Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Rengiami/koreguojami detalieji planai

INFORMACIJA APIE PAKEISTUS TERITORIJOS, RIBOJAMOS TAIKOS, TOPOLIŲ, NEMUNĖLIO, SERAPINIŠKIŲ, AUŠROS IR PARKO GATVIŲ, ROKIŠKYJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS, PAGAL GAUTAS PASTABAS
2023-09-15

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: TERITORIJOS, RIBOJAMOS TAIKOS, TOPOLIŲ, NEMUNĖLIO, SERAPINIŠKIŲ, AUŠROS IR PARKO GATVIŲ, ROKIŠKYJE, DETALUSIS PLANAS, TPD Nr. K-VT-73-22-767.
Detaliojo plano organizatorius – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94 LT-42136 Rokiškis, (8 458) 51 500, el. paštas: savivaldybe@rokiskis.lt
Detaliojo plano iniciatorius – Rokiškio rajono savivaldybės administracija.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Želdima”, Jaunimo g. 29 LT-38176, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., projekto vadovė Aurelija Čergelienė, tel. +370 676 42727, el. paštas: [email protected]
Rengimo pagrindas – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. AV-630 „Dėl ,,Teritorijos, ribojamos Taikos, Topolių, Nemunėlio, Serapiniškių, Aušros ir Parko gatvių Rokiškyje, detalusis planas” rengimo pradžios ir planavimo tikslų”.
Planuojamos teritorijos plotas apie 9,0000 ha.
Planavimo tikslas – keisti detaliojo plano ,,Žemės sklypams (2) prie Taikos g., Rokiškio m., suformuoti detalusis planas”, T00043228 (000733000820), patvirtinto 2013 m. birželio 28 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-8.180, sprendinius, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti teritorijos pertvarkymo galimybes, detalizuoti Rokiškio miesto bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuojant inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus.
Planavimo uždaviniai – nurodyti teritorijas, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, servitutų poreikį.
Susipažinti su sprendiniais, pataisytais pagal institucijų pateiktas pastabas, galima Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.rokiskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , skiltyje: Rengiami TP dokumentai → Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas →Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD → Rokiškio raj. →Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

Atsakymai į TPK pastabas
Aiškinamasis raštas
Sprendiniai_brėžinys_K-VT-73-22-767

 

 

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
2023-01-16

Vadovaujantis 2019-04-16 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-358 „Dėl Rokiškio miesto teritorijos tarp Panevėžio g., Vilties g. ir P. Širvio g. detaliojo plano rengimo organizavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“  parengtas detalusis planas
Planavimo organizatorius – Rokiškio rajono  savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel. (8-458 ) 71433, el. p.: savivaldybe@rokiskis.lt.  Atsakingas asmuo – Ingrida Trumpaitė, tel. (8 699)53582, el. p.: [email protected]

Detaliojo plano  tikslai:

 • detalizuoti Rokiškio miesto bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
 • nustatyti užstatytos teritorijos naudojimo reglamentus;
 • suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • suformuoti Optimalią urbanistinę struktūrą;
 • numatyti žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus;
 • suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus racionalius žemės sklypus;
 • nustatyti žemės naudojimo būdus;
 • numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

 Papildomi reglamentai:

 • numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui; numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 • nustatyti viešųjų erdvių išdėstymą;
 • suplanuoti poilsio, sporto, vaikų žaidimo aikštelių išdėstymą;
 • įvertinti ir suplanuoti automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymą;
 • suplanuoti atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą.

 Detaliojo plano rengėjas- UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 234 3722, PV Rūta Garuckienė, mob. tel. 8 699 79322, el. p. [email protected]

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto organizatoriui  raštu adresu Respublikos g. 94, Rokiškis arba el. paštu: [email protected], Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-73-19-226)  iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Rokiškio rajono  savivaldybės  skelbimų lentoje nuo 2023-01-24 iki 2023-02-08. Viešas susirinkimas vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2023 m. vasario 8 d. 17 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą (nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdkY2U3NWUtZmYwMi00M2ZkLTg3ZTUtYWNhMjQ1M2Q4YWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%227b921dfd-4de2-4cf4-ab11-fee946b14389%22%7d

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.

Pagrindinis brėžinys
Aiškinamasis raštas

 

 

„MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO ATIDALIJIMAS NUO JAME ESANČIOS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS, DETALUSIS PLANAS“ KEITIMAS
2021-05-18

Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt
TPD Nr. K-VT-73-21-286
TPD rūšis: Kompleksinis
Porūšis: Detalusis planas
Lygmuo: Vietovės
TPD pavadinimas: „Miškų ūkio paskirties žemės sklypo atidalijimas nuo jame esančios žemės ūkio paskirties žemės, detalusis planas“ keitimas
Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Sprendimas dėl TPD rengimo pradžios ir planavimo tikslų
Planavimo darbų programa
Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis DS-211