Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatai

PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. TS-153

 

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Rokiškio rajono Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos (toliau – Programa) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Rokiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikiamos finansinės paramos tikslą, finansuojamas veiklas, gavimo sąlygas, teikimo tvarką, paramos gavėjų atskaitomybę ir paramos panaudojimo kontrolę.

1.2. Programos steigėjas – Rokiškio rajono savivaldybės taryba.

1.3. Programos tikslas – skatinti gyventojų verslumą bei smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą taip prisidedant prie nedarbo mažinimo bei užimtumo didinimo Rokiškio rajone, bei didinti rajono investicinį patrauklumą.

1.4. Šios programos asignavimų valdytojas – Rokiškio rajono savivaldybės administracija.

1.5. Programa savo veiklai organizuoti naudoja Rokiškio rajono savivaldybės administracijos sąskaitą.

1.6. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu (toliau – Įstatymas), vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono savivaldybės strateginiais dokumentais.

 

II SKYRIUS

 NUOSTATUOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

2.1 Įmonė – juridinis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą, įregistruotas Lietuvos Respublikos įmonių registre.

2.2. Inovacijų diegimas  – naujo gaminio arba produkto (nuo prototipo sukūrimo iki galutinio produkto) kūrimas ir diegimas į rinką arba jau egzistuojančio gaminio, produkto ar proceso tobulinimas, procesų automatizavimas, skaitmenizavimas, naujų technologijų diegimas.

2.3. Individualios veiklos vykdymo pažyma – Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra įregistravęs vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir gali verstis pažymoje nurodyta veikla.

2.4. Ekonominė veikla – savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla, kuri apima prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims ir kurią vykdant siekiama gauti pajamų.

2.5. Komisija – Rokiškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisija (toliau – Komisija).

2.6. Pagalbos teikėjas – valstybės valdymo ar savivaldybės institucija arba kitas juridinis asmuo, teikiantys valstybės pagalbą arba nereikšmingą (de minimis) pagalbą;

2.6.1. bendroji nereikšminga (de minimis) pagalba – bendruoju subsidijos ekvivalentu išreiškiama nereikšminga (de minimis) pagalba, ne didesnė kaip 200 000,00 Eur o įmonėms, vykdančioms krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį – 100 tūkst. Eur vienam ūkio subjektui per trejus finansinius metus, kaip apibrėžta 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p.1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1047/2013). Visa parama, kuri yra teikiama pagal Nuostatus, yra prilyginama nereikšmingai (de minimis) valstybės pagalbai,

2.6.2. su nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju susiję asmenys – fiziniai ar juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, kartu su nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėjais sudarantys vieną ūkio subjektą, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1407/2013, Reglamente (ES) Nr. 104/2013 ir Reglamente (ES) Nr. 717/2014. Visi ūkio subjektai, kurie teisiškai ar de facto yra kontroliuojami to paties subjekto, laikomi vienu subjektu;

2.7. Pareiškėjas – smulkaus ir vidutinio verslo subjektas (toliau – SVV subjektas), teikiantis prašymą finansinei paramai gauti:

2.7.1. juridinis asmuo – labai maža, maža ar vidutinė įmonė, atitinkanti Įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, kuri veiklą vykdo ir kurios buveinės adresas yra Savivaldybės teritorijoje;

2.7.2. fizinis asmuo – subsidijos verslo idėjai įgyvendinti projektų konkursui pagal Nuostatų 4.4.16 punktą teikiantis paraišką rajono gyventojas, arba verslininkas, atitinkantis Įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas ir įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę verstis ūkine komercine veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint individualios veiklos vykdymo pažymą ar verslo liudijimą, kuris veiklą vykdo ne trumpiau kaip 360 dienų per kalendorinius metus arba, kuris išduotas ne trumpesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui (vertinama informacija už praėjusių 12 mėn. laikotarpį iki paraiškos pateikimo dienos)) ir gyvenamąją vietą deklaravęs Savivaldybės teritorijoje,

2.7.3. VšĮ Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centras, įstaigos, asociacijos ar kitos organizacijos, vienijančios Rokiškio rajono verslininkus ir (ar) verslo bendruomenės narius, registruotos Rokiškio rajono teritorijoje.

2.8. Paramos gavėjas – verslo subjektas ir/arba subsidijos verslo idėjai įgyvendinti projektų konkurso nugalėtojas, kuriam Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra skirtas finansavimas pagal šiuos Nuostatus.

2.9.      Socialinis verslas – verslo modelis, pagal kurį, išnaudojant rinkos mechanizmą, pelno siekimas susiejamas su visuomenei naudingais tikslais ir prioritetais – taip siekiant ne maksimizuoti pelną, o spręsti didžiausias visuomenės problemas, remiamasi socialiai atsakingo verslo bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės nuostatomis, taikomos socialinės inovacijos, kaip tai apibrėžta Socialinio verslo koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015  m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 4-207 „Dėl socialinio verslo koncepcijos patvirtinimo”.

2.10. Startuolis – didelį ir inovacijomis grindžiamą verslo plėtros potencialą turinti labai maža ar maža įmonė, Juridinių asmenų registre registruota ne ilgiau kaip 5 metus.

2.11. Subsidija verslo idėjai įgyvendinti – negrąžintina finansinė parama subsidijos gavėjams ilgalaikiam arba trumpalaikiam turtui įsigyti, prekių gamybai ar paslaugų teikimui finansuoti ir pan.

2.12. Sukurta nauja darbo vieta – pareiškėjo naujai sukurta darbo vieta pagal darbo sutartį, individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą ar pagal civilinę (paslaugų) sutartį, sudarytą su MB vadovu, (ne anksčiau nei per 12 mėn. laikotarpį iki paraiškos pateikimo dienos ) ir/ar  ne trumpiau nei vienerius metus nuo paramos gavimo išlaikyta darbo vieta. Vieną darbo vietą atitinka vienas etatas, kuris turi būti išreikštas naujų sąlyginių darbo vietų (naujų etatų) ekvivalentu, pagrįstu 8 valandų darbo diena, 40 valandų darbo savaite, dirbant ištisus metus, išskyrus, kai Darbo kodekse nustatyta kitaip (taikoma dirbantiems pagal darbo sutartis arba civilines (paslaugų) sutartis). Jei veikiama pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, verslo liudijimas arba individualios veiklos pažyma projekte numatytai veiklai turi galioti ištisus metus, išskyrus sezoninių darbų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, atvejus.

2.13.    Patirtos išlaidos – tokiomis išlaidomis bus laikomos apmokėtos išlaidos už praėjusius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos.

2.14.    Verslininkas – fizinis asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ekonomine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, ir individualia veikla pagal pažymą).

2.15. Verslo liudijimas –  teisės aktų nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis fiksuoto pajamų mokesčio sumokėjimą verčiantis individualia veikla, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) patvirtintą individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašą.

2.16.    Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS VERTINIMO KOMISIJA

3.1. Programos vertinimo komisijos (toliau – Komisijos) sudėtį tvirtina rajono savivaldybės taryba.

3.2. Komisiją sudaro nariai iš šių institucijų:

3.2.1. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos (2 atstovai);

3.2.2. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius;

3.2.3. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (2 atstovai);

3.2.4. Rokiškio jaunimo organizacijos (1 atstovas);

3.2.5. Rokiškio rajono asocijuotos verslo struktūros (po 1 atstovą).

3.3. Komisijos narius deleguoti ir atšaukti gali juos paskyrusi institucija. Siūlomiems kandidatams į Komisiją keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai. Komisijos narys, nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis per pastaruosius 3 metus:

1) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą;

2) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą;

3) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą;

4) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo, kaip jis apibrėžtas Korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai arba yra nepasibaigęs laidavimo terminas;

5) atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkama veikla už kituose įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo neatitiktį ar elgesio (etikos) normų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla praradimo dienos nepraėjo 3 metai;

6) yra ar buvo įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys, jeigu nuo narystės pabaigos nepraėjo 3 metai.

Kandidatai į Komisiją pateikia Programos sekretoriui nepriekaištingos reputacijos deklaraciją (14 priedas) prieš patvirtinat juos komisijos nariais taryboje. Komisijos nariai netenka savo įgaliojimų, kai nutraukiama darbo sutartis ir yra atleidžiami iš užimamų pareigų atitinkamose institucijose arba kitaip netenka įgaliojimų atstovauti jį delegavusiai institucijai. Kiekvienas paskirtas komisijos narys ir Programos sekretorius per pirmąjį Komisijos posėdį pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą (5 priedas), nešališkumo deklaraciją (12 priedas) ir  išrenka iš deleguotų narių komisijos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Komisija sudaroma Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui.

3.4. Komisijos veiklai vadovauja Komisijos pirmininkas, jei jo nėra – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

3.5. Komisijos pagrindinė veiklos forma – posėdžiai. Posėdžiai yra teisėti jei juose dalyvauja 2/3 komisijos narių. Posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu, pasinaudojant telekomunikacijos priemonėmis.  Komisijos nariai, tiesiogiai suinteresuoti svarstomu klausimu, privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui ir nusišalinti. Apie tai įrašoma atitinkamame komisijos posėdžio protokole. Jeigu svarstomu klausimu tiesiogiai suinteresuotas Komisijos pirmininkas, jis informuoja apie tai Komisijos narius ir nusišalina.

3.6. Komisijos nariai atlieka šias funkcijas:

3.6.1. kiekvienais metais, nustato kvietimo teikti paraiškas pradžią ir pabaigą, ir jas paskelbia internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt/Verslininkams/Parama verslui ir vietos spaudoje;

3.6.2. svarsto ir vertina pateiktas paraiškas, ar pareiškėjas atitinka sąlygas pagal šiuos nuostatus, ar jo vykdoma ekonominė veikla atitinka Rokiškio rajono savivaldybės strateginių dokumentų nuostatas ir uždavinius. Paraiškos, kuriose prašoma kompensuoti naujos įmonės steigimo išlaidas pagal Nuostatų 4.4.3. ir 4.4.8. p., nėra vertinamos balais. Einamaisiais kalendoriniais metais vienas Nuostatų 2.6. papunktyje nurodytas pareiškėjas gali teikti po vieną kiekvienai iš Nuostatų 4.4. p. nurodytų paramos krypčių paraišką, kurioje prašoma finansuoti nuo 500 iki 5000 Eur. Per tuos pačius einamuosius metus pareiškėjas negali pateikti daugiau nei 1 paraišką pagal tą pačią Programos priemonės kryptį.

