Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Rengiami/koreguojami detalieji planai

PAKARTOTINAI INFORMUOJAME, KAD PARENGTAS ROKIŠKIO MIESTO TERITORIJOS TARP RESPUBLIKOS G., LAISVĖS G. IR VILNIAUS G. DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO DETALUSIS PLANAS
  2023-05-19

Planavimo pagrindas: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d.  įsakymas Nr. AV-359 „Dėl Rokiškio miesto teritorijos tarp Respublikos g., Laisvės g. ir Vilniaus g. detaliojo plano rengimo organizavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“
 Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis, tel. (8 458) 71 233, el. paštas savivaldybe@rokiskis.lt.
Plano rengėjas: UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovė Rūta Garuckienė, tel.  8699 79322, el. p.: rutagaruckiene@yahoo.com
Planuojama teritorija: Rokiškio miesto teritorija tarp Respublikos g., Laisvės g. ir Vilniaus g. Planuojamos teritorijos preliminarus plotas ~  2,33 ha.
Planavimo tikslai: detalizuoti Rokiškio miesto bendrajame nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus; nustatyti užstatytos teritorijos naudojimo reglamentus; suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą; numatyti žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus; suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus racionalius žemės sklypus; nustatyti žemės naudojimo būdus; numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.
Papildomi reglamentai: numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui; numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; nustatyti viešųjų erdvių išdėstymą; suplanuoti poilsio, sporto, vaikų žaidimų aikštelių išdėstymą; įvertinti ir suplanuoti automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymą; suplanuoti atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą.
Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami.
SPAV: neatliekamas, nes nepatenka į LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 priedo rūšių sąrašą.
Koncepcijos rengimas: koncepcija nebus rengiama, nes nėra numatomos kelios plano sprendinių alternatyvos.
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Respublikos g. 94, LT-42136  Rokiškis, tel. (8 458) 71 233, el. paštas savivaldybe@rokiskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-73-19-229).
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-73-19-229), Rokiškio rajono savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje.
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Rokiškio rajono savivaldybės skelbimų lentoje nuo 2023-05-29 iki 2023-06-12. Viešas susirinkimas vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2023 m. birželio 12 d. 17:00 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjExMTllNzEtNWUzOS00OTNmLWFjZGUtMjA2YjYzMjExYzU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%227b921dfd-4de2-4cf4-ab11-fee946b1214389%22%7d
 Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.

Pagrindinis brėžinys
Aiškinamasis raštas

 

PAKARTOTINAI INFORMUOJAME, KAD PARENGTAS ROKIŠKIO MIESTO TERITORIJOS TARP RESPUBLIKOS G., LAISVĖS G. IR AUKŠTAIČIŲ G. DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO DETALUSIS PLANAS
 2023-05-19

Planavimo pagrindas: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d.  įsakymas Nr. AV-354 „Dėl Rokiškio miesto teritorijos tarp Respublikos g., Laisvės g. ir Aukštaičių g. detaliojo plano rengimo organizavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“
 Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis, tel. (8 458) 71 233, el. paštas savivaldybe@rokiskis.lt.
Plano rengėjas: UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovė Rūta Garuckienė, tel.  8699 79322, el. p.: rutagaruckiene@yahoo.com
Planuojama teritorija: Rokiškio miesto teritorija tarp Respublikos g., Laisvės g. ir Aukštaičių g. Planuojamos teritorijos preliminarus plotas ~  3,27 ha.
Planavimo tikslai: detalizuoti Rokiškio miesto bendrajame nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus; nustatyti užstatytos teritorijos naudojimo reglamentus; suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą; numatyti žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus; suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus racionalius žemės sklypus; nustatyti žemės naudojimo būdus; numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.
Papildomi reglamentai: numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui; numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; nustatyti viešųjų erdvių išdėstymą; suplanuoti poilsio, sporto, vaikų žaidimų aikštelių išdėstymą; įvertinti ir suplanuoti automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymą; suplanuoti atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą.
Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami.
SPAV: neatliekamas, nes nepatenka į LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 priedo rūšių sąrašą.
Koncepcijos rengimas: koncepcija nebus rengiama, nes nėra numatomos kelios plano sprendinių alternatyvos.
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Respublikos g. 94, LT-42136  Rokiškis, tel. (8 458) 71 233, el. paštas savivaldybe@rokiskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-73-19-228).
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-73-19-228), Rokiškio rajono savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje.
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Rokiškio rajono savivaldybės skelbimų lentoje nuo 2023-05-29 iki 2023-06-12. Viešas susirinkimas vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2023 m. birželio 12 d. 17:00 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjExMTllNzEtNWUzOS00OTNmLWFjZGUtMjA2YjYzMjExYzU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%227b921dfd-4de2-4cf4-ab11-fee946b14389%22%7d
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.

