Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Žemės ūkio skyrius

Bitininkai kviečiami kreiptis paramos dėl papildomo bičių maitinimo

Nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. bitininkai kviečiami kreiptis dėl paramos papildomam bičių maitinimui gauti. Parama teikiama siekiant bičių laikytojams iš dalies atlyginti išlaidas, tiesiogiai susijusias su papildomu bičių maitinimu, kai įsigyjamas įprastinis, ekologiškas cukrus arba invertuotojo cukraus sirupas.
Parama už papildomą bičių maitinimą skiriama bičių laikytojams, kurie:

 • Ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomų bičių šeimų skaičių (ne daugiau kaip 150 bičių šeimų);
 • yra įsiregistravę LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip valdos valdytojai arba partneriai;
 • turi įprastinio, ekologiško cukraus, invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus;
 • turi sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus (ekologinės gamybos ūkio savininkams).

Už vieną bičių šeimą galima gauti:

 • iki 5,79 Eur dydžio kompensaciją įprastiniam cukrui, ekologiškam cukrui arba invertuotajam cukraus sirupui įsigyti;
 • iki 11,58 Eur už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą.

Kompensacija galima už ne daugiau kaip 10 kg cukraus / ekologiško cukraus arba ne daugiau kaip už 15 l invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių šeimos papildomam maitinimui.

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).
Bičių laikytojai, turintys daugiau kaip 150 bičių šeimų, į paramą pretenduoti negali.

Paraiškos bei kartu teikiami dokumentai renkamos Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje:
Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė – Egidija Gasiūnienė – 608 kab., tel. 8 – 616 – 16207, 8 – 458 – 51885
Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė – Irina Barauskienė – 605 kab., tel. 8 – 611 – 25133, 8 – 458 – 51686

Naudinga informacija

INFORMUOJAME ŽEMDIRBIUS
APIE MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTĄ IR REKONSTRUKCIJĄ

1.GRIOVIŲ REMONTAS

2022-iems metams Rokiškio rajono savivaldybei kaip ir kas metai skirtos dotacijos valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų remontui ir priežiūrai – 286 tūkst. eurų. Iš šio lėšų šaltinio numatoma remontuoti (su projektavimo paslaugomis) Pandėlio ir Rokiškio kaimiškojoje seniūnijose esančių 11,5 km melioracijos griovių ir juose esančių statinių.

2.REKONSTRUKCIJA

 • LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ,,INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS „PARAMA ŽEMĖS ŪKIO VANDENTVARKAI“ PROJEKTAI

Šiemet toliau bus vykdomas 2021 m. pradėtas Rokiškio rajono savivaldybės investicinis projektas „Rokiškio rajono Kalvių ir Salų kadastrinių vietovių dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“. Numatyta rekonstruoti 24,64 km griovių. Rangovas – UAB „Rokmelsta“ (kontaktinis asmuo – įm. vad. Jonas Smalinskas, tel. nr. 8 698 04670). Projektas turi būti įgyvendintas – iki 2023 m. sausio mėn. Pasirašytos finansavimo sutartys dar dviem pagal aukščiau minėtą priemonę vykdomiems projektams:

,,Rokiškio rajono Neretėlės upės baseino dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ (numatyta rekonstruoti 29 km griovių) ir

,,Rokiškio rajono Suvainiškio, Čedasų ir Žiobiškio kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ (numatyta rekonstruoti 23 km griovių ir 1 tiltas).

Abu projektai turi būti įgyvendinti iki 2023 m. gruodžio mėn. Šiuo metu rengiami techniniai darbo projektai. Bendrasis investicijų kiekis kiekvienam projektui – 375 tūkst. Eur. Rokiškio rajono savivaldybė prie projektų prisideda 21 proc. – 787 50 Eur, ES lėšos sudaro 79 proc. – 296 250 Eur.

 • VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS INVESTICINIS PROJEKTAS.

Bus tęsiamas Valstybės investicijų programos (VIP) lėšomis finansuojamas investicijų projektas „Rokiškio rajono melioracijos griovių rekonstrukcija“ (numatyta rekonstruoti 123 km melioracijos griovių). Rokiškio rajono savivaldybei šio projekto vykdymui numatytas valstybės finansavimas – po 737 tūkstančius eurų 2021 m. ir 2022 m. 2021 m. rekonstruota 61,65 km melioracijos griovių. Šiemet iš Valstybės investicijų programos numatomi vykdyti projektai:

 1. „Rokiškio rajono Obelių seniūnijos Aleksandravėlės, Antanašės ir Gindvilių kadastrinėse vietovėse griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ (numatyta rekonstruoti 16,169 km griovių). Rangovas – Jungtinės veiklos grupės UAB „Rokmelsta“ ir UAB „Stamela“ (kontaktinis asmuo – įm. vad. Jonas Smalinskas, tel. Nr. 8 698 04670);
 2. „Rokiškio rajono Juodupės seniūnijos Didsodės kadastrinės vietovės griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ (numatyta rekonstruoti 9,943 km griovių). Rangovas – UAB „ Biržų ranga“ (kontaktinis asmuo – objekto statybos darbų vad. Deimantas Simėnas, tel. nr. 8 615 53275);
 3. „Rokiškio rajono Jūžintų seniūnijos Jūžintų kadastrinės vietovės griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ (numatyta rekonstruoti 21,309 km griovių). Rangovas – Jungtinės veiklos grupės UAB „Rokmelsta“ ir UAB „Stamela“ (kontaktinis asmuo – įm. vad. Jonas Smalinskas, tel. nr. 8 698 04670).

PRIEDAI:

1ir 3 priedai – KP Vandentvarkos rekonstrukcijos projektų schemos

2 priedas– VIP rekonstrukcijos projektų schemos

4 ir 5 priedai – griovių remonto schemos

6 priedas –2022 m. Melioracijos programa.

Kilus klausimams galite kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių tel. nr. (8 458) 51 686, mob. tel. nr. 8 658 13 251, el. paštas d.markeviciene@post.rokiskis.lt.


APIE ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M. KAIMO PROGRAMOS (KP) PARAMĄ

Primename, kad 2022 m. bus tęsiama KP priemonė kompensuojant ūkininkų ar žemės ūkio paskirties žemės savininkų išlaidas, patirtas šalinant melioracijos gedimus.

Norėdamas vykdyti melioracijos įrenginių gedimų remontą ūkininkas ar žemės savininkas:

 • pirmiausia kreipiasi į Žemės ūkio skyriaus melioracijos specialistą (tel. nr. (8 458) 51 686, mob. te. nr. 8 658 13 251, el. paštas d.markeviciene@post.rokiskis.lt.) konsultacijos ir techninių dokumentų bei pateikia prašymą dalyvauti programoje;
 • atlikus melioracijos gedimų tyrinėjimo darbus, taip pat prieš vykdant gedimų šalinimo darbus, asmuo telefonu informuoja Žemės ūkio skyriaus melioracijos specialistą;
 • gedimus pašalinus, rangovas, ūkininkas ir du Žemės ūkio skyriaus melioracijos specialistai pasirašo darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriame įtraukiama nuostata, kad melioracijos gedimo remonto darbų garantinis laikotarpis yra 5 metai;
 • asmuo KP komisijai pateikia dokumentus (nuotraukas), pagrindžiančius melioracijos gedimo faktą ir remonto vykdymo darbus, darbų perdavimo-priėmimo aktą, išlaidas pagrindžiančius ir išlaidas  patvirtinančius dokumentus, galiojančią žemės deklaraciją (pagrindiniai duomenys apie žemės plotą) ar žemės nuosavybės dokumentus, prašymą kompensuoti patirtas išlaidas.
 • KP komisija ne vėliau kaip per vieną mėnesį išnagrinėja pateiktus dokumentus ir priima sprendimą. Gali būti kompensuojama iki 500 eurų.

Š. m. potvynis dar labiau iškėlė ir  paaštrino drenažo gedimų (ypač užsisenėjusių)  bėdas. KP komisijos sprendimu dalis 2022 m. KP lėšų buvo nukreipta įsisenėjusių drenažo gedimų gyvenvietėse, kurių nėra būdų sutvarkyti iš kitų finansavimo šaltinių, remontui. KP priemonė -–žvyro, panaudoto vietiniams keliams remontuoti, pirkimo išlaidų kompensavimas – š. m. nebus vykdoma.

APIE PARAIŠKAS MIŠKŲ PREVENCIJAI NUO MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ ŽALOS IR BEBRAVIEČIŲ ARDYMUI

 

Žemės sklypų savininkams, valdytojams ar naudotojams primename, kad iki einamųjų m. gegužės 1 d. Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje (Respublikos g. 94, Rokiškis, arba  el. paštu savivaldybe@post.rokiskis.lt) priimamos paraiškos dėl prevencijos priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui bei bebraviečių ardymo darbams kompensuoti. Teikiant paraišką būtina pateikti žemės sklypo valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, sklypo planą ar schemą ir kitus dokumentus. Paraiškos forma ir prevencijos priemonių diegimo tvarkos aprašas skelbiamas savivaldybės tinklapyje (https://rokiskis.lt/naujienos/patvirtintas-prevencijos-priemoniu-kuriomis-siekiama-isvengti-medziojamuju-gyvunu-daromos-zalos-diegimo-rokiskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-finansavimo-tvarkos-aprasas/), kilus klausimams skambinkite tel. 8 616 02964.