Paraiškas  vertina Komisijos nariai ir sprendimai priimami balsų dauguma, o balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas. Jei paraiška administracinio vertinimo metu atitinka Nuostatų reikalavimų, ji pretenduoja į 50 proc. kompensaciją nuo prašomos paraiškoje sumos, o papildomi balai paraiškai suteikiami kiekvienam posėdyje dalyvaujančiam komisijos nariui užpildžius SVV projektų vertinimo lentelę (3 priedas) ir išvedus bendrą svarstomai paraiškai tenkantį balų vidurkį. Paraiškai, priklausomai nuo surinkto balų skaičiaus, skiriamas finansavimas, skaičiuojant nuo prašomos paraiškoje paramos sumos:

5 balai – 100 proc. finansavimas;

4 balai – 90 proc. finansavimas;

3 balai – 80 proc. finansavimas;

2 balai – 70 proc. finansavimas;

1 balas – 60 proc. finansavimas.

Didžiausia prašoma ir skiriama finansuoti Programos lėšų suma per einamuosius kalendorinius metus vienam smulkaus ir vidutinio verslo subjektui yra ne daugiau kaip 5000 Eur.

3.7. Komisijos pirmininkas:

3.7.1. sušaukia Komisijos posėdžius, jiems pirmininkauja ir pasirašo Komisijos priimtus sprendimus;

3.7.2. pagal įgaliojimus atstovauja Komisijai valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais fondais, programomis, juridiniais asmenimis;

3.7.3. teikia rajono savivaldybės tarybai ir rajono verslo plėtros komisijai pasiūlymus dėl Programos nuostatų pakeitimo ir geresnio lėšų panaudojimo;

3.7.4. atsiskaito už Programos veiklą ir lėšų panaudojimą rajono savivaldybės tarybai vieną kartą per metus.

3.8. Komisijos pirmininkui nesant, jį pavaduoja Komisijos pirmininko pavaduotojas.

3.9. Programos lėšų finansinę apskaitą tvarko Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus paskirtas darbuotojas.

3.10. Komisijos posėdžių darbą protokoluoja ir programos administravimo veiksmus atlieka Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus priskirtas darbuotojas Programos sekretorius.

3.11. Lėšos pateiktoms paraiškoms finansuoti tvirtinamos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Komisijos protokolinius sprendimus. Savivaldybės administracijos direktorius turi teisę priimti ir kitokius motyvuotus sprendimus, nei pasiūlė komisija.

3.12. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, vadovaujantis savivaldybės administracijos įsakymu priimtu lėšų paskirstymu, pasirašo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMO KRYPTYS

 

4.1. Lėšas programai skiria Rokiškio rajono savivaldybės taryba, tvirtindama rajono biudžetą.

4.2. Lėšos skiriamos vieneriems einamiesiems biudžetiniams metams.

4.3. Einamais metais iš nekilnojamo turto mokesčio gavus viršplaninių pajamų, kitų metų biudžete 50 procentų šios sumos nukreipti smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programai.

4.4. Programos priemonių kryptys:

4.4.1. palūkanų kompensavimas SVV subjektui, gavusiam kreditą, skirtą vykdomai ekonominei veiklai vykdyti/plėsti. Palūkanų kompensavimas vykdomas ne daugiau kaip 50 proc. ir ne daugiau  kaip už praėjusių 12 mėnesių laikotarpį nuo paraiškos pateikimo dienos;

4.4.2. naujos darbo vietos*, į kurią įdarbinamas bedarbis, nustatyta tvarka registruotas Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Rokiškio skyriuje, sudarant su juo neterminuotą darbo sutartį ir išlaikant sukurtą darbo vietą ne mažiau kaip vienerius metus, sukūrimo išlaidų SVV subjektui kompensavimas, kompensuojant iki 6 mėnesių 50 proc. minimalios mėnesinės algos už vieną naują darbo vietą ne daugiau  kaip už praėjusių 12 mėnesių laikotarpį nuo paraiškos pateikimo dienos, jei tos naujos darbo vietos kūrimas nebuvo finansuojamas iš Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

4.4.3. įregistruotų naujų įmonių (nesenesnių kaip 18 mėn. nuo paraiškos patekimo dienos) pradinių steigimosi išlaidų dalinis padengimas (mokestis VĮ Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikinojo pavadinimo įtraukimą į registrą, pavadinimo tapatumo nustatymą, įrangos ir darbo įrankių įsigijimas). Galima skirti parama – 1000 Eur, skiriant ją ne daugiau kaip vienai to paties steigėjo einamaisiais kalendoriniais metais įsteigtai įmonei, ir jei įmonės steigėjas (-ai) yra fizinis (-iai) asmuo (-enys). Kompensuojamos patirtos išlaidos už ne ilgesnį kaip praėjusių 12 mėn. laikotarpį nuo paraiškos pateikimo dienos;

4.4.4. iki 50 proc. pramonės, sandėliavimo ir komercinės paskirties žemės, žemės nuomos arba nekilnojamojo turto negyvenamosios paskirties pastatų mokesčio (mokesčio lengvatą pasirenka pats SVV subjektas) kompensavimas už paskutinį mokestinį laikotarpį;

4.4.5. specialių mokymo kursų, seminarų, konsultacijų išlaidų kompensavimas. Finansavimas skiriamas trumpalaikiams (ne ilgesniems kaip vieno mėnesio trukmės) SVV subjekto, darbuotojų mokymams/ konsultacijoms, skirtiems suteikti ir (ar) tobulinti jų profesinius gebėjimus, žinias ir įgūdžius;

4.4.6. rajono SVV subjektų dalyvavimo parodose, mugėse ar verslo misijose Lietuvoje ar užsienyje dalinis išlaidų kompensavimas. Finansavimo lėšos gali būti skiriamos tik faktiškai patirtoms dalyvavimo parodoje išlaidoms: registracijos mokesčiui, parodinio ploto nuomai, stendo dizainui ir įrangai; papildomai stendų įrangai ir paslaugoms; reklamos paslaugoms (reklaminiams spaudiniams, įrašui kataloge); muitinės tarpininko paslaugoms ir krovos darbams; parodos eksponatų draudimui;

4.4.7. ne daugiau nei vienos internetinės svetainės ar elektroninės parduotuvės vienam SVV subjektui per jo veiklos laikotarpį sukūrimo išlaidų dalinis kompensavimas;

*Sukurta nauja darbo vieta – pareiškėjo naujai sukurta darbo vieta pagal darbo sutartį, individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą ar pagal civilinę (paslaugų) sutartį, sudarytą su MB vadovu, (ne anksčiau nei per 12 mėn. laikotarpį iki paraiškos pateikimo dienos ) ir/ar  ne trumpiau nei vienerius metus nuo paramos gavimo išlaikyta darbo vieta. Vieną darbo vietą atitinka vienas etatas, kuris turi būti išreikštas naujų sąlyginių darbo vietų (naujų etatų) ekvivalentu, pagrįstu 8 valandų darbo diena, 40 valandų darbo savaite, dirbant ištisus metus, išskyrus, kai Darbo kodekse nustatyta kitaip (taikoma dirbantiems pagal darbo sutartis arba civilines (paslaugų) sutartis). Jei veikiama pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, verslo liudijimas arba individualios veiklos pažyma projekte numatytai veiklai turi galioti ištisus metus, išskyrus sezoninių darbų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, atvejus.

4.4.8. asocijuotų rajono verslo organizacijų, VšĮ Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centro parengtų projektų bei programų, gerinančių rajono verslo aplinką, išlaidų dalinis finansavimas nevertinant projekto paraiškos balais ir apmokant pateiktą išankstinę išlaidų sąmatą avansiniu būdu;

4.4.9. naujos darbo vietos sukūrimo*, į kurią pirmą kartą pagal įgytą specialybę įdarbinamas absolventas iki 29 metų, sudarant su juo neterminuotą darbo sutartį ir išlaikant sukurtą darbo vietą ne mažiau kaip vienerius metus, išlaidų SVV subjektui kompensavimas, apmokant iki 6 mėnesių 50 proc. minimalios mėnesinės algos patirtas išlaidas ne daugiau  kaip už praėjusių 12 mėnesių laikotarpį nuo paraiškos pateikimo dienos už vieną naują darbo vietą;

4.4.10. kilnojamojo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, tiesiogiai susijusio su SVV subjekto vykdoma veikla, kurio vieno vieneto vertė ne mažesnė nei 500 Eur įsigijimas, išskyrus patalpų/pastatų remonto išlaidas ir/ar įrangą, išvardintą Programos 4.7 punkte,  išlaidos, patirtos pradedant arba plečiant veiklą, kompensuojant iki 50 procentų išlaidų už įrangos ir kitų prekių įsigijimą, išskyrus 4.4.16. punktą;

4.4.11. SVV subjekto gamybos, prekybos, ir (ar) paslaugų teikimo veiklai naudojamų negyvenamųjų patalpų, esančių Savivaldybės teritorijoje, nuomos ir už jas sumokėtų komunalinių mokesčių kompensavimas. Kompensacijos taikomos už 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paraiškos pateikimo dienos, o kompensuojamo vieno kvadratinio metro patalpų nuomos kaina neturi viršyti 6 Eur;

4.4.12. naujų darbo vietų sukūrimui*, kompensuojant darbdavio ir darbuotojo įmokų socialinio draudimo mokestį ne daugiau kaip 3 naujai įdarbintiems darbuotojams, ir ne ilgesniam, kaip 6 mėnesių laikotarpiui, bet ne daugiau  kaip už praėjusių 12 mėnesių laikotarpį nuo paraiškos pateikimo dienos;

4.4.13. verslo planų, investicinių projektų ir paraiškų gauti finansinę Europos Sąjungos struktūrinių ar kitų fondų paramą rengimo išlaidoms kompensuoti SVV subjektams; finansavimas skiriamas konsultantų ir ekspertų  atliktų paslaugų (verslo plano arba investicinio projekto rengimo, paramos programos, į kurią kreipiamasi dėl projekto finansavimo, nustatytos formos paraiškos parengimo ir kitų privalomųjų dokumentų rengimo) išlaidoms kompensuoti;

4.4.14. informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei kitų reklamos priemonių, išskyrus 4.4.7. punkte nurodytų priemonių, išlaidų  kompensavimas;

4.4.15. įrangos/transporto priemonių draudimo išlaidų kompensavimas, dalyvaujant Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomose programose, kompensuojant  nupirktos įrangos/transporto priemonių  pirmųjų metų  draudimo išlaidas;

4.4.16. subsidija verslo idėjai įgyvendinti (Nuostatų 4.6 punkte nustatyta tvarka).