Pagrindinis brėžinys
Aiškinamasis raštas

 

 

PAKARTOTINAI INFORMUOJAME, KAD PARENGTAS ROKIŠKIO MIESTO TERITORIJOS TARP TAIKOS G., RESPUBLIKOS G. IR JAUNYSTĖS G. DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO DETALUSIS PLANAS
2023-05-19

Planavimo pagrindas: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d.  įsakymas Nr. AV-353 „Dėl Rokiškio miesto teritorijos tarp Taikos g., Respublikos g. ir Jaunystės g. detaliojo plano rengimo organizavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“
 Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis, tel. (8 458) 71 233, el. paštas savivaldybe@post.rokiskis.lt.
Plano rengėjas: UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovė Rūta Garuckienė, tel.  8699 79322, el. p.: rutagaruckiene@yahoo.com
Planuojama teritorija: Rokiškio miesto teritorija tarp Taikos g., Respublikos g. ir Jaunystės g. Planuojamos teritorijos preliminarus plotas ~  7,66 ha.
Planavimo tikslai: detalizuoti Rokiškio miesto bendrajame nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus; nustatyti užstatytos teritorijos naudojimo reglamentus; suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą; numatyti žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus; suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus racionalius žemės sklypus; nustatyti žemės naudojimo būdus; numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.
Papildomi reglamentai: numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui; numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; nustatyti viešųjų erdvių išdėstymą; suplanuoti poilsio, sporto, vaikų žaidimų aikštelių išdėstymą; įvertinti ir suplanuoti automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymą; suplanuoti atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą.
Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami.
SPAV: neatliekamas, nes nepatenka į LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 priedo rūšių sąrašą.
Koncepcijos rengimas: koncepcija nebuvo rengiama, nes nėra numatomos kelios plano sprendinių alternatyvos.
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Respublikos g. 94, LT-42136  Rokiškis, tel. (8 458) 71 233, el. paštas savivaldybe@post.rokiskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-73-19-231).
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-73-19-231), Rokiškio rajono savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje.
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Rokiškio rajono savivaldybės skelbimų lentoje nuo 2023-05-29 iki 2023-06-12. Viešas susirinkimas vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2023 m. birželio 12 d. 17:00 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjExMTllNzEtNWUzOS00OTNmLWFjZGUtMjA2YjYzMjExYzU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%227b921dfd-4de2-4cf4-ab11-fee946b14389%22%7d
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.

Pagrindinis brėžinys
Aiškinamasis raštas

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS PO TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS DERINIMO METU GAUTŲ PASTABŲ
2023-03-10

Vadovaujantis 2019-04-16 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-356 „Dėl Rokiškio miesto teritorijos tarp Jaunystės g., Respublikos g. ir Panevėžio g. detaliojo plano rengimo organizavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“ rengiamas detalusis planas
Planavimo organizatorius – Rokiškio rajono  savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel. (8-458 ) 71433, el. p.: savivaldybe@rokiskis.lt.  Atsakingas asmuo – Ingrida Trumpaitė, tel. (8 69953582), el. p.: i.trumpaite@rokiskis.lt
Detaliojo plano  tikslai:

 • detalizuoti Rokiškio miesto bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
 • nustatyti užstatytos teritorijos naudojimo reglamentus;
 • suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • suformuoti Optimalią urbanistinę struktūrą;
 • numatyti žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus;
 • suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus racionalius žemės sklypus;
 • nustatyti žemės naudojimo būdus;
 • numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Papildomi reglamentai:

 • numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui; numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 • nustatyti viešųjų erdvių išdėstymą;
 • suplanuoti poilsio, sporto, vaikų žaidimo aikštelių išdėstymą;
 • įvertinti ir suplanuoti automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymą;
 • suplanuoti atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą.

Detaliojo plano rengėjas- UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, Vilnius,  PV Rūta Garuckienė, tel. 8 699 79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su sprendiniais, pataisytais pagal derinimo metu institucijų pateiktas pastabas, galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-73-19-221) ir Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, www.rokiskis.lt
 Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.
 

Sprendinių pakeitimo po institucijų pastabų aprašymas

 Nr. Derinanti institucija Prieš institucijų pastabas Po institucijų pastabų
1 Lietuvos automobilių kelių direkcija 1.Žemės sklypuose Nr. 4, 5 ir 13 (automobilių stovėjimo aikštelėse) suplanuota statybos zona.

2. Sklype Nr. 3 valstybinio kelio apsaugos zonoje pastato statybos zona apibrėžta neiškarpant pagal esamo kontūrą.

1. Sklypuose Nr. 4, 5 ir 13 statybos zona nuimta.

2. Sklype Nr. 3 esamo pastato dalyje, patenkančioje į kelio apsaugos zoną statybos zona suplanuota tiksliai palei pastato kontūrą

 PV R. G.

 

 

 

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
2023-01-19

Vadovaujantis 2019-04-16 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-355 „Dėl Rokiškio miesto teritorijos prie Taikos g. detaliojo plano rengimo organizavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“ parengtas detalusis planas
Planavimo organizatorius – Rokiškio rajono  savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel. (8-458 ) 71433, el. p.: savivaldybe@rokiskis.lt.  Atsakingas asmuo – Ingrida Trumpaitė, tel. 8699 53582, el. p.: i.trumpaite@rokiskis.lt

Detaliojo plano tikslai:

 • detalizuoti Rokiškio miesto bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
 • nustatyti užstatytos teritorijos naudojimo reglamentus;
 • suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • suformuoti Optimalią urbanistinę struktūrą;
 • numatyti žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus;
 • suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus racionalius žemės sklypus;
 • nustatyti žemės naudojimo būdus;
 • numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

 Papildomi reglamentai:

 • numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui; numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 • nustatyti viešųjų erdvių išdėstymą;
 • suplanuoti poilsio, sporto, vaikų žaidimo aikštelių išdėstymą;
 • įvertinti ir suplanuoti automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymą;
 • suplanuoti atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą.

Detaliojo plano rengėjas- UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 234 3722, PV Rūta Garuckienė, mob. tel. 8 699 79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto organizatoriui raštu adresu Respublikos g. 94, Rokiškis arba el. paštu: i.trumpaite@rokiskis.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-73-19-230)  iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Rokiškio rajono savivaldybės skelbimų lentoje nuo 2023-01-30 iki 2023-02-13. Viešas susirinkimas vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2023 m. vasario 13 d. 17 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą (nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQzZjgzYmQtZjI0OS00ZGIzLWE3MGUtZmQ4ZWE0YmYxZmFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%227b921dfd-4de2-4cf4-ab11-fee946b14389%22%7d
Susitikimo ID: 367 627 643 678
Slaptasis kodas: FgZyf3
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.

