultūrinę partnerystę, sustiprinti tinklaveiką
2.3. Tikslas. Ugdyti fiziškai aktyvią ir sportuojančią vietos bendruomenę
2.3.1. Uždavinys. Išvystyti bendruomeninę fizinio aktyvumo ir (arba) profesionaliam sportui tinkamą infrastruktūrą
2.3.2. Uždavinys. Išplėtoti prieinamas, įvairiems poreikiams pritaikytas, patrauklias fizinio aktyvumo/ sporto paslaugas
Taip pat darbo sesijos metu pristatyti I ir II prioritetų siūlomi tikslų bei uždavinių rodikliai (efekto ir rezultato). Darbo grupės nariai išklausė, teikė pastabas, pakoregavo kai kuriuos tikslų ir uždavinių rodiklius.
2022 m. rugsėjo 22 d. vyks bendras darbo grupių SPP iki 2030 m. projektui parengti posėdis, kurio metu bus svarstomi Rokiškio rajono savivaldybės vizijos iki 2035 m. rodikliai, tikslai, uždaviniai bei juos įgyvendinantys rodikliai bei parengta RRS SPP iki 2030 m. Koncepcija.

Formuojami RRS SPP iki 2030 m. prioritetų tikslai ir uždaviniai bei jų rodikliai

Šiuo metu Rokiškio rajono savivaldybės (toliau – RRS) administracija rengia RRS strateginį plėtros planą (toliau – SPP) iki 2030 m. Šiuo metu vykstančio antrojo etapo  metu bus parengta SPP iki 2030 m. Koncepcija. Ją sudaro:

  • Savivaldybės vizija
  • Prioritetai
  • Tikslai ir uždaviniai bei juos įgyvendinantys rodikliai.

2022 m. rugpjūčio 30 d. įvyko 2 tematinių darbo grupių SPP iki 2030 m. projektui parengti darbo sesijos, kurių metu kiekviena darbo grupė formavo jai pagal grupės veiklos sritį bei kompetencijas priskirto ilgalaikio prioriteto tikslus ir uždavinius bei tikslų ir uždavinių efekto ir rezultato rodiklių rodiklius.
Prioritetai buvo formuojami 2022 m. birželio mėnesį vykusiuose tematinių darbo grupių susitikimuose.
III prioriteto „Socialiai atsakingos valdysenos plėtojimas“ tikslus ir uždavinius bei tikslų ir uždavinių efekto ir rezultato rodiklius formavo Socialinės ir bendruomeniškos aplinkos, viešojo valdymo bei savivaldybės įvaizdžio formavimo darbo grupė (toliau – Socialinės aplinkos DG), kuriai vadovauja RRS mero pavaduotojas Tadas Barauskas. Į posėdį, vykusį RRS Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos salėje, susirinkę darbo grupės nariai aktyviai dalyvavo diskusijose, įsitraukė siūlydami savo idėjas ir išsakydami pastebėjimus.
Socialinės aplinkos DG suformuoti šie III prioriteto „Socialiai atsakingos valdysenos plėtojimas“ tikslai ir uždaviniai:
3.1. Tikslas. Stiprinti ir saugoti gyventojų sveikatą
3.1.1. Uždavinys. Pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą
3.1.2. Uždavinys. Išplėtoti poreikius atitinkančias, visiems prieinamas visuomenės sveikatos paslaugas
3.2. Tikslas. Didinti socialinę įtrauktį ir tuo pačiu užtikrinti saugesnę aplinką rajone
3.2.1. Uždavinys. Pagerinti ir pritaikyti socialinę infrastruktūrą pažeidžiamoms gyventojų grupėms
3.2.2. Uždavinys. Pagerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, padidinti jų įvairovę
3.2.3. Uždavinys. Išplėtoti prevencinių priemonių taikymą ir socialinę atsakomybę
3.3. Tikslas. Užtikrinti efektyviai veikiančią savivaldą
3.3.1. Uždavinys. Padidinti savivaldybės teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų efektyvumą ir prieinamumą, išplėtoti skaitmeninimą
3.3.2. Uždavinys. Pagerinti savivaldybės veiklos valdymą
3.3.3. Uždavinys. Sustiprinti teigiamą Rokiškio rajono savivaldybės įvaizdį, pagerinti komunikaciją
3.4. Tikslas. Užtikrinti sąlygas jaunimo užimtumui visoje rajono teritorijoje ir didinti visuomenės įsitraukimą į valdyseną
3.4.1. Uždavinys. Išplėtoti veiklas ir paslaugas jaunimui, padidinti jų (savi)motyvaciją
3.4.2. Uždavinys. Sutelkti nevyriausybinį sektorių, bendruomenes, gyventojus viešųjų paslaugų teikimui
Svarstant III prioriteto siūlomų tikslų ir uždavinių efekto ir rezultato rodiklius, siekiant ambicingo teigiamo pokyčio, aktyviai diskutuota apie savivaldybės turimus išteklius ir išorės veiksnius. Prireikus patikslinti duomenis, reikalingus šio prioriteto tikslų ir uždavinių rodikliams suformuoti, 2022 m. rugsėjo 5 d. buvo organizuotas papildomas nuotolinis posėdis, kuriame dalyvavo RRS administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja Zita Čaplikienė, savivaldybės gydytoja Evelina Grėbliauskienė, RRS Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Laimutė Narbutienė, RRS Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Jurgita Blaževičiūtė bei vyriausioji specialistė Agnė Grizevičiūtė.