4.5. Projektai, išskyrus projektus teikiamus pagal Nuostatų 4.4.8. ir 4.4.16. punktus , finansuojami išlaidų kompensavimo būdu, pateikus dokumentus, pagrindžiančius patirtas išlaidas už ne ilgesnį kaip 12 mėn. (skaičiuojant nuo paraiškos pateikimo dienos) laikotarpį,.

4.6. Paramos kryptis pagal 4.4.16. punktą vykdoma, vadovaujantis Subsidijos verslo idėjai įgyvendinti tvarkos aprašu (7 priedas) ir skelbiant apie ją informaciją Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje http://www.rokiskis.lt/lt/verslininkams/parama-verslui.html.

*Sukurta nauja darbo vieta – pareiškėjo naujai sukurta darbo vieta pagal darbo sutartį, individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą ar pagal civilinę (paslaugų) sutartį, sudarytą su MB vadovu, (ne anksčiau nei per 12 mėn. laikotarpį iki paraiškos pateikimo dienos ) ir/ar  ne trumpiau nei vienerius metus nuo paramos gavimo išlaikyta darbo vieta. Vieną darbo vietą atitinka vienas etatas, kuris turi būti išreikštas naujų sąlyginių darbo vietų (naujų etatų) ekvivalentu, pagrįstu 8 valandų darbo diena, 40 valandų darbo savaite, dirbant ištisus metus, išskyrus, kai Darbo kodekse nustatyta kitaip (taikoma dirbantiems pagal darbo sutartis arba civilines (paslaugų) sutartis). Jei veikiama pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, verslo liudijimas arba individualios veiklos pažyma projekte numatytai veiklai turi galioti ištisus metus, išskyrus sezoninių darbų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, atvejus.

 

 

 

4.7. Pagal šią Programą netinkamos finansuoti išlaidos yra šios:

4.7.1. mobiliojo ryšio priemonės;

4.7.2. prekių įsigijimas perparduoti;

4.7.3. pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus galima įtraukti į PVM atskaitą, net jeigu toks PVM į atskaitą įtrauktas nebuvo, bei PVM, kurį sumokėjo užsienio apmokestinamasis asmuo, kaip jis apibrėžtas Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme (net jei tokio PVM vietos projektų vykdytojas į atskaitą neįtraukė);

4.7.4. naudotų prekių įsigijimo išlaidos (išskyrus tikslines transporto priemones (N1 ir M1 transporto priemonės nėra finansuojamos); tikslinė transporto priemonė – transporto priemonė, tiesiogiai susijusi su įmonės vykdoma veikla ir nepriklausanti N1 ir M1 kategorijai;

4.7.5. medžiagos, priemonės, žaliavos (atsargos) produkcijai pagaminti/darbams atlikti, smulkūs buities reikmenys;

4.7.6. kryžminis finansavimas/kitų fondų ar programų lėšomis finansuojamos veiklos/įranga;

4.7.7. nesusijusios su verslo subjekto veikla (pagal deklaruojamą verslo subjekto veiklą);

4.7.8. jei prašoma kompensuoti apmokėtas seniau nei prieš vienerius metus išlaidas iki paraiškos pateikimo dienos;

4.7.9. išlaidos, kurių apmokėjimas nepagrįstas apmokėjimo faktą įrodančiais dokumentais.

4.8. Programa remia visas legalias ūkines ekonomines veiklos rūšis, išskyrus:

4.8.1. medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusių paslaugų veiklą;

4.8.2. gėrimų gamybą, išskyrus salyklo, nealkoholinių gėrimų, mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamybą, išskyrus edukacijas, susijusias su paveldo puoselėjimu;

4.8.3. tabako gaminių gamybą;

4.8.4. didmeninę prekybą, išskyrus didmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;

4.8.5. finansinę ir draudimo veiklą (finansinių paslaugų veiklą, draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, veiklą, pagalbinę finansinių paslaugų ir draudimo veiklą);

4.8.6. nekilnojamojo turto operacijas;

4.8.7. teisinę veiklą;

4.8.8. azartinių žaidimų, lažybų organizavimo veiklą;

4.8.9. lombardų veiklą.

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS PRIEMONIŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 

5.1. Paraiškos priimamos Rokiškio rajono savivaldybės administracijai Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt ir vietos spaudoje paskelbus kvietimą teikti paraiškas. Konkretus paraiškų pateikimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų, nurodomas kvietime. Paraiškos priimamos Rokiškio r. savivaldybės administracijos „viename langelyje“ pasirašytos fiziniu parašu, arba atsiunčiant skelbime apie kvietimą teikti paraiškas nurodytu el.pašto adresu pasirašytos e-parašu. Paraiškų priėmimo datą ir terminą nustato Komisija protokoliniu sprendimu. Paraiškos priimamos nuo kvietimo pradžios iki kol pakanka lėšų, skirtų Programai einamiesiems metams. Surinkus paraiškų už Programai einamaisiais metais skirtą lėšų sumą, paraiškų priėmimas stabdomas. Pranešimas apie sustabdymą skelbiamas rajono savivaldybės internetinėje svetainėje. Gautos paraiškos registruojamos, nurodant numerį, registracijos datą ir laiką. Programos sekretorius, pastebėjęs trūkumų paraiškoje ir jos prieduose, paraiškoje nurodytu pareiškėjo elektroninio pašto adresu apie tai informuoja pareiškėją, nustatydamas ne trumpesnį nei 3 darbo dienų terminą vienkartiniam trūkumų pašalinimui ir/ar trūkstamų dokumentų pateikimui. Paraiškos, gautos pasibaigus kvietimo terminui, neregistruojamos ir nevertinamos. Jei pirmo kvietimo teikti paraiškas metu nėra išdalinamos tų metų biudžete SVV programai skirtos lėšos, kvietimas skelbiamas pakartotinai. Kvietimų skaičius per einamuosius metus nėra ribojamas. Pageidaujantys gauti paramą turi pateikti dokumentus, kurie tiesiogiai susiję su prašoma parama. Preliminarus pridedamų dokumentų sąrašas:

5.1.1. paraiška paramai gauti pagal patvirtintą formą (1 priedas) (privaloma pateikti kompiuteriu pilnai užpildytą formą);

5.1.2. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto deklaracija (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008-03-26 įsakymu Nr.4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“) (įmonėms, bendrijoms, bendrovėms privaloma pateikti);

5.1.3. smulkaus ir vidutinio verslo subjekto vadovo amžiaus iki 29 m. arba virš 55 m. kategorijos atitiktį pagrindžiančio dokumento kopija, neįgaliojo pažymėjimo kopija arba verslo liudijimo (išduoto ne trumpesniam kaip 12 mėn. ar ne trumpesniam kaip 360 dienų laikotarpiui per praėjusių 12 mėn. laikotarpį iki paraiškos pateikimo dienos)/individualios veiklos vykdymo pažymos ar kito prašomo pažymėjimo kopiją, jei taikoma;

5.1.4. sutarties, pasirašytos tarp banko, kredito įstaigos ir kt., kopija, suteikusio kreditą banko išvada/pažyma iš banko/kredito įstaigos ir kt. apie per paskutinius 12 mėnesių nuo paraiškos pateikimo dienos priskaičiuotas palūkanas, ir išlaidas patvirtinančių dokumentų apie sumokėtas įmokas kopijos, jei SVV subjektas prašo kompensuoti palūkanas, pagal nuostatų 4.4.1.punktą;

5.1.5. darbo sutarties su neterminuotam laikui įdarbintu bedarbiu kopija, ir pažymų/banko išrašų apie sumokėtą atlyginimą už 6 mėn. kopijos, jei SVV subjektas prašo kompensuoti naujos darbo vietos sukūrimo išlaidas, pagal nuostatų 4.4.2. punktą;

5.1.6.  įmonės registravimo dokumentų išlaidų (pavadinimo registravimo į JAR ir registrų centro mokesčio už įmonės registravimą, bei notaro išlaidų už įstatų patvirtinimą (pagal šią priemonę išlaidos konsultantams yra netinkamos finansuoti) kompensavimas asmenims, registravusiems įmonę ne vėliau kaip prieš 18 mėn. nuo paraiškos pateikimo dienos. Išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų (PVM sąskaitų faktūrų, banko sąskaitų išrašų ar kitų dokumentų, patvirtinančių patirtas išlaidas) kopijas, pagal nuostatų 4.4.3. punktą;

5.1.7. žemės, žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčių deklaracijų kopijos ar kiti dokumentai, liudijantys apie minėtų mokesčių priskaičiavimą ir sumokėjimą, VĮ Registrų centro išduoto žemės sklypo ar nekilnojamojo turto pažymėjimo išrašo kopiją, jei prašoma kompensuoti žemės, žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokestį, pagal nuostatų 4.4.4. punktą;

5.1.8. išlaidas pateisinantys dokumentai, diplomų, pažymėjimų kopijos, jei prašoma kompensuoti mokymo kursų, seminarų, konsultacijų išlaidas, pagal nuostatų 4.4.5. punktą;