Pagrindinis brėžinys
Aiškinamasis raštas

 

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
2023-01-16

Vadovaujantis 2019-04-16 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-358 „Dėl Rokiškio miesto teritorijos tarp Panevėžio g., Vilties g. ir P. Širvio g. detaliojo plano rengimo organizavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“  parengtas detalusis planas
Planavimo organizatorius – Rokiškio rajono  savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel. (8-458 ) 71433, el. p.: savivaldybe@rokiskis.lt.  Atsakingas asmuo – Ingrida Trumpaitė, tel. (8 699)53582, el. p.: i.trumpaite@rokiskis.lt

Detaliojo plano  tikslai:

 • detalizuoti Rokiškio miesto bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
 • nustatyti užstatytos teritorijos naudojimo reglamentus;
 • suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • suformuoti Optimalią urbanistinę struktūrą;
 • numatyti žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus;
 • suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus racionalius žemės sklypus;
 • nustatyti žemės naudojimo būdus;
 • numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

 Papildomi reglamentai:

 • numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui; numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 • nustatyti viešųjų erdvių išdėstymą;
 • suplanuoti poilsio, sporto, vaikų žaidimo aikštelių išdėstymą;
 • įvertinti ir suplanuoti automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymą;
 • suplanuoti atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą.

 Detaliojo plano rengėjas- UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 234 3722, PV Rūta Garuckienė, mob. tel. 8 699 79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto organizatoriui  raštu adresu Respublikos g. 94, Rokiškis arba el. paštu: i.trumpaite@rokiskis.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-73-19-226)  iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Rokiškio rajono  savivaldybės  skelbimų lentoje nuo 2023-01-24 iki 2023-02-08. Viešas susirinkimas vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2023 m. vasario 8 d. 17 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą (nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdkY2U3NWUtZmYwMi00M2ZkLTg3ZTUtYWNhMjQ1M2Q4YWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%227b921dfd-4de2-4cf4-ab11-fee946b14389%22%7d

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.

Pagrindinis brėžinys
Aiškinamasis raštas

 

 

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
2023-01-16

Vadovaujantis 2019-04-16 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-357 „Dėl Rokiškio miesto teritorijos tarp Kauno g., Algirdo g. ir M. Riomerio g. detaliojo plano rengimo organizavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“  parengtas detalusis planas
Planavimo organizatorius – Rokiškio rajono  savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel. (8-458 ) 71433, el. p.: savivaldybe@rokiskis.lt.  Atsakingas asmuo – Ingrida Trumpaitė, tel. (8 699)53582, el. p.: i.trumpaite@rokiskis.lt
Detaliojo plano  tikslai:

 • detalizuoti Rokiškio miesto bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
 • nustatyti užstatytos teritorijos naudojimo reglamentus;
 • suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • suformuoti Optimalią urbanistinę struktūrą;
 • numatyti žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus;
 • suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus racionalius žemės sklypus;
 • nustatyti žemės naudojimo būdus;
 • numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

 Papildomi reglamentai:

 • numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui; numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 • nustatyti viešųjų erdvių išdėstymą;
 • suplanuoti poilsio, sporto, vaikų žaidimo aikštelių išdėstymą;
 • įvertinti ir suplanuoti automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymą;
 • suplanuoti atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą.

 Detaliojo plano rengėjas- UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 234 3722, PV Rūta Garuckienė, mob. tel. 8 699 79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto organizatoriui  raštu adresu Respublikos g. 94, Rokiškis arba el. paštu: i.trumpaite@rokiskis.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-73-19-224)  iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Rokiškio rajono  savivaldybės  skelbimų lentoje nuo 2023-01-24 iki 2023-02-08. Viešas susirinkimas vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2023 m. vasario 8 d.  17 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą (nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios):

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdkY2U3NWUtZmYwMi00M2ZkLTg3ZTUtYWNhMjQ1M2Q4YWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%227b921dfd-4de2-4cf4-ab11-fee946b14389%22%7d
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.

