Sena svetainė

Rokiškis 2030

Rokiškis 2030

Tęsiamas Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų rengimas

Baigiantis 2021 metams, Rokiškio rajono savivaldybė parengė Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. aplinkos analizės dalį, kurioje buvo atlikta Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 m. įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizė, Rokiškio rajono savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė, reprezentacinė savivaldybės gyventojų apklausa, savivaldybės aplinkos analizė ir susitikimų su darbo grupėmis metu nustatytos pagrindinės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės.

Dabar Rokiškio rajono savivaldybė tęsia pradėtą darbą ir iki 2022 metų pabaigos siekia parengti visą Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 m. bei patvirtinti jį Taryboje. Antrojo etapu metu bus parengta Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. Koncepcija. Ją sudaro Savivaldybės vizija, prioritetai, tikslai ir uždaviniai bei juos įgyvendinantys rodikliai. Koncepciją planuojama parengti ir pristatyti visuomenei šių metų rugsėjo mėnesį. Parengus Koncepciją, bus rengiama Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. Strategija, kurią sudaro strateginio plėtros plano įgyvendinimo priemonės, regiono plėtros plano pažangos priemonėms įgyvendinti suplanuoti projektai bei kiti savivaldybės lėšomis finansuojami projektai, preliminarus lėšų poreikis ir jų įgyvendinimui reikalingi finansavimo šaltiniai, atsakingi vykdytojai. Parengus Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. projektą, bus galimybė su juo susipažinti Savivaldybės gyventojams, verslo atstovams teikti pasiūlymus, įžvalgas. Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. Projektas planuojamas parengti iki šių metų lapkričio mėn. pabaigos, o tvirtinti jį numatoma gruodžio mėn. Tarybos posėdyje.

Rengiant Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą ir toliau dirbs Rokiškio rajono savivaldybės Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupė bei 2021-10-29 Rokiškio rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. MV-30 patvirtintos trys tematinės darbo grupės:

Ekonominės aplinkos kartu su jai reikalingai žmogiškaisiais ištekliais užtikrinimo, verslo, žemės ūkio, turizmo, švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo darbo grupė, apimanti rajono ekonomikos, verslo ir investicijų pritraukimo, žemės ūkio, turizmo ir paveldo, švietimo ir ugdymo, sporto bei fizinio aktyvumo, kultūros sritis;

Socialinės ir bendruomeniškos aplinkos, viešojo valdymo bei savivaldybės įvaizdžio formavimo darbo grupė, apimanti rajono sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, vaikų ir šeimos gerovės, visuomenės saugumo ir prevencijos, viešojo valdymo, informacinių technologijų, viešųjų ryšių ir Savivaldybės įvaizdžio, jaunimo, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų reikalų bei jų įtraukimo į sprendimo priėmimą sritis;

Aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo užtikrinimo, komunalinių paslaugų ir savivaldybės infrastruktūros darbo grupė, apimanti rajono aplinkos apsaugos, gyvenamosios aplinkos, atliekų tvarkymo, susisiekimo, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, energetikos ir kitos inžinerinės infrastruktūros, transporto, seniūnijų ir kitų savivaldybės teikiamų paslaugų, teritorijų planavimo sritis.

 

Strateginio plėtros plano parengimo paslaugas ir konsultacijas teikia UAB „Generalis“ ekspertai. Kviečiame sekti informaciją Rokiškio rajono savivaldybės elektroninėje svetainėje, adresu https://rokiskis.lt/rokiskis-2030/, „Facebook“ paskyroje ir prisidėti prie Rokiškio rajono savivaldybės plėtros.

Detalus rengiamo strateginio plėtros plano antrojo etapo grafikas:

* SPRĮP DG – Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupė, SPK – Strateginio planavimo komisija, TDG – Tematinės darbo grupės

Baigiantis Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2022 m. įgyvendinimo laikotarpiui ir, siekiant užtikrinti darnų rajono plėtros strategijos tęstinumą, pradedamas rengti ilgalaikis rajono savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2030 m. Rokiškio rajono strateginis plėtros planas – tai kryptis, kurią rinksimės ateinančių septynerių metų laikotarpiui. Į šio svarbaus rajonui dokumento rengimo procesą bus siekiama įtraukti ne tik rajono politikus, valstybės tarnautojus , bet esamus bei išvykusius kraštiečius, bendruomenes, socialinius ir ekonominius partnerius, vykdant apklausas, formuojant darbo grupes rajono situacijos analizės rengimui.

Šiuo metu pradedamas vykdyti pirmasis strateginio plėtros plano rengimo etapas – rengiama Rokiškio rajono savivaldybės vidaus ir išorės aplinkos analizė bei stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė.

Strateginio plėtros plano projektui parengti darbo imasi trys darbo grupės:

  • Ekonominės aplinkos darbo grupė
  • Socialinės aplinkos darbo grupė
  • Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros darbo grupė.

Kviečiame sekti informaciją savivaldybės puslapyje, Facebook, LinkedIn paskyrose  ir aktyviai įsitraukti į  rajono ilgametės strategijos rengimą!