5.1.9. išlaidas pateisinantys dokumentai apie SVV subjekto dalyvavimą parodoje, mugėje, verslo misijoje, sutartys su parodų organizatoriais (jei sudarytos), jei prašoma kompensuoti parodų, mugių, dalyvavimą verslo misijose išlaidas, pagal nuostatų 4.4.6. punktą;

5.1.10. išlaidas pateisinantys dokumentai, sutarties su tiekėjais kopija, internetinės svetainės nuoroda, elektroninės priemonės kopija, jei prašoma kompensuoti išlaidas, susijusias su internetinės svetainės, elektroninės priemonės sukūrimu, pagal nuostatų 4.4.7. punktą;

5.1.11. laisvos formos parengtų projektų, kurie gerina rajono verslo aplinką aprašymai, išlaidų sąmatos bei sutarčių su paslaugų teikėjais kopijos, bei kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai, jei prašoma finansuoti asocijuotų rajono verslo organizacijų, VšĮ Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centro projektų, gerinančių verslo aplinką rajone, rengimo išlaidas, pagal nuostatų 4.4.8. punktą;

5.1.12. studijų baigimo diplomo kopija, darbo sutarties su įdarbintu asmeniu kopija, ir pažymų/banko išrašų apie sumokėtą atlyginimą už 6 mėn. kopija, jei SVV subjektas prašo padengti pirmą kartą pagal specialybę įdarbinto absolvento iki 29 metų darbo vietos sukūrimo išlaidas, pagal nuostatų 4.4.9. punktą;

5.1.13. išlaidas pateisinančių dokumentų, ilgalaikio turto apskaitos kortelės kopijos už įsigytą kilnojamąjį ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą (jei tokia kortelė yra sudaroma), tiesiogiai susijusį su jų vykdoma veikla, dokumentų, patvirtinančių programinės įrangos įdiegimą, kopijas, jei prašoma kompensuoti išlaidas pagal nuostatų 4.4.10 punktą;

5.1.14. patalpų nuomos sutarties kopiją, dokumentus, patvirtinančius nuomos sutarties įregistravimą registrų centre kopiją, bei išlaidų už sumokėtas komunalines paslaugas už nuomojamas patalpas Rokiškio rajone, pateisinančių dokumentų kopijos, jei prašoma kompensuoti nuomos bei komunalinių išlaidų už jas mokestį, pagal nuostatų 4.4.11 punktą;

5.1.15. darbo sutarties su įdarbintu asmeniu kopija, ir pažymų/banko išrašų apie priskaičiuotą ir  sumokėtą atlyginimą ir sumokėto socialinio draudimo įmoką už 6 mėn. kopija, jei prašoma kompensuoti SVV subjektų naujų darbo vietų sukūrimą, kompensuojant socialinio draudimo mokestį ne daugiau kaip 3 naujai įdarbintiems darbuotojams, ir ne ilgesniam, kaip 6 mėnesių laikotarpiui, pagal nuostatų 4.4.12 punktą. Darbo vieta privalo būti išlaikyta ne mažiau kaip vienerius metus;

5.1.16. išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos, sutarčių bei atliktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktų su verslo planų, paraiškų ES paramai gauti rengėjais kopijos, jei prašoma kompensuoti verslo planų, paraiškų, investicinių projektų rengimo išlaidas, pagal nuostatų 4.4.13 punktą;

5.1.17. išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos, sutarčių bei dėl informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei informacinio-reklaminio leidinio kopija, jei prašoma kompensuoti informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos išlaidas, pagal nuostatų 4.4.14 punktą;

5.1.18. išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos (draudimo polisas) ir pavedimo už draudimą kopija, sutarties su Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija apie paramos suteikimą, bei įrodymą, kad turtas yra privalomas drausti, jei prašoma kompensuoti draudimo išlaidas pagal nuostatų 4.4.15 punktą;

5.1.19. paraišką gauti subsidiją verslo idėjai įgyvendinti, jei prašoma paremti verslo idėją, pagal nuostatų 4.4.16 punktą;

5.1.20. pažymą apie SVV subjekto etatų skaičių, buvusį prieš  12 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos laikotarpiu ir etatų skaičių paraiškos pateikimo einamajam mėnesiui, jei pateiktos projekto paraiškos (1 priedas) 12 punkte nurodoma, kad sukurta bent viena nuolatinė nauja darbo vieta per paskutinius 12 mėn.  nuo paraiškos pateikimo dienos;

5.1.21. civilinę (paslaugų) sutarties kopiją, sudarytą su MB vadovu dėl naujos darbo vietos sukūrimo;

5.1.22. sutikimą dėl asmens duomenų  tikrinimo ir tvarkymo (13 priedas);

5.1.23. „vienos įmonės“ deklaraciją pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtą ir interneto svetainėje (https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijospagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013) paskelbtą rekomenduojamą formą;

5.1.24. kitus reikalingus dokumentus.

5.2. Komisija, esant reikalui, pasitelkia kitus specialistus, atlieka verslo planų ekspertizę, pateikia išvadas ir pasiūlymus paraiškai tenkinti. Komisijai pritrūkus duomenų paraiškoje ir jos prieduose pateiktiems faktams įvertinti, gali būti priimtas sprendimas atmesti Paraišką arba atidėti paraiškos vertinimą ir paprašyti Pareiškėjo pateikti papildomus duomenis ar dokumentus.

5.3. Verslo subjektai, gavę paramą, pasirašo patvirtintos formos Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (2 priedas). Asmenys, gavę paramą pagal nuostatų 4.4.16 punktą, pasirašo patvirtintos formos Savivaldybės lėšų  naudojimo sutartį (10 priedas).

5.4. Verslo subjektai, fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą arba fiziniai asmenys teikiantys paraišką subsidijos verslo idėjai konkursui, kartu su paraiška pateikia sutikimą dėl asmens duomenų viešinimo (4 priedas).

5.5. Paaiškėjus, kad Ūkio subjektai pateikė neteisingus ar melagingus duomenis paraiškoje ar jos prieduose, praranda teisę vieneriems metams į smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos paramą.

5.6. SVV subjekto pateikta paraiška turi būti užpildyta tinkamai (pateikta pilna visuose paraiškos punktuose nurodyta informacija, paraiška užpildyta kompiuteriu, yra aiški, pateikta išsami informacija). SVV subjektai prie projekto paraiškos turi pateikti visus privalomus pridėti dokumentus, išvardintus SVV plėtros programos nuostatų 5.1. punkte, atitinkamai pagal paramos priemonės kryptį. Jeigu gavus paraišką nustatoma, kad pateikti ne visi reikalingi dokumentai ir (ar) duomenys arba  paraiška užpildyta netinkamai, Programos sekretorius elektroniniu paštu pareiškėjui išsiunčia paklausimą. Pareiškėjo atsakymui pateikti suteikiamas iki 3 darbo dienų terminas nuo paklausimo išsiuntimo elektroniniu paštu dienos. Susirašinėjimas tarp Programos sekretoriaus ir pareiškėjo vyksta elektroniniu paštu. Per nustatytą terminą nepateikus prašomų dokumentų ir (ar) duomenų ar pateikus ne visus prašomus dokumentus ir (ar) duomenis ir (ar) viršijant 200 000 Eur de minimis pagalbą per bet kurį trejų metų laikotarpį Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro duomenimis, paraiška toliau nevertinama ir atmetama. Paraiška nenagrinėjama, jeigu ją ar jos patikslinimus pateikė ne SVV subjektas ar jo raštu įgaliotas asmuo.

5.7. Paraiška ir jos priedai turi būti pateikti lietuvių kalba, paraiškoje ar jos prieduose nurodomos išlaidų sumos turi būti pateiktos eurais, o išlaidas pagrindžiančių dokumentų ar kitų prie paraiškos pridedamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos SVV subjekto parašu ir data.

5.8. Verslo subjektai, gavę paramą, ne mažiau kaip vienerius metus nuo paramos suteikimo privalo išlaikyti SVV subjekto registracijos vietą Rokiškio rajono savivaldybėje pagal 2.6. punktą bei ne mažiau kaip vienerius metus nuo paramos suteikimo datos įsipareigoja vykdyti paraiškoje nurodytą veiklą, naudotis įsigyta įranga, įrengimais ar priemonėmis.

5.9. Verslo subjektai, gavę paramą pagal Nuostatų 4.4.10 punktą ir/ar įsipareigoję išlaikyti naują sukurtą darbo vietą ne trumpiau nei vienerius metus, jei paraiška buvo vertinama balais ir gavę papildomą balą pagal šį vertinimo kriterijų, pateikia ataskaitą (6 priedas) po 12 mėn. nuo lėšų naudojimo sutarties pasirašymo dienos. Verslo subjektai, nepateikę ataskaitos, praranda teisę gauti Programos paramą vienerius metus. Paramos gavėjai, gavę paramą pagal 4.4.8 punktą, turi panaudoti gautas paramos lėšas iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos ir pateikti programos sekretoriui ataskaitą apie panaudotas gautas paramos lėšas bei išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijas.

5.10. Verslo subjekto veiklą, susijusią su skirta finansine parama, 2 metus turi teisę tikrinti Komisija – ne mažiau kaip du Komisijos nariai ir Programos sekretorius, organizuojant patikrą verslo subjekto veiklos vykdymo vietoje. SVV subjektų registracijos vietos išlaikymo Rokiškio rajone faktas tikrinamas prašant pateikti registracijos dokumentą. Komisija atsitiktiniu būdu pasirenka kokius verslo subjektus tikrinti, kokiu dažnumu. Per vienerius metus turėtų būti patikrinta ne mažiau nei 10 proc. praėjusiais biudžetiniais metais paramą gavusių verslo subjektų. Jei verslo subjektas trukdo tokiems patikrinimams arba gautą finansinę paramą naudoja ne pagal paraiškoje nurodytą paskirtį, sutartis su juo nutraukiama. Verslo subjektas privalo grąžinti visą gautą sumą ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sprendimo grąžinti paramą priėmimo dienos.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6.1. Parama pagal šiuos nuostatus netaikoma šiems smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, jei jie:

6.1.1. nepriskiriami vidutinei, mažai ar labai mažai įmonei: jei daugiau kaip 25 procentus įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba daugiau kaip 25 procentus įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turi valstybė;

6.1.2. yra padarę rimtą profesinį pažeidimą ar konkurencijos, darbo darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimą, pažeidimus finansams, ekonomikai ir verslo tvarkai, už kuriuos subjektas (fizinis asmuo ar jo vadovaujamas juridinis asmuo) yra teistas ir turi neišnykusį teistumą arba baustas administracine tvarka. Asmuo laikomas neteistu išnykus teistumui. Asmuo laikomas nebaustu, kai per vienerius metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo dienos kai administracinė nuobauda ar administracinio pavedimo priemonė baigta vykdyti;

6.1.3. projekto paraiškos pateikimo dieną turi įsiskolinimų valstybės ir (ar) savivaldybės biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (daugiau nei 100 Eur);

6.1.4. bankrutuojantys, likviduojami ar restruktūrizuojami smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai.