Sprendiniai
Aiškinamasis raštas

 

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
2022-12-28

Vadovaujantis 2019-04-16 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-356 „Dėl Rokiškio miesto teritorijos tarp Jaunystės g., Respublikos g. ir Panevėžio g. detaliojo plano rengimo organizavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“  parengtas detalusis planas
Planavimo organizatorius – Rokiškio rajono  savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel. (8-458 ) 71433, el. p.: savivaldybe@post.rokiskis.lt.  Atsakingas asmuo – Ingrida Trumpaitė, tel. (8 458) 71347, el. p.: i.trumpaite@post.rokiskis.lt
Detaliojo plano  tikslai:

 • detalizuoti Rokiškio miesto bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
 • nustatyti užstatytos teritorijos naudojimo reglamentus;
 • suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • suformuoti Optimalią urbanistinę struktūrą;
 • numatyti žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus;
 • suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus racionalius žemės sklypus;
 • nustatyti žemės naudojimo būdus;
 • numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Papildomi reglamentai:

 • numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui; numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 • nustatyti viešųjų erdvių išdėstymą;
 • suplanuoti poilsio, sporto, vaikų žaidimo aikštelių išdėstymą;
 • įvertinti ir suplanuoti automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymą;
 • suplanuoti atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą.

Detaliojo plano rengėjas- UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, Vilnius,  PV Rūta Garuckienė, tel. 8 699 79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto organizatoriui  raštu adresu Respublikos g. 94, Rokiškis arba el. paštu: i.trumpaite@post.rokiskis.lt arba  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-73-19-221)  iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Rokiškio rajono  savivaldybės  skelbimų lentoje nuo 2023-01-09 iki 2023-01-20. Viešas susirinkimas vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2023 m. sausio 23 d. 17 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą (nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ5ZWIxZDUtM2M1MC00ODFmLTg4ZDQtODU3MTYyYmIwMmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%227b921dfd-4de2-4cf4-ab11-fee946b14389%22%7d

MeetingID: 376339744958
Passcode: gwg5iJ

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.

Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

 —————————————–

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS PO TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS DERINIMO METU GAUTŲ PASTABŲ
2022-12-09

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Rokiškio miesto teritorijos tarp Taikos g., Respublikos g. ir Jaunystės g. detalusis planas, TPD Nr. K-VT-73-19-231.
Planavimo pagrindas: 2019 m. balandžio 16 d. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-353 „Dėl Rokiškio miesto teritorijos tarp Taikos g., Respublikos g. ir Jaunystės g. detaliojo plano rengimo organizavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“.
Planavimo organizatorius – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel. (8-458 ) 71433, el. p.: savivaldybe@post.rokiskis.lt. Atsakingas asmuo – Ingrida Trumpaitė, tel. (8 458) 71347, el. p.: i.trumpaite@post.rokiskis.lt

Detaliojo plano tikslai:
– detalizuoti Rokiškio miesto bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
– nustatyti užstatytos teritorijos naudojimo reglamentus;
– suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą;
– nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
– suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą;
– numatyti žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus;
– suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus racionalius žemės sklypus;
– nustatyti žemės naudojimo būdus;
– numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Papildomi reglamentai:
– numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui; numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
– nustatyti viešųjų erdvių išdėstymą;
– suplanuoti poilsio, sporto, vaikų žaidimo aikštelių išdėstymą;
– įvertinti ir suplanuoti automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymą;
– suplanuoti atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą.