IV prioriteto „Darnus aplinkos ir infrastruktūros vystymas“ tikslus ir uždavinius formavo Aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo užtikrinimo, komunalinių paslaugų ir savivaldybės infrastruktūros darbo grupė (toliau – Aplinkos apsaugos DG), kuriai vadovauja RRSA direktorius Andrius Burnickas.  Darbo sesijoje, vykusioje RRS Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos salėje, dalyvavę Aplinkos apsaugos DG nariai pasižymėjo proaktyviu požiūriu siūlant idėjas ir išsakant pastebėjimus dėl svarstomų klausimų. Darbo grupės nariai taip pat diskutavo ir teikė siūlymus dėl tikslų ir uždavinių rodiklių.
Aplinkos apsaugos DG suformuoti šie IV prioriteto „Darnus aplinkos ir infrastruktūros vystymas“ tikslai ir uždaviniai:
4.1. Tikslas. Tobulinti rajono susisiekimo sistemą ir didinti gyventojų judumą
4.1.1. Uždavinys. Pagerinti susisiekimo infrastruktūrą, padidinti eismo saugumą
4.1.2. Uždavinys. Padidinti viešojo transporto paslaugų prieinamumą
4.1.3. Uždavinys. Paskatinti gyventojus rinktis alternatyvius, įvairiarūšius judumo būdus
4.2. Tikslas. Labiau saugoti aplinką ir puoselėti kraštovaizdį, paskatinti tvarų vartojimą
4.2.1. Uždavinys. Išsaugoti ekosistemas ir kraštovaizdį
4.2.2. Uždavinys. Pagerinti rajono inžinerinę infrastruktūrą, laikantis ekologiškumo ir inovatyvumo principų
4.2.3. Uždavinys. Sumažinti aplinkos taršą, paskatinti žiediškumą
4.3. Tikslas. Tolygiai plėtoti alternatyvią energetiką
4.3.1. Uždavinys. Sumažinti energijos naudojimą viešajame sektoriuje
4.3.2. Uždavinys. Paskatinti naudoti atsinaujinančius ir alternatyvius energijos išteklius
2022 m. rugsėjo 14 d. vyks Ekonominės aplinkos kartu su jai reikalingais žmogiškaisiais ištekliais užtikrinimo, verslo, žemės ūkio, turizmo, švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo darbo grupės darbo sesija, kurioje bus formuojami I prioriteto „Pažangios ekonomikos tvari plėtra“ ir II prioriteto „Kūrybiškos ir aktyvios bendruomenės telkimas“ tikslai ir uždaviniai bei jų efekto ir rezultato rodikliai.

Suformuluota Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2030 m. vizija ir prioritetai

Tęsiamas Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų rengimas

Baigiantis 2021 metams, Rokiškio rajono savivaldybė parengė Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. aplinkos analizės dalį, kurioje buvo atlikta Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 m. įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizė, Rokiškio rajono savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė, reprezentacinė savivaldybės gyventojų apklausa, savivaldybės aplinkos analizė ir susitikimų su darbo grupėmis metu nustatytos pagrindinės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės.

Dabar Rokiškio rajono savivaldybė tęsia pradėtą darbą ir iki 2022 metų pabaigos siekia parengti visą Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 m. bei patvirtinti jį Taryboje. Antrojo etapu metu bus parengta Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. Koncepcija. Ją sudaro Savivaldybės vizija, prioritetai, tikslai ir uždaviniai bei juos įgyvendinantys rodikliai. Koncepciją planuojama parengti ir pristatyti visuomenei šių metų rugsėjo mėnesį. Parengus Koncepciją, bus rengiama Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. Strategija, kurią sudaro strateginio plėtros plano įgyvendinimo priemonės, regiono plėtros plano pažangos priemonėms įgyvendinti suplanuoti projektai bei kiti savivaldybės lėšomis finansuojami projektai, preliminarus lėšų poreikis ir jų įgyvendinimui reikalingi finansavimo šaltiniai, atsakingi vykdytojai. Parengus Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. projektą, bus galimybė su juo susipažinti Savivaldybės gyventojams, verslo atstovams teikti pasiūlymus, įžvalgas. Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. Projektas planuojamas parengti iki šių metų lapkričio mėn. pabaigos, o tvirtinti jį numatoma gruodžio mėn. Tarybos posėdyje.