6.1.5. viršija bendrosios nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumą, kaip nurodyta Nuostatų 2.6.1 p.

6.2. Komisijos darbą, Programos lėšų panaudojimą kontroliuoja savivaldybės kontrolierius.

6.3. Rajono savivaldybės taryba savivaldybės kontrolieriaus teikimu turi teisę panaikinti arba pakeisti bet kurį Komisijos sprendimą.

6.4. Komisijos sprendimai, dėl paramos skyrimo ar neskyrimo, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir             vidutinio verslo plėtros programos nuostatų

1 priedas

 

PROJEKTO PARAIŠKA

(Data)

 

1.Priemonės kryptis:

 1. Projekto pavadinimas (iki 5 žodžių):
 2. Pareiškėjas (verslo subjekto pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, adresas, kodas, tel., el. paštas):
 3. Bankas, sąskaitos rūšis, sąskaitos Nr.:
 4. Pareiškėjo veiklos apibūdinimas ir EVRK kodas:
 5. Priemonės aprašymas (tikslas, dalyviai, laikotarpis, atlikti darbai, numatomi partneriai, pasiektų susitarimų kopijos, projekto paraiškoje prašomų kompensuoti išlaidų pobūdžio detalus pagrindimas).
 6. Priemonės sąmatinė vertė be PVM (Eur):
 7. Iš jų numatoma finansuoti savo lėšomis be PVM (Eur):
 8. Prašoma Rokiškio rajono savivaldybės parama be PVM (Eur):
 9. Kokie asmenys ir kiek (Eur) priemonę remia:
 10. Vadovas priklauso nurodytai kategorijai paraiškos pateikimo dieną: iki 29 m. *, virš 55 m. *, neįgalus asmuo *, nepriklauso nė vienai iš nurodytų kategorijų *;
 11. Sukurtų naujų nuolatinių darbo vietų* skaičius per paskutinius 12 mėn. laikotarpį:
 12. Įdiegtos inovacijos versle TAIP  *        NE  *

Pagrindimas:

 1. Kuriamas/plėtojamas/vykdomas socialinis verslas TAIP *        NE  *

Pagrindimas:

 1. Startuolis TAIP  *        NE  *

Pagrindimas:

 1. Nurodyti ar pateikta informacija yra konfidenciali TAIP *        NE  *

Pažymėjus langelį „TAIP“, nurodyti kurie dokumentai yra konfidencialūs:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Biudžetas
Išlaidų straipsniai

(darbų pavadinimas)

Išankstinė išlaidų sąmata (Eur)
IŠ VISO Išlaidos, dengiamos iš Rokiškio rajono savivaldybės**
IŠ VISO

*Sukurta nauja darbo vieta – pareiškėjo naujai sukurta darbo vieta pagal darbo sutartį, individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą ar pagal civilinę (paslaugų) sutartį, sudarytą su MB vadovu, (ne anksčiau nei per 12 mėn. laikotarpį iki paraiškos pateikimo dienos ) ir/ar  ne trumpiau nei vienerius metus nuo paramos gavimo išlaikyta darbo vieta. Vieną darbo vietą atitinka vienas etatas, kuris turi būti išreikštas naujų sąlyginių darbo vietų (naujų etatų) ekvivalentu, pagrįstu 8 valandų darbo diena, 40 valandų darbo savaite, dirbant ištisus metus, išskyrus, kai Darbo kodekse nustatyta kitaip (taikoma dirbantiems pagal darbo sutartis arba civilines (paslaugų) sutartis). Jei veikiama pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, verslo liudijimas arba individualios veiklos pažyma projekte numatytai veiklai turi galioti ištisus metus, išskyrus sezoninių darbų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, atvejus.

** Sumokėto PVM suma stulpelyje „Išlaidos, dengiamos iš Rokiškio rajono savivaldybės“ pildant išlaidas neįtraukiama.

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA:

Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, o prašoma parama nėra apmokėta iš kitų finansavimo šaltinių.

Neprieštarauju, kad informacija apie gautą paramą būtų viešinama.

Užtikrinu, kad nesu padaręs rimto profesinio pažeidimo ar konkurencijos, darbo darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo, pažeidimų finansams, ekonomikai ir verslo tvarkai, už kuriuos  aš ar mano vadovaujamas juridinis asmuo yra teistas ir turi neišnykusį teistumą arba baustas administracine tvarka. (Asmuo laikomas neteistu išnykus teistumui. Asmuo laikomas nebaustu, kai per vienerius metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo dienos kai administracinė nuobauda ar administracinio pavedimo priemonė baigta vykdyti).

                                                                                                Projekto vadovas _________________________                                                                 (vardas, pavardė, pareigos)

Paraišką užpildė:………………………………………………………………………………………………………….

(parašas)          (data) (vardas, pavardė, pareigos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir             vidutinio verslo plėtros programos nuostatų

2 priedas

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS 

 

20…m. …….. d. Nr. …….

Rokiškis

 

              Rokiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772248, Respublikos g. 94, Rokiškis, atstovaujama administracijos direktoriaus _____________________, veikiančio pagal Rokiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Asignavimų valdytojas), ir ____________________________, atstovaujama _______________________,

(teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinė)                                                              (vardas pavardė)

veikiančio pagal _________________________________________________________________

(dokumento data, rūšis, numeris, pavadinimas)

(toliau – Paramos gavėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi __________________________________ sudarė šią savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis).

 

 1. SUTARTIES OBJEKTAS

 

 1. Lėšos Paramos gavėjo Programos priemonės pagal Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų __ punktą (toliau – Programos priemonės) projekto   _______________________ finansavimui (daliniam finansavimui).

(projekto pavadinimas)

 1. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

           

 1. Asignavimų valdytojas įsipareigoja:

2.1.  Skirti lėšų Paramos gavėjui __________________________________________

(suma skaičiais ir žodžiais)

Eur 1 punkte nurodytai Programos priemonei finansuoti).

2.2. Lėšas pervesti į Paramos gavėjo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

 1. 3. Paramos gavėjas įsipareigoja:

3.1. gautas lėšas naudoti Programos priemonei pagal Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų ____ punktą projektui ________________

(projekto pavadinimas)

vykdyti pagal Savivaldybei  pateiktą paramai gauti paraišką, kuri yra šios sutarties neatskiriama dalis, ir šios sutarties priede nurodytą sąmatą (Sąmata, priedas prie lėšų naudojimo sutarties); Paramos gavėjas, gavęs paramą, privalo ne mažiau kaip vienerius metus nuo paramos suteikimo išlaikyti paraiškoje nurodytą paramos gavėjo registracijos vietą Rokiškio rajono savivaldybėje ir ne mažiau kaip du metus nuo paramos suteikimo datos įsipareigoja vykdyti paraiškoje nurodytą veiklą, naudotis įsigyta įranga, įrengimais ar priemonėmis;

3.2 gautas lėšas įtraukti į apskaitą ir apskaityti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

3.3. gautas lėšas iš Rokiškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos naudoti pagal tikslinę paskirtį, užtikrinant lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą. Esant galimybei skleisti informaciją apie dalinį finansavimą iš Rokiškio rajono savivaldybės;

3.4. Asignavimų valdytojui pareikalavus, pateikti pirminių dokumentų (sąskaitų faktūrų, žiniaraščių, aktų, sutarčių ir kt.) kopijas, patvirtintas parašu ir antspaudu;

3.5. Per 12 mėn. nuo šios sutarties, pateikti ataskaitą (6 priedas) (jei taikoma);

3.6. per 5 darbo dienas nuo paaiškėjusių aplinkybių, susijusių su paraiškoje pateiktos informacijos pasikeitimais ar su gautos paramos panaudojimu, raštu informuoti Asignavimų valdytoją apie visus su Sutarties įgyvendinimu susijusius pakeitimus ir priežastis;

3.7. grąžinti Asignavimų valdytojui nepanaudotas lėšas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d;

3.8. Asignavimų valdytojui priėmus sprendimą nutraukti sutartį arba patikros metu nustačius pažeidimus, per 6 mėnesius nuo sprendimo grąžinti paramą priėmimo dienos, grąžinti gautas lėšas Asignavimų valdytojui.

 1. Asignavimų valdytojas turi teisę tikrinti Paramos gavėjo veiklą, kuri susijusi su skirtų lėšų panaudojimu.

 

III. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

 1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
 2. Sutartis gali būti nutraukta:

6.1. Šalių susitarimu;

6.2. pasibaigus sutarties teisiniam pagrindui (pasikeitus sąlygoms, iškėlus pareiškėjo bankrotą);

6.3. kai Šalys nevykdo savo įsipareigojimų arba iš esmės juos pažeidžia, kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai prieš dešimt kalendorinių dienų pranešdama kitai šaliai, nurodant priežastis.