 

APIE Š.M. PASĖLIŲ DEKLARAVIMĄ

Š. m. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas vyks nuo balandžio 19 d. iki birželio 14 d. Pavėluotai paraiškos bus priimamos iki liepos 8 d. (už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma mažinama 1 proc.).

Pagrindiniai šių metų deklaravimo pakeitimai:

 • Pareiškėjai, kurie nelaiko gyvulių, galės mulčiuoti ne didesnį pievų plotą nei 10 proc. viso deklaruoto ploto (anksčiau buvo 3 proc.).
 • Pareiškėjai, kurių laikomų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudaro mažiau kaip 0,3 SG pievos hektarui, atsižvelgiant į tai, kuri sąlyga palankesnė, galės mulčiuoti tokį plotą, kurį padengia SG, arba ne didesnį pievų plotą nei 10 proc. viso deklaruoto ploto.
 • Pievas galės mulčiuoti pareiškėjai, Ūkinių gyvūnų registre įregistravę ne mažiau kaip 5 bičių šeimas (1 bičių šeima padengia 0,59 ha).
 • Taisyklėse apibrėžta, kad juodasis pūdymas turi būti bent kartą po birželio 1 d. įdirbtas taip, jog jame nebūtų subrendusių ir žydėjimo stadiją pasiekusių piktžolių.
 • Nurodyta, kad plotai, kuriuose atvirame ir (ar) uždarame grunte auginami klasifikatoriaus V grupės (kodai: OBS, KRL, SLS, VYS, TRS, KTS, ASU, JSU, RSU, BSU, AVU, ARU, BRA, BRU, SVU, ŠIU, GEU, BKU, MĖU, SPU, ŽEU, PUU, ŠAU, ERK, GUD, ŠRM, SMD, AKT, RŠT, OŽE) augalai kaip sodinukai, skirti persodinti kitoje vietoje arba dėl ūglių, skiepų ar poskiepių, turi būti deklaruojami kaip medelynai klasifikatoriaus kodu MED „Medelynai“.
 • Pareiškėjams, siekiantiems gauti susietąją paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus, sumažinta sėklos norma 10 kg/ha, išskyrus vasarinius kviečius, kurių norma didinama nuo 170 iki 200 kg/ha.
 • Tuo atveju, kai žolės auginamos sėklai, joms netaikomi šienavimo reikalavimai, bet tokių augalų plotuose derlius turi būti nuimtas iki einamųjų metų spalio 1 d.
 • Papildyti susietosios paramos už vaisų, uogų ir daržovių auginimą atvirajame grunte reikalavimai – įdirbtoje ariamojoje žemėje iki derliaus nuėmimo ūkininkai turi užtikrinti, kad auginamos daržovės dominuotų.
 • Patikslinti reikalavimai nuotraukoms, teikiamoms mobiliąja programėle „NMA agro“ – ūkininkai, prašantys susietosios paramos už bendrą vaisų, uogų ir daržovių auginimą atvirajame grunte 3 ha ir didesnį plotą, turi pateikti nuotraukas iš kiekvieno lauko kelių skirtingų vietų, kur aiškiai matytųsi užaugintas derlius ir bendras lauko vaizdas.
 • Deklaruojant už juodąjį pūdymą pareiškėjai negalės prašyti kompensacinių išmokų pagal KPP priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“.

Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjai gali deklaruoti tik tuos valstybinės žemės plotus, kuriuos pareiškėjas teisėtai naudoja ar valdo. Šiems plotams įbraižymo metu patenkant į „valstybinės žemės“ ir (arba) „laisvos valstybinės žemės“ sluoksnius, tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentai turi būti įregistruoti Valdų registre iki paraiškos patvirtinimo ir (ar) keitimo datos, kitu atveju nebus galima įbraižyti valstybinės žemės plotų. Įbraižant valstybinės žemės plotus yra taikoma 10 proc., bet ne daugiau nei 1 ha paklaida laukui.

Dėl pasėlių deklaravimo žemdirbiai pirmiausia turi kreiptis telefonu į seniūnijų žemės ūkio specialistes pagal valdos registracijos adresą dėl išankstinių paraiškų paruošimo ir detaliau išsiaiškinti tolesnę, kiekvienam pareiškėjui individualiai aktualią veiksmų seką.

Darbuotojų kontaktai:

Rokiškio kaimiškoji sen., Marė Jasinevičienė, tel. 8620 14018

Obelių sen., Neringa Vaikutė, tel. 8658 36540

Kriaunų sen., Gintarė Vinciūnienė, tel. 8654 61023

Panemunėlio sen., Egidija Gasiūnienė, tel. 8616 16207

Kazliškio sen., Irina Barauskienė, tel. 8616 02964

Juodupės sen.

