Sena svetainė

Žemės ūkio skyrius

Parama už papildomą bičių maitinimą

KPP priemonė Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ

Paraiškos priimamos Žemės ūkio skyriuje telefonai pasiteiravimui +370 696 56903, 8 458 51885 z.juodeliene@post.rokiskis.lt

Visa NMA informacija apie priemonę 

2021 m. techninių apžiūrų grafikas

DĖL AGROCHEMINIŲ TYRIMŲ

Kęstutis Žemantauskas
LAMMC
Agrocheminių tyrimų laboratorija
ATS ž. ū.  konsultantas
Tel. +370 37 311531
Mob. +370 686 44 579
El. paštas: kestutis.zemantauskas@lammc.lt

Kaimo programos nuostatai

2021-03-04

Melioracijos remontas/rekonstrukcija skaičiais

2021-02-01

2021-iems metams Rokiškio rajono savivaldybei kaip ir kas metai skirtos dotacijos valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų remontui ir priežiūrai – 287 tūkst. eurų. Lėšų paskirstymo sąmata pridedama.

Pridedame Jums informaciją apie pagal visas nuosavybės formas priklausančių melioracijos statinių kiekius ir vertes. Taip pat, 2020 m. pradėtus ir 2021 m. numatomus vykdyti Rokiškio rajono savivaldybės 2020-2021 m. valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbus.

________________________________________________________________________________

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius 2019-2020 m. parengė 3 projektus pagal KKP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“, veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Pasirašytos finansavimo sutartys šiems projektams:

  1. „Rokiškio rajono Lukštų kadastrinės vietovės dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ (numatyta rekonstruoti 22,52 km griovių ir 1 tiltas);
  2. „Rokiškio rajono kaimiškosios ir Juodupės seniūnijų Vyžuonos upės baseino dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ (numatyta rekonstruoti 21,54 km griovių ir 1 tiltas).
  3. „Rokiškio rajono Kalvių ir Salų kadastrinių vietovių dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ (numatyta rekonstruoti 24,64 km griovių).

„Rokiškio rajono Lukštų kadastrinės vietovės dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ ir „Rokiškio rajono kaimiškosios ir Juodupės seniūnijų Vyžuonos upės baseino dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ projektai turi būti baigti įgyvendinti iki 2021 m. gruodžio mėn., „Rokiškio rajono Kalvių ir Salų kadastrinių vietovių dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ – iki 2023 m. sausio mėn.

Bendrasis investicijų kiekis vienam projektui – 375 tūkst. Eur. Rokiškio rajono savivaldybė prie projektų prisideda 21 proc. – 787 50 Eur, ES lėšos sudaro 79 proc. – 296 250 Eur.

Įgyvendinamų projektų schemos pridedamos.

________________________________________________________________________________

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija pagal griovių ilgį ir jų nusidėvėjimą skyrė valstybės investicijų lėšas melioracijos griovių rekonstrukcijai (atnaujinimui) 2021–2022 m. laikotarpiu keturiems rajonams. Rokiškio rajono savivaldybei numatytas finansavimas valstybės lėšomis – po 737 tūkstančius eurų 2021 m. ir 2022 m. Lėšoms įsisavinti savivaldybė yra parengusi investicijų projektą „Rokiškio rajono melioracijos griovių rekonstrukcija“. Planuojama rekonstruoti apie 108 km melioracijos griovių. Rekonstruojamų melioracijos statinių sąrašas pridedamas.

________________________________________________________________________________

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių, tel. nr. (8 458) 52 273, mob. 8 687 59 889, el. paštas: d.zeglaitiene@post.rokiskis.lt arba tel. nr. (8 458) 51 686, mob. 8 658 13 251, el. paštas: d.zekaite@post.rokiskis.lt.

Ūkininko ūkio duomenų atnaujinimas privalomas kiekvienais metais.

2019-02-25

Inicijuotas ūkininkų ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 ,,Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Ūkininkų ūkių registro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais, ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre.
Nustačius, kad ūkininko ūkio duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, inicijuojamas jo išregistravimas.
Jeigu iki 2021 m. kovo 31 d. ūkininkas neatnaujins duomenų, ūkininko ūkis, kuriam buvo inicijuotas išregistravimas, bus išregistruotas.
Atnaujinti ūkininko ūkio duomenis galima:

– seniūnijose ar savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio adresas;
– savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungus prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.

Daugiau informacijos telefonu: 8 458 51885

BIOLOGINIO SAUGUMO ATMINTINĖ MAŽIEMS KIAULININKYSTĖS ŪKIAMS

Europos Sąjungos komisija, įvertinusi Lietuvoje taikomas priemones nuo AKM, 2016 01 21 priėmė sprendimą dėl AKM zonų pakeitimo. Rokiškio rajono savivaldybė priskirta antrajai AKM zonai. Tai sušvelnina kiaulių augintojams keliamus reikalavimus. Rajono gyventojai galės auginti kiaules, laikydamiesi ūkiams keliamų biosaugos reikalavimų.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS DĖL MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS

 

DVIŠALIS BENDRADARBIAVIMO TINKLAS

Parama žemės ūkiui nuo 2015m.

Patvirtinta Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų pagal kvitą tvarka