 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

 1. 7. Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šios sutarties šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Nutraukus sutartį Paramos gavėjas privalo grąžinti Asignavimų valdytojui visą projektui įgyvendinti gautą iš Asignavimų valdytojo lėšų sumą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
 3. Sutartį nutraukus dėl Asignavimų valdytojo kaltės, Asignavimų valdytojas pagal Paramos gavėjui pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmoka sąmatoje numatytas projekto įgyvendinimo išlaidas, padarytas iki sutarties nutraukimo dienos, neviršijant šios sutarties 2.1 punkte numatytos sumos.
 4. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

 

 1. Sutarties papildymai, pakeitimai arba sutarties nutraukimas įforminamas tik raštu.
 2. Ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
 4. ŠALIŲ REKVIZITAI:

 

Asignavimų valdytojas:        Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Įm. kodas 188772248

Respublikos g. 94, Rokiškis

Luminor Bank AS bankas

A. s. Nr. LT36 4010 0415 0005 0026

Banko kodas 40100

Tel. (8 458) 71 442

El. p. [email protected]

A.V.                                                                     

Paramos gavėjas

 

 

Priedas prie savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties

 

SĄMATA

 

Eil. Nr. Išlaidų rūšis Mato  vnt. Kaina Kiekis Suma     Eur
1.
2.

BENDRA SUMA

                                                           

Įstaigos buhalterio vardas  pavardė

Parašas …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Įstaigos, organizacijos vadovo vardas pavardė

Parašas……………………………………………….. Antspaudas ………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

                                                Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir                                          vidutinio verslo plėtros programos nuostatų

3 priedas

 

SVV projektų vertinimo lentelė

 

Vertinamo projekto registracijos

numeris, verslo subjekto pavadinimas

 

Iš viso:

 

 1. Tinkamumo vertinimas, vienam punktui skiriamas vienas balas.
Taip Ne Balai
Pareiškėjas per paskutinius 1 metus nėra gavęs paramos iš  SVV plėtros programos

 

 1. Naudos ir kokybės vertinimas, vienam punktui skiriamas vienas balas, maksimalus abiejų vertinimo etapų balas – 5.
Taip Ne Balai
Sukurta bent viena nuolatinė darbo vieta* per paskutinių 12 mėn. laikotarpį
Kuriamas/plėtojamas/vykdomas socialinis verslas
Diegiamos inovacijos/startuolis
SVV subjekto vadovas ar steigėjas yra iki 29 m., virš 55 m., arba neįgalus asmuo paraiškos teikimo dieną
Iš viso:
Iš viso skirta balų:
Numatoma skirti lėšų suma:

 

*Sukurta nauja darbo vieta – pareiškėjo naujai sukurta darbo vieta pagal darbo sutartį, individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą ar pagal civilinę (paslaugų) sutartį, sudarytą su MB vadovu, (ne anksčiau nei per 12 mėn. laikotarpį iki paraiškos pateikimo dienos ) ir/ar  ne trumpiau nei vienerius metus nuo paramos gavimo išlaikyta darbo vieta. Vieną darbo vietą atitinka vienas etatas, kuris turi būti išreikštas naujų sąlyginių darbo vietų (naujų etatų) ekvivalentu, pagrįstu 8 valandų darbo diena, 40 valandų darbo savaite, dirbant ištisus metus, išskyrus, kai Darbo kodekse nustatyta kitaip (taikoma dirbantiems pagal darbo sutartis arba civilines (paslaugų) sutartis). Jei veikiama pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, verslo liudijimas arba individualios veiklos pažyma projekte numatytai veiklai turi galioti ištisus metus, išskyrus sezoninių darbų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, atvejus.

 

 

 

Programos vertinimo komisijos narys_______________________________                                                                           Vardas, pavardė          parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir             vidutinio verslo plėtros programos nuostatų

4 priedas

 

 

__________________________________________________________________

 

(asmens vardas ir pavardė, asmens kodas)

___________________________________________________________________

(gyv. adresas, telefono numeris)

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijai

 

SUTIKIMAS

DĖL ASMENS DUOMENŲ VIEŠINIMO

________________

(data)

________________

(vieta)

Aš, __________________________________________,                                                          (vardas ir pavardė)                      sutinku, kad Rokiškio rajono savivaldybės administracija paramos skyrimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams pagal Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatus, patvirtintus Rokiškio rajono savivaldybės…………………………. sprendimu Nr…………….., tikslu viešintų mano asmens duomenis, teikiant savivaldybės tarybai lėšų ir veiklos ataskaitas.                     Patvirtinu, kad esu informuotas ir sutinku, kad būtų tikrinami šie mano ypatingi asmens duomenys:vardas pavardė, gauta lėšų suma, bendra projekto vertė.                     Pareiškiu, kad šis sutikimas yra duotas laisva valia, suprantant tokio sutikimo davimo pasekmes, kartu tai yra rašytinis pareiškimas, jog aš esu informuotas apie savo asmens duomenų ir ypatingų asmens duomenų tikrinimo ir tvarkymo tikslus.

Šis sutikimas duodamas su sąlyga, kad informacija bus naudojama tik sutikime nurodytam tikslui ir gauti asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Šis sutikimas sudaromas 1 egzemplioriumi lietuvių kalba, kuris saugomas Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje.

_________________          _______________________

(parašas)                (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir             vidutinio verslo plėtros programos nuostatų

5 priedas

 

________________________________________________________________________

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos

Pirmininko, pirmininko pavaduotojo,  nario ar sekretoriaus vardas ir pavardė)

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS VERTINIMO KOMISIJOS Nario

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

202  m.________________ d.

Rokiškis

 

Būdamas Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos nariu :

 1. Pasižadu:

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą  informaciją, kuri man taps žinoma, esant Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos nariu;

1.2. man patikėtus konfidencialius dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų konfidencialių dokumentų kopijų.

 1. Man žinoma, kad konfidencialią informaciją, susijusią su Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos veikla, gautomis paraiškomis, galėsiu teikti tik įpareigotas Programos vertinimo komisijos pirmininko. Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.
 2. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė SVV subjektas;

3.2. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

 1. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atsakyti pagal LR teisės reikalavimus.

 

 

 

_____________                             _____________________________           (Parašas)                                           (Vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir             vidutinio verslo plėtros programos nuostatų

6 priedas

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijai

 

 

ATASKAITA

___________

Data

 

 

Aš, (vardas pavardė)_________________________________ atstovaujamo verslo subjekto pavadinimas_______________kodas______________adresas________________________, pažymiu, kad Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje  (data, numeris) dalinai kompensuotas ilgalaikis turtas yra naudojamas tik  įmonės veiklai ir yra adresu _______________________________________.

Taip pat informuoju, kad naujos sukurtos _____________darbo vietos yra išlaikytos,

(skaičius)

o SVV subjekto registracijos buveinė yra _______________________________________.

(nurodomas adresas)

 

 

 

 

__________________                               _____________________________

                (Parašas)                                       (Vardas, pavardė, pareigos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir

vidutinio verslo plėtros programos nuostatų

7 priedas

 

SUBSIDIJOS VERSLO IDĖJAI ĮGYVENDINTI PROJEKTŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Subsidijos verslo idėjai įgyvendinti projektų konkurso organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir verslo plėtros programos nuostatų (toliau – Nuostatai) 4.4.16 punkte nurodytos programos priemonių krypties gavėjų atrankos konkurso (toliau – Konkursas) sąlygas, organizavimo tvarką bei atrankos kriterijus.
 2. Konkursas organizuojamas ir finansinė parama skiriama vadovaujantis Nuostatais.
 3. Apraše naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip yra pateikta Nuostatuose.
 4. Konkurso tikslas – pagal nustatytus kriterijus atrinkti geriausius verslo projektus, kuriems įgyvendinti bus skiriama savivaldybės finansinė parama. Už I-ą vietą skiriama maksimali 5000 Eur parama, už II-ą – 4000 Eur parama, už III-ą – 3000 Eur parama.

 

II SKYRIUS

KONKURSO SĄLYGOS IR ORGANIZAVIMO TVARKA

 

 1. Informacija apie organizuojamą konkursą skelbiama savivaldybės internetiniame tinklapyje ir kitomis elektroninėmis priemonėmis.
 2. Konkurso organizavimo etapai:
Skelbiamas kartu su kvietimu teikti paraiškas verslo subjektams, priimamos kvietime nurodytu terminu. Konkurso paskelbimas ir paraiškų priėmimas
5 d. d. nuo paraiškos gavimo dienos Paraiškų tikrinimas ir patikslinimas
Artimiausio SVV plėtros programos vertinimo komisijos posėdžio metu Paraiškų vertinimas.
Per 3 d. d. nuo SVV plėtros programos vertinimo komisijos posėdžio Konkurso nugalėtojų paskelbimas
Per 5 d. d. nuo konkurso nugalėtojų paskelbimo dienos. Sutarčių su nugalėtojais pasirašymas
Parama išmokama per 5 d. d. po to, kai verslo subjektas pristato registracijos ar įsigytos nepertraukiamos individualios veiklos pažymos kopiją. *Paramos išmokėjimas įregistravus verslo subjektą, ar įsigijus nepertraukiamą individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą. Veikla, nuo paramos išmokėjimo turi būti vykdoma ne trumpiau nei vienerius metus.
12-as mėnuo nuo lėšų naudojimo sutarties sudarymo Galutinės ataskaitos pateikimas.
 1. Dalyvauti konkurse gali Rokiškio rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę fiziniai asmenys nuo 16 metų amžiaus, kurie gavę paramą įsipareigoja per 15 darbo dienų nuo paramos skyrimo dienos įkurti SVV subjektą paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti ir veiklą vykdyti ne mažiau kaip 1 metus. Verslo subjektas turi būti registruotas Rokiškio rajone.
 2. Konkurso dalyviai užpildo paraišką (8 priedas), kurioje pateikiami duomenys, reikalingi verslo idėjos projekto vertinimui, ir sutikimą dėl asmens duomenų viešinimo (4 priedas).
 3. Paraiškos ( 8 priedas) Programos sekretoriaus priimamos atspausdintos ir pasirašytos fiziniu ar el. parašu arba gali būti atsiųstos konkurso kvietime paskelbtu el. paštu  pasirašytos e-parašu.
 4. Priimtos paraiškos patikrinamos, jei reikia, papildomos, ir perduodamos Komisijos įvertinimui.
 5. Vienas fizinis asmuo per vienerius metus gali pateikti vieną paraišką Subsidijos verslo idėjai įgyvendinti projektų konkursui.