Detalus rengiamo strateginio plėtros plano iki 2030 metų pirmojo etapo grafikas


Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros plano iki 2030 m. 
rengimo metu, norėdama atsižvelgti į gyventojų lūkesčius bei pageidavimus, Rokiškio rajono savivaldybės administracija 2021 m. spalio 22-lapkričio 11 d. atliko gyventojų apklausą. Apklausos tikslas – sužinoti gyventojų nuomonę apie gyvenimo rajone galimybes ir problemas, įvertinti pasitenkinimą teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis. Apklausos rezultatai 2021 m. lapkričio 30 d. bus aptarti organizuojamame Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano projektui parengti sudarytų darbo grupių bei Rokiškio rajono strateginio planavimo komisijos posėdyje. Artimiausiu metu apklausos rezultatais pasidalinsime ir savivaldybės puslapyje bei socialinėse paskyrose. Dėkojame kiekvienam rokiškėnui, atsakiusiam į anketos klausimus!

2021 m. lapkričio 30 d. įvyko Rokiškio rajono savivaldybės (RRS) gyventojų nuomonės tyrimo, strateginio planavimo aktualijų ir RRS strateginio plėtros plano iki 2022 m. rezultatų pristatymas. Šiame susitikime-diskusijoje dalyvavo RRS darbo grupių strateginio plėtros plano projektui parengti, RRS strateginio planavimo komisijos ir RRS strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupės nariai.  Dėkojame dalyvavusiems už konstruktyvią diskusiją ir pasiūlymus!

Kviečiame susipažinti su pristatymo skaidrėmis:

KVIEČIAME ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJUS SUSIPAŽINTI SU GYVENTOJŲ NUOMONĖS TYRIMO APKLAUSOS REZULTATAIS

Šiuo metu Rokiškio rajono savivaldybės administracija rengia Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 m. Rengimo metu, norėdama atsižvelgti į gyventojų lūkesčius bei pageidavimus, Rokiškio rajono savivaldybės administracija atliko gyventojų apklausą. Apklausos tikslas – sužinoti gyventojų nuomonę apie gyvenimo rajone galimybes ir problemas, įvertinti pasitenkinimą teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis.

Apklausa buvo vykdyta internetu ir raštu (apklausiant gyventojus Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose, prašant lankytojų užpildyti apklausos anketą). Apklausa vyko 2021 m. spalio mėnesio pabaigoje – lapkričio mėnesio pradžioje. Taikytas tyrimo metodas – paprastoji atsitiktinė atranka.

Apklausoje iš viso sudalyvavo 581 Rokiškio rajono savivaldybės gyventojas. Tyrimo metu nustatyta, kad geriausiai gyventojai vertina švietimo ir kultūros paslaugas, prasčiausiai – sveikatos priežiūros bei viešojo susisiekimo paslaugas savivaldybėje. Didžiausios problemos yra susijusios su nekokybiška, pasenusia apšvietimo, kelių ir gatvių infrastruktūra, prasta dviračių takų/ šaligatvių būkle ir jų trūkumu. Didžiausiais privalumais, gyvenant Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje, gyventojai laiko gražėjančią aplinką, miesto/ rajono kompaktiškumą, čia tvyrančią ramybę bei unikalų, žalią kraštovaizdį. Labiausiai gyventojai norėtų, kad jų gyvenamojoje vietovėje būtų įrengtas kino teatras (gali būti ir lauko), vaikų ir (arba) jaunimo laisvalaikio ar užimtumo centras (-ai), pagerinta kelių ir gatvių infrastruktūra, išplėsta ir pagerinta dviračių takų/ šaligatvių infrastruktūra.

Su išsamia Rokiškio rajono savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimo ataskaita galite susipažinti čia.

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL PARENGTOS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 M. VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS ANALIZĖS

 

Šiuo metu Rokiškio rajono savivaldybės administracija rengia Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 m. Yra įgyvendinamas pirmas strateginio plėtros plano parengimo etapas, kurio metu pagal nacionalinius teisės aktus būtina išnagrinėti vidaus ir išorės aplinką, nustatyti pagrindines Savivaldybės stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. Rengiant vidaus ir išorės analizę, nagrinėtos šios sritys: geografinės padėtis ir demografiniai rodikliai, ekonomika ir verslas, darbo rinka, statyba ir gyvenamasis fondas, turizmas ir rekreacija, švietimas, kultūra, sporto, sveikatos priežiūra, socialinė apsauga, viešasis saugumas, jaunimo, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų reikalai, aplinkos apsauga ir gamtinė aplinka, transporto ir susisiekimo infrastruktūra, energetinė infrastruktūra, vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, technologinė infrastruktūra bei viešasis valdymas.  Rokiškio rajono savivaldybės duomenys vertinti 2016–2020 metų laikotarpiu, lyginant su šalies, Panevėžio apskrities bei Panevėžio apskrities savivaldybių rodikliais.

Susipažinti su parengta  Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. vidaus ir išorės aplinkos analize galite Rokiškio rajono savivaldybės puslapio skiltyje „Rokiškis 2030“  https://rokiskis.lt/rokiskis-2030/. Pastabas ir pasiūlymus dėl parengtos analizės galite teikti iki 2021 m. gruodžio 19  d. el. paštu info@generalis.lt

Gruodžio 23 d. vyko Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano ik 2030 m. (toliau – SPP) vidaus ir išorės aplinkos analizės rezultatų pristatymas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nariams.

Kviečiame susipažinti su pristatymo Rokiškio rajono savivaldybės tarybai skaidrėmis bei parengtais dokumentais – SPP gyventojų tyrimo ataskaita, buvusio SPP analize, SPP strateginių dokumentų analize, SPP aplinkos ir išteklių analize.