Rengiant Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą dirbs Rokiškio rajono savivaldybės Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupė bei 2022-05-16 Rokiškio rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. MV-17 patvirtintos trys tematinės darbo grupės (darbo grupių sudėtis):

Ekonominės aplinkos kartu su jai reikalingai žmogiškaisiais ištekliais užtikrinimo, verslo, žemės ūkio, turizmo, švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo darbo grupė, apimanti rajono ekonomikos, verslo ir investicijų pritraukimo, žemės ūkio, turizmo ir paveldo, švietimo ir ugdymo, sporto bei fizinio aktyvumo, kultūros sritis;

Socialinės ir bendruomeniškos aplinkos, viešojo valdymo bei savivaldybės įvaizdžio formavimo darbo grupė, apimanti rajono sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, vaikų ir šeimos gerovės, visuomenės saugumo ir prevencijos, viešojo valdymo, informacinių technologijų, viešųjų ryšių ir Savivaldybės įvaizdžio, jaunimo, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų reikalų bei jų įtraukimo į sprendimo priėmimą sritis;

Aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo užtikrinimo, komunalinių paslaugų ir savivaldybės infrastruktūros darbo grupė, apimanti rajono aplinkos apsaugos, gyvenamosios aplinkos, atliekų tvarkymo, susisiekimo, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, energetikos ir kitos inžinerinės infrastruktūros, transporto, seniūnijų ir kitų savivaldybės teikiamų paslaugų, teritorijų planavimo sritis.

 

Strateginio plėtros plano parengimo paslaugas ir konsultacijas teikia UAB „Generalis“ ekspertai. Kviečiame sekti informaciją Rokiškio rajono savivaldybės elektroninėje svetainėje, adresu https://rokiskis.lt/rokiskis-2030/, „Facebook“ paskyroje ir prisidėti prie Rokiškio rajono savivaldybės plėtros.

Detalus rengiamo strateginio plėtros plano antrojo etapo grafikas:

* SPRĮP DG – Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupė, SPK – Strateginio planavimo komisija, TDG – Tematinės darbo grupės

Baigiantis Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2022 m. įgyvendinimo laikotarpiui ir, siekiant užtikrinti darnų rajono plėtros strategijos tęstinumą, pradedamas rengti ilgalaikis rajono savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2030 m. Rokiškio rajono strateginis plėtros planas – tai kryptis, kurią rinksimės ateinančių septynerių metų laikotarpiui. Į šio svarbaus rajonui dokumento rengimo procesą bus siekiama įtraukti ne tik rajono politikus, valstybės tarnautojus , bet esamus bei išvykusius kraštiečius, bendruomenes, socialinius ir ekonominius partnerius, vykdant apklausas, formuojant darbo grupes rajono situacijos analizės rengimui.

Šiuo metu pradedamas vykdyti pirmasis strateginio plėtros plano rengimo etapas – rengiama Rokiškio rajono savivaldybės vidaus ir išorės aplinkos analizė bei stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė.

Strateginio plėtros plano projektui parengti darbo imasi trys darbo grupės:

  • Ekonominės aplinkos darbo grupė
  • Socialinės aplinkos darbo grupė
  • Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros darbo grupė.

Kviečiame sekti informaciją savivaldybės puslapyje, Facebook, LinkedIn paskyrose  ir aktyviai įsitraukti į  rajono ilgametės strategijos rengimą!

Detalus rengiamo strateginio plėtros plano iki 2030 metų pirmojo etapo grafikas


Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros plano iki 2030 m. 
rengimo metu, norėdama atsižvelgti į gyventojų lūkesčius bei pageidavimus, Rokiškio rajono savivaldybės administracija 2021 m. spalio 22-lapkričio 11 d. atliko gyventojų apklausą. Apklausos tikslas – sužinoti gyventojų nuomonę apie gyvenimo rajone galimybes ir problemas, įvertinti pasitenkinimą teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis. Apklausos rezultatai 2021 m. lapkričio 30 d. bus aptarti organizuojamame Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano projektui parengti sudarytų darbo grupių bei Rokiškio rajono strateginio planavimo komisijos posėdyje. Artimiausiu metu apklausos rezultatais pasidalinsime ir savivaldybės puslapyje bei socialinėse paskyrose. Dėkojame kiekvienam rokiškėnui, atsakiusiam į anketos klausimus!