 

III SKYRIUS

VERSLO IDĖJOS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI IR DALYVIŲ VERTINIMAS

 

 1. Verslo projekto atrankos kriterijai:
  • Verslo projekto įgyvendinimo realistiškumas;
  • Kuriamo ar tobulinamo produkto ar paslaugos išskirtinumas, inovatyvumas;
  • Kuriamo ar tobulinamo produkto ar paslaugos reikalingumas ir naudingumas potencialiam vartotojui, verslo plėtros galimybės;
  • Verslo idėjos išsamumas ir pagrįstumas (verslo organizavimo ir valdymo, galimų rizikų įvertinimas, rinkodaros strategijos, pardavimų plano, prognozuojamo pelno, pateikiamos išlaidų sąmatos ir pan. pagrįstumas);
  • Planuojamas sukurti darbo vietų skaičius.
 2. Jei paraiškoje pateiktos informacijos nepakanka įvertinti verslo projektui, komisija gali pakviesti pareiškėją pristatyti verslo projektą.
 3. Kiekvienas komisijos narys įvertina paraiškoje pateiktą informaciją apie verslo projektą pagal nustatytus kriterijus .
 4. Vertinimai įrašomi į vertinimo lentelę (9 priedas). Visų komisijos narių pagal visus kriterijus pateikti verslo projekto įvertinimai sudedami ir padalinami iš vertinimą atlikusių komisijos narių skaičiaus (išvedamas aritmetinis vidurkis).
 5. Įvertinimas:

nuo 50 iki 45 balų – projektui rekomenduotina skirti I- ą vietą;

nuo 44 iki 35 balų – projektui rekomenduotina skirti II- ą vietą;

nuo 34 iki 25 balų – projektui rekomenduotina skirti III- ą vietą;

mažiau nei 25 balai- projektas atmestinas ir nerekomenduotinas finansuoti.

 1. Esant mažesniam paraiškų skaičiui nei trys, komisija siūlo sumą (Eur) verslo idėjai įgyvendinti.

 

IV SKYRIUS

KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS IR FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMAS

 

 1. Komisija protokoliniu sprendimu patvirtina konkurso nugalėtojus. Informacija apie konkurso nugalėtojus skelbiama Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje. Konkurso dalyviai apie konkurso rezultatus informuojami asmeniškai.
 2. Per 5 d. d. nuo nugalėtojų paskelbimo dienos su konkurso nugalėtoju turi būti pasirašyta finansavimo sutartis ir pervedamos lėšos (10 priedas).
 3. 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos paramos administratorius vykdo paramos gavėjų veiklos ir sutarties sąlygų laikymosi kontrolę, pagal pateiktą ataskaitos formą (11 priedas). Galutinė ataskaita komisijai pateikiama 12-ą mėnesi nuo sutarties pasirašymo dienos. Nustačius sutarties sąlygų nesilaikymo ar ekonominės veiklos vykdymo pažeidimų atvejus komisija informuojama nedelsiant bei artimiausiame komisijos posėdyje sprendžiamas sutarties nutraukimo ir išmokėtos paramos sugrąžinimo klausimas.

 

V SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS

 

 1. Tai, kas nereglamentuota Apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta Nuostatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir             vidutinio verslo plėtros programos nuostatų                                    8 priedas

 

PARAIŠKA GAUTI SUBSIDIJĄ VERSLO IDĖJAI ĮGYVENDINTI

__________________ Nr.

(data)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(verslo idėjos pavadinimas)

 

 1. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 (fizinio asmens, teikiančio paraišką, pavadinimas / vardas, pavardė, asmens kodas)

Adresas …………………………………………………………………………………  pašto kodas ………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefonas, faksas, el. paštas …………………………………………………………………………………………………….

Sąskaitos Nr., bankas, banko kodas ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. TRUMPAS VERSLO IDĖJOS APIBŪDINIMAS

 

(Santraukoje išdėstoma verslo idėjos esmė, nurodoma planuojama investuoti lėšų suma (eurais), prašoma subsidijos suma, į ką bus investuojama, apibūdinama dabartinė fizinio asmens veikla (gaminami gaminiai, teikiamos paslaugos ir kt.), steigimo ar plėtros tikslai ir būdai bei priemonės numatytiems tikslams pasiekti. Taip pat turi būti atsakyta į klausimą, ar investicijos atsipirks (pateikti skaičiavimai) ir per kiek laiko, kokią naudą projektas duos pareiškėjui ir kokią Rokiškio rajono savivaldybei. Būtina apibūdinti veiklą (-as), numatomą (-as) finansuoti iš Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšų, nurodyti finansavimo dydį; santraukos apimtis – ne daugiau kaip 1 psl.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

III. VERSLO IDĖJOS ĮGYVENDINIMO TERMINAI

 

(Nurodyti numatomos įgyvendinti verslo idėjos įgyvendinimo pradžią ir pabaigą. Verslo idėja turi būti įgyvendina per 12 mėnesių nuo verslo subjekto įregistravimo ar nuo įsigytos nepertraukiamos individualios veiklos pažymos dienos)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. VERSLO IDĖJOS ĮGYVENDINIMO VIETA

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. VERSLO IDĖJAI ĮGYVENDINTI REIKALINGA BENDRA LĖŠŲ SUMA, Eur

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. PRAŠOMA SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA, Eur

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

VII. KITI VERSLO IDĖJOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

……………………………………………………………  Suma ……………………………… Eur

……………………………………………………………  Suma ……………………………….Eur

 

VIII. VERSLO IDĖJOS ĮGYVENDINIMO VYKDYTOJAI IR JŲ KVALIFIKACIJA

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. VERSLO IDĖJOS ĮGYVENDINIMO APRAŠYMAS

 

 1. Tikslas ir uždaviniai

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Verslo idėjos įgyvendinimo darbai, jų atlikimo planas ir terminai

 

Eil. Nr. Darbo pavadinimas Vykdytojas Darbo pradžia ir pabaiga Pastabos
1.
         
         
         

 

 1. Išlaidos verslo idėjai įgyvendinti, skaičiuojamos remiantis parengtu verslo planu, projektu, aprašymu (pridėti turimo dokumento kopiją)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Laukiami rezultatai (ką ir kaip pakeis įgyvendinta verslo idėja)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. VEIKLOS IR IŠLAIDOS, KURIAS PRAŠOMA APMOKĖTI IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ

 

Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Išlaidos, Eur Išlaidos su PVM, Eur
1.
Iš viso (be PVM) Iš viso (su PVM)

 

 

 1. VERSLO IDĖJOS APRAŠYMAS PAGAL KRITERIJUS

 

 1. Verslo idėjos ir įgyvendinimo realistiškumas

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Kuriamo ar tobulinamo produkto ar paslaugos išskirtinumas, inovatyvumas

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Kuriamo ar tobulinamo produkto ar paslaugos reikalingumas ir naudingumas potencialiam vartotojui, verslo plėtros galimybės

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Verslo idėjos išsamumas ir pagrįstumas (verslo organizavimo ir valdymo, galimų rizikų vertinimas, rinkodaros strategijos, pardavimų/klientų plano, prognozuojamo pelno, pateikiamos išlaidų sąmatos ir pan. pagrįstumas)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Planuojamas sukurti darbo vietų, skaičius

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

XII. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Tvirtinu, kad:

1. šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga;

2.      nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos valstybės arba savivaldybių biudžeto lėšų;

3.      verslo idėjos įgyvendinimo sąmatoje numatytos išlaidos tuo pačiu metu nefinansuojamos iš kitų vietos, nacionalinių ir ES programų;

4.      man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių verslo idėja negalėtų būti įgyvendinta ar jos įgyvendinimas būtų atidedamas;

5.      sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką (pareiškėjo duomenys, verslo idėjos pavadinimas, prašoma paramos suma ir skirta paramos suma) būtų skelbiama paramą administruojančių institucijų interneto svetainėse;

6.      įregistruosiu individualią įmonę arba vykdysiu individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo  subsidijos skyrimo verslo idėjai įgyvendinti skyrimo;

7.      iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto prašomos padengti verslo idėjos įgyvendinimo  išlaidos nebuvo finansuotos iš kitų finansavimo šaltinių;

8.      subsidijos verslo idėjai įgyvendinti iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto šiais metais nesu gavęs.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(fizinio asmens parašas, vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir             vidutinio verslo plėtros programos nuostatų

9 priedas

 

 

VERSLO IDĖJOS VERTINIMO LAPAS

 

 

_______________________________

(verslo idėjos autorius, pavadinimas)

 

 

Vertinimo kriterijus

 

Vertinimas balais

(nuo 1 iki 10)

Verslo idėjos ir įgyvendinimo realistiškumas

 

10 balų

(aiški ir reali)

5 balai

(iš dalies aiški ar iš dalies reali)

0 balų

(neaiški ir nereali)

A.      Kuriamo ar tobulinamo produkto ar paslaugos išskirtinumas, inovatyvumas 10 balų

(išskirtinė ir inovatyvi)

5 balai

(iš dalies išskirtinė ar iš dalies inovatyvi)

0 balų

(neišskirtinė ir inovatyvi)

B.      Kuriamo ar tobulinamo produkto ar paslaugos reikalingumas ir naudingumas potencialiam vartotojui, verslo plėtros galimybės 10 balų

(reikalinga, naudinga, aiškiai pagrįsta plėtra)

5 balai

(iš dalies reikalinga, naudinga, vidutiniškai pagrįsta plėtra)

0 balų

(nėra poreikio, naudos, nepagrįsta plėtra)

C.      Pateiktas verslo idėjos išsamumas ir pagrįstumas (verslo organizavimo ir valdymo, galimų rizikų vertinimas, rinkodaros strategijos, pardavimų/klientų plano, prognozuojamo pelno, pateikiamos išlaidų sąmatos ir pan. pagrįstumas) 10 balų

(išsami ir aiškiai pagrįsta)

5 balai

(iš dalies išsami ir vidutiniškai pagrįsta)

0 balų

(nėra išsami ir pagrįsta)

D.      Planuojamas sukurti darbo vietų, skaičius

 

10 balų

(daugiau nei 1 darbo vieta)

5 balai

(1 darbo vieta)

0 balų

(nesukuria darbo vietų)

Iš viso:

 

Komisijos nario komentaras arba nuomonė, siūloma suma (Eur) verslo idėjai įgyvendinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslo idėjai įgyvendinti siūlau skirti  ……………….    Eur

 

____________________________                _____________          _________________________

(komisijos nario  pareigos)                              (parašas)                             (vardas, pavardė)

                                                                                                Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir                  vidutinio verslo plėtros programos nuostatų

                                                                                                10 priedas

 

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS 

20…m. …….. d. Nr. …….