Detaliojo plano rengėjas– UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 234 3722, PV Rūta Garuckienė, mob. tel. 8 699 79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su sprendiniais, pataisytais pagal derinimo metu institucijų pateiktas pastabas, galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-73-19-231) ir Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, www.rokiskis.lt

Sprendiniai. Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys
Pakeitimų aprašymas

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS PO TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS DERINIMO METU GAUTŲ PASTABŲ
2022-12-09

 Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Rokiškio miesto teritorijos prie  Respublikos g., Laisvės g. ir Vilniaus g. detalusis planas, TPD Nr. K-VT-73-19-229.
Planavimo pagrindas: 2019 m. balandžio 16 d. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-359 „Dėl Rokiškio miesto teritorijos tarp Respublikos g., Laisvės g. ir Vilniaus g. detaliojo plano rengimo organizavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“.
Planavimo organizatorius – Rokiškio rajono  savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel. (8-458 ) 71433, el. p.: savivaldybe@post.rokiskis.lt.  Atsakingas asmuo – Ingrida Trumpaitė, tel. (8 458) 71347, el. p.: i.trumpaite@post.rokiskis.lt

Detaliojo plano  tikslai:

 • detalizuoti Rokiškio miesto bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
 • nustatyti užstatytos teritorijos naudojimo reglamentus;
 • suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą;
 • numatyti žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus;
 • suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus racionalius žemės sklypus;
 • nustatyti žemės naudojimo būdus;
 • numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Papildomi reglamentai:

 • numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui; numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 • nustatyti viešųjų erdvių išdėstymą;
 • suplanuoti poilsio, sporto, vaikų žaidimo aukštelių išdėstymą;
 • įvertinti ir suplanuoti automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymą;
 • suplanuoti atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą.

Detaliojo plano rengėjas- UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 234 3722, PV Rūta Garuckienė, mob. tel. 8 699 79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su sprendiniais, pataisytais pagal derinimo metu institucijų pateiktas pastabas, galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-73-19-229) ir Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, www.rokiskis.lt

Sprendiniai. Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys
Pakeitimų aprašymas

 

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS PO TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS DERINIMO METU GAUTŲ PASTABŲ
2022-12-09

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Rokiškio miesto teritorijos prie  Respublikos g., Laisvės g. ir Aukštaičių g. detalusis planas, TPD Nr. K-VT-73-19-228.
Planavimo pagrindas: 2019 m. balandžio 16 d. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-354„Dėl Rokiškio miesto teritorijos prie Respublikos g., Laisvės g. ir Aukštaičių g. detaliojo plano rengimo organizavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“.
Planavimo organizatorius – Rokiškio rajono  savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel. (8-458 ) 71433, el. p.: savivaldybe@post.rokiskis.lt.  Atsakingas asmuo – Ingrida Trumpaitė, tel. (8 458) 71347, el. p.: i.trumpaite@post.rokiskis.lt

Detaliojo plano  tikslai:

 • detalizuoti Rokiškio miesto bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
 • nustatyti užstatytos teritorijos naudojimo reglamentus;
 • suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą;
 • numatyti žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus;
 • suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus racionalius žemės sklypus;
 • nustatyti žemės naudojimo būdus;
 • numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Papildomi reglamentai:

 • numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui; numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 • nustatyti viešųjų erdvių išdėstymą;
 • suplanuoti poilsio, sporto, vaikų žaidimo aikštelių išdėstymą;
 • įvertinti ir suplanuoti automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymą;
 • suplanuoti atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą.

Detaliojo plano rengėjas- UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 234 3722, PV Rūta Garuckienė, mob. tel. 8 699 79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su sprendiniais, pataisytais pagal derinimo metu institucijų pateiktas pastabas, galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-73-19-228) ir Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, www.rokiskis.lt

Sprendiniai. Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys
Pakeitimų aprašymas

 


—————————————–

„MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO ATIDALIJIMAS NUO JAME ESANČIOS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS, DETALUSIS PLANAS“ KEITIMAS
2021-05-18

Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt
TPD Nr. K-VT-73-21-286
TPD rūšis: Kompleksinis
Porūšis: Detalusis planas
Lygmuo: Vietovės
TPD pavadinimas: „Miškų ūkio paskirties žemės sklypo atidalijimas nuo jame esančios žemės ūkio paskirties žemės, detalusis planas“ keitimas
Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Sprendimas dėl TPD rengimo pradžios ir planavimo tikslų
Planavimo darbų programa
Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis DS-211