Jūžintų sen., Angelė Tičkienė, tel. 861224336

Pandėlio sen., Zita Bernotienė, tel. 8601 53729

Kamajų sen., Loreta Barauskaitė, tel. 8615 45103

DĖL AGROCHEMINIŲ TYRIMŲ

Kęstutis Žemantauskas
LAMMC
Agrocheminių tyrimų laboratorija
ATS ž. ū.  konsultantas
Tel. +370 37 311531
Mob. +370 686 44 579
El. paštas: kestutis.zemantauskas@lammc.lt

Kaimo programos nuostatai

2021-03-04

Melioracijos remontas/rekonstrukcija skaičiais

2021-02-01

2021-iems metams Rokiškio rajono savivaldybei kaip ir kas metai skirtos dotacijos valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų remontui ir priežiūrai – 287 tūkst. eurų. Lėšų paskirstymo sąmata pridedama.

Pridedame Jums informaciją apie pagal visas nuosavybės formas priklausančių melioracijos statinių kiekius ir vertes. Taip pat, 2020 m. pradėtus ir 2021 m. numatomus vykdyti Rokiškio rajono savivaldybės 2020-2021 m. valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbus.

________________________________________________________________________________

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius 2019-2020 m. parengė 3 projektus pagal KKP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“, veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Pasirašytos finansavimo sutartys šiems projektams:

 1. „Rokiškio rajono Lukštų kadastrinės vietovės dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ (numatyta rekonstruoti 22,52 km griovių ir 1 tiltas);
 2. „Rokiškio rajono kaimiškosios ir Juodupės seniūnijų Vyžuonos upės baseino dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ (numatyta rekonstruoti 21,54 km griovių ir 1 tiltas).
 3. „Rokiškio rajono Kalvių ir Salų kadastrinių vietovių dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ (numatyta rekonstruoti 24,64 km griovių).

„Rokiškio rajono Lukštų kadastrinės vietovės dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ ir „Rokiškio rajono kaimiškosios ir Juodupės seniūnijų Vyžuonos upės baseino dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ projektai turi būti baigti įgyvendinti iki 2021 m. gruodžio mėn., „Rokiškio rajono Kalvių ir Salų kadastrinių vietovių dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ – iki 2023 m. sausio mėn.

Bendrasis investicijų kiekis vienam projektui – 375 tūkst. Eur. Rokiškio rajono savivaldybė prie projektų prisideda 21 proc. – 787 50 Eur, ES lėšos sudaro 79 proc. – 296 250 Eur.

Įgyvendinamų projektų schemos pridedamos.

________________________________________________________________________________

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija pagal griovių ilgį ir jų nusidėvėjimą skyrė valstybės investicijų lėšas melioracijos griovių rekonstrukcijai (atnaujinimui) 2021–2022 m. laikotarpiu keturiems rajonams. Rokiškio rajono savivaldybei numatytas finansavimas valstybės lėšomis – po 737 tūkstančius eurų 2021 m. ir 2022 m. Lėšoms įsisavinti savivaldybė yra parengusi investicijų projektą „Rokiškio rajono melioracijos griovių rekonstrukcija“. Planuojama rekonstruoti apie 108 km melioracijos griovių. Rekonstruojamų melioracijos statinių sąrašas pridedamas.

________________________________________________________________________________

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių, tel. nr. (8 458) 51 686, mob. 8 658 13 251, el. paštas: d.markeviciene@post.rokiskis.lt.

Ūkininko ūkio duomenų atnaujinimas privalomas kiekvienais metais.

2022-08-10

Inicijuotas ūkininkų ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 ,,Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Ūkininkų ūkių registro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais, ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre.
Nustačius, kad ūkininko ūkio duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, inicijuojamas jo išregistravimas.
Jeigu iki 2023 m. kovo 31 d. ūkininkas neatnaujins duomenų, ūkininko ūkis, kuriam buvo inicijuotas išregistravimas, bus išregistruotas.
Atnaujinti ūkininko ūkio duomenis galima:

– seniūnijose ar savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio adresas;
– savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungus prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.

Daugiau informacijos telefonu: 8 458 51885

BIOLOGINIO SAUGUMO ATMINTINĖ MAŽIEMS KIAULININKYSTĖS ŪKIAMS

Europos Sąjungos komisija, įvertinusi Lietuvoje taikomas priemones nuo AKM, 2016 01 21 priėmė sprendimą dėl AKM zonų pakeitimo. Rokiškio rajono savivaldybė priskirta antrajai AKM zonai. Tai sušvelnina kiaulių augintojams keliamus reikalavimus. Rajono gyventojai galės auginti kiaules, laikydamiesi ūkiams keliamų biosaugos reikalavimų.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS DĖL MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS

 

DVIŠALIS BENDRADARBIAVIMO TINKLAS

Patvirtinta Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų pagal kvitą tvarka