Rokiškis

 

 1. Sutarties šalys.

Rokiškio rajono savivaldybės administracija (toliau – „Savivaldybė”), atstovaujama administracijos direktoriaus……………………….., veikiančio pagal Rokiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus ir ……………………………………. (toliau – „Vykdytojas“), asmens kodas……………….  , toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi __________________________________ sudarė šią Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis).

 

 1. Sutarties dalykas

2.1. Šios sutarties dalykas yra ______________________________ dalinis finansavimas.                                       (projekto pavadinimas)

 1. 3. Šalių įsipareigojimai

3.1. Savivaldybė įsipareigoja:

3.1.1. Iš dalies finansuoti šios sutarties  2.1. punkte nurodytą projektą ir skirti šiam tikslui, atsižvelgiant į pateiktą paraišką ir Rokiškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos Komisijos……..posėdžio protokolą Nr. VP-  bei Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 20.. m. ……… mėn. …. d. įsakymą Nr. …… , __________ Eur (……………………….);

(suma žodžiais)

3.1.2.lėšas pervesti į Vykdytojo sąskaitą Nr.  _______________________________________,

esančią ____________________________________, ________________________________.

(banko pavadinimas)                                        (banko kodas)

3.2. Vykdytojas įsipareigoja:

3.2.1. Projektą ________________________________________________________

(projekto pavadinimas)

vykdyti pagal pateiktą paraišką gauti subsidijai verslo idėjai įgyvendinti.

3.2.2. Per 15 darbo dienų nuo šios sutarties pasirašymo įregistruoti verslo subjektą ar įsigyti nepertraukiamą individualios veiklos pažymą paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti.

3.2.3. Nuo paramos skyrimo praėjus 12 mėnesių pateikti Savivaldybei ataskaitos formą, aprašant galutinius rezultatus.

3.2.4. Skirtas lėšas iš Rokiškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos naudoti tik pagal paskirtį, o, esant galimybei, skleisti informaciją apie gautą dalinį finansavimą iš Rokiškio rajono savivaldybės.

 

 1. 4. Papildomos sutarties sąlygos

4.1. Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šios sutarties šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.2. Jeigu viena iš šalių dėl nenumatytų priežasčių negali įvykdyti kurio nors šios sutarties punkto, nedelsdama raštu kreipiasi į kitą šalį dėl sutarties papildymo, pakeitimo ar nutraukimo.

4.3. Sutarties papildymai, pakeitimai arba sutarties nutraukimas galioja tik raštu sutikus abiem šalims.

4.4. Ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.5. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas privalo per 15 darbo dienų grąžinti Savivaldybei visą projektui įgyvendinti gautą iš Savivaldybės lėšų sumą.

4.6. Sutartį nutraukus dėl Savivaldybės kaltės, Savivaldybė pagal  Vykdytojo pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmoka sąmatoje numatytas projekto įgyvendinimo išlaidas, padarytas iki sutarties nutraukimo dienos, neviršijant šios sutarties 3.1.1. punkte numatytos sumos.

4.7. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

4.8. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, iki šalys visiškai įvykdys savo įsipareigojimus.

4.9. Sutartis su priedu sudaryta 2 egzemplioriais, kiekvienai šaliai po vieną.

 1. Šalių rekvizitai:

                                                                                                                                               

Rokiškio rajono savivaldybės administracija                                 Vykdytojas:

 

Įm. Kodas 188772248

Respublikos g.94, Rokiškis

AB Swedbank bankas

A. s Nr. LT31 7300 0100 0257 7758

Banko kodas 40100

Tel. (8 458) 73000

El. p. savivaldybe@ rokiskis.lt                                           __________________________________                                   _____________________________

 

 

 

 

 

A.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir             vidutinio verslo plėtros programos nuostatų                                    11 priedas

 

 

Ataskaitos forma

 

  20    m.               d.
(data)

 

Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa* Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa kodas* 6

 

Projekto pavadinimas:

 

Galutinių rezultatų aprašymas: (svarbiausi veiklos rezultatai)

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenys apie lėšų panaudojimą
Išlaidų pavadinimas Suma (Eur) Išlaidas pateisinančio dokumento (sąskaitos-faktūros, apmokėjimą įrodančio dokumento) data, pavadinimas ir Nr.
Skirta panaudota
Iš viso

 

Patvirtiname, kad šioje ataskaitoje nurodytos išlaidų sumos atitinka išlaidas pateisinančius dokumentus.

 

 

Ataskaitą užpildęs asmuo________________________________________________

Vardas, pavardė, tel., el. paštas                                  parašas

 

 

 

 

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir

vidutinio verslo plėtros programos nuostatų

12 priedas

 

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

 

_______________________________________________________________

(Komisijos pirmininko, nario vardas ir pavardė)

 

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS VERTINIMO KOMISIJOS PIRMININKO/ NARIO NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

____________

(Data)

Rokiškis

 

Aš, būdamas Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos

______________________________________________________________ ,

                                                                                    (pirmininku, nariu)

pasižadu:

 

 1. Nešališkai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų pareiškėjų lygiateisiškumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos __________________________________ pareigas.

                             (pirmininko, nario)

 1. Paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:

2.1. paraišką pateikus asmeniui, susijusiam su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2. aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais:

2.2.1. esu (yra) paraišką pateikusio juridinio asmens valdymo organų narys;

2.2.2. turiu (-i) paraišką pateikusio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame;

2.2.3. gaunu (-a) iš paraišką pateikusio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų;

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis šios deklaracijos 1 punkte nustatytų principų, nedelsdamas raštu pranešti apie tai mane į Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisiją  ____________________________________________________ paskyrusios organizacijos (pirmininku, nariu)

 

vadovui ir nusišalinti.

Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

 

_______________                    _______________

(Vardas, pavardė)                                                (Parašas)

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir

vidutinio verslo plėtros programos nuostatų

13 priedas

__________________________________________________________________

 

(asmens vardas ir pavardė, asmens kodas)

___________________________________________________________________

(gyv. adresas, telefono numeris)

 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijai                                                               

 

 

SUTIKIMAS

DĖL ASMENS DUOMENŲ TIKRINIMO IR TVARKYMO

 

________________

(data)

_________________

(vieta)

 

Aš, __________________________________________,                               (vardas ir pavardė)

sutinku, kad Rokiškio rajono savivaldybės administracija paramos skyrimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams pagal Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatus, patvirtintus Rokiškio rajono savivaldybės tarybos ………………………………….. sprendimu Nr. TS-……, tikslu tikrintų mano asmens duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant, ir ypatingus asmens duomenis, susijusius su informacija apie man skirtas administracines nuobaudas.

Patvirtinu, kad esu informuotas ir sutinku, kad būtų tikrinami šie mano ypatingi asmens duomenys: ar aš per pastaruosius 3 metus esu padaręs rimtą profesinį pažeidimą (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimą), už kurį subjektui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba subjektui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose. Taip pat sutinku, kad Rokiškio rajono savivaldybės administracija, gavusi informaciją apie mano asmens duomenis ir ypatingus asmens duomenis tvarkytų juos šiame sutikime ir Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatuose numatyta tvarka ir tikslais.Pareiškiu, kad šis sutikimas yra duotas laisva valia, suprantant tokio sutikimo davimo pasekmes, kartu tai yra rašytinis pareiškimas, jog aš esu informuotas apie savo asmens duomenų ir ypatingų asmens duomenų tikrinimo ir tvarkymo tikslus.

Šis sutikimas duodamas su sąlyga, kad informacija bus naudojama tik nustatyti asmens tinkamumui gauti paramą, numatytą Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatuose, o gauti asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Šis sutikimas sudaromas 1 egzemplioriumi lietuvių kalba, kuris saugomas Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje.

 

_________________                      _______________________

(parašas)                            (vardas ir pavardė)

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir

vidutinio verslo plėtros programos nuostatų

14 priedas

 

 

 

(Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracijos forma)

 

 

NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

 1. Vardas, pavardė, vieta

___________________________________________________________________________

 

 1. Aš nesu įstatymų nustatyta tvarka pripažinta(s) kaltu(a) dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir neturiu neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba nepasibaigusio laidavimo termino, per pastaruosius 3 metus.

 

 

 1. Aš nesu įstatymų nustatyta tvarka pripažinta(s) kaltu(a) dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir neturiu neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba nepasibaigusio laidavimo termino, per pastaruosius 3 metus.

 

 1. Aš nesu įstatymų nustatyta tvarka pripažinta(s) kaltu(a) dėl nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, ir neturiu neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba nepasibaigusio laidavimo termino, per pastaruosius 3 metus.

 

 1. Aš nesu įstatymų nustatyta tvarka pripažinta(s) kaltu(a) dėl baudžiamojo nusižengimo ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo, kaip jis apibrėžtas Korupcijos prevencijos įstatyme, per pastaruosius 3 metus.

 

 1. Aš nesu atleista(s) iš darbo, pareigų ar praradęs(-usi) teisę verstis atitinkama veikla už kituose įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo neatitiktį ar elgesio (etikos) normų pažeidimą per pastaruosius 3 metus.

 

 1. Aš nesu uždraustos organizacijos narys(-ė).

 

 1. Įsipareigoju nedelsdama(s) (per 10 darbo dienų) pranešti apie pasikeitusias aplinkybes, kurias šiame dokumente deklaruoju.

 

 

 

 

_____________________________________

(parašas ir data)