2021 m. lapkričio 30 d. įvyko Rokiškio rajono savivaldybės (RRS) gyventojų nuomonės tyrimo, strateginio planavimo aktualijų ir RRS strateginio plėtros plano iki 2022 m. rezultatų pristatymas. Šiame susitikime-diskusijoje dalyvavo RRS darbo grupių strateginio plėtros plano projektui parengti, RRS strateginio planavimo komisijos ir RRS strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupės nariai.  Dėkojame dalyvavusiems už konstruktyvią diskusiją ir pasiūlymus!

Kviečiame susipažinti su pristatymo skaidrėmis:

KVIEČIAME ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJUS SUSIPAŽINTI SU GYVENTOJŲ NUOMONĖS TYRIMO APKLAUSOS REZULTATAIS

Šiuo metu Rokiškio rajono savivaldybės administracija rengia Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 m. Rengimo metu, norėdama atsižvelgti į gyventojų lūkesčius bei pageidavimus, Rokiškio rajono savivaldybės administracija atliko gyventojų apklausą. Apklausos tikslas – sužinoti gyventojų nuomonę apie gyvenimo rajone galimybes ir problemas, įvertinti pasitenkinimą teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis.

Apklausa buvo vykdyta internetu ir raštu (apklausiant gyventojus Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose, prašant lankytojų užpildyti apklausos anketą). Apklausa vyko 2021 m. spalio mėnesio pabaigoje – lapkričio mėnesio pradžioje. Taikytas tyrimo metodas – paprastoji atsitiktinė atranka.

Apklausoje iš viso sudalyvavo 581 Rokiškio rajono savivaldybės gyventojas. Tyrimo metu nustatyta, kad geriausiai gyventojai vertina švietimo ir kultūros paslaugas, prasčiausiai – sveikatos priežiūros bei viešojo susisiekimo paslaugas savivaldybėje. Didžiausios problemos yra susijusios su nekokybiška, pasenusia apšvietimo, kelių ir gatvių infrastruktūra, prasta dviračių takų/ šaligatvių būkle ir jų trūkumu. Didžiausiais privalumais, gyvenant Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje, gyventojai laiko gražėjančią aplinką, miesto/ rajono kompaktiškumą, čia tvyrančią ramybę bei unikalų, žalią kraštovaizdį. Labiausiai gyventojai norėtų, kad jų gyvenamojoje vietovėje būtų įrengtas kino teatras (gali būti ir lauko), vaikų ir (arba) jaunimo laisvalaikio ar užimtumo centras (-ai), pagerinta kelių ir gatvių infrastruktūra, išplėsta ir pagerinta dviračių takų/ šaligatvių infrastruktūra.

Su išsamia Rokiškio rajono savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimo ataskaita galite susipažinti čia.

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL PARENGTOS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 M. VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS ANALIZĖS

 

Šiuo metu Rokiškio rajono savivaldybės administracija rengia Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 m. Yra įgyvendinamas pirmas strateginio plėtros plano parengimo etapas, kurio metu pagal nacionalinius teisės aktus būtina išnagrinėti vidaus ir išorės aplinką, nustatyti pagrindines Savivaldybės stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. Rengiant vidaus ir išorės analizę, nagrinėtos šios sritys: geografinės padėtis ir demografiniai rodikliai, ekonomika ir verslas, darbo rinka, statyba ir gyvenamasis fondas, turizmas ir rekreacija, švietimas, kultūra, sporto, sveikatos priežiūra, socialinė apsauga, viešasis saugumas, jaunimo, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų reikalai, aplinkos apsauga ir gamtinė aplinka, transporto ir susisiekimo infrastruktūra, energetinė infrastruktūra, vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, technologinė infrastruktūra bei viešasis valdymas.  Rokiškio rajono savivaldybės duomenys vertinti 2016–2020 metų laikotarpiu, lyginant su šalies, Panevėžio apskrities bei Panevėžio apskrities savivaldybių rodikliais.

Susipažinti su parengta  Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. vidaus ir išorės aplinkos analize galite Rokiškio rajono savivaldybės puslapio skiltyje „Rokiškis 2030“  https://rokiskis.lt/rokiskis-2030/. Pastabas ir pasiūlymus dėl parengtos analizės galite teikti iki 2021 m. gruodžio 19  d. el. paštu [email protected]

Gruodžio 23 d. vyko Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano ik 2030 m. (toliau – SPP) vidaus ir išorės aplinkos analizės rezultatų pristatymas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nariams.

Kviečiame susipažinti su pristatymo Rokiškio rajono savivaldybės tarybai skaidrėmis bei parengtais dokumentais – SPP gyventojų tyrimo ataskaita, buvusio SPP analize, SPP strateginių dokumentų analize, SPP aplinkos ir išteklių analize.