Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Centralizuota vidaus audito tarnyba

Tarnybos veiklos tikslas – padėti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui siekti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos tikslo (-ų), tobulinant Rokiškio rajono savivaldybės administracijos valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.

Tarnybos veiklos uždavinys – atlikti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:

 • tirti ir vertinti viešojo juridinio asmens valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;
 • tirti ir vertinti viešojo juridinio asmens gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą;
 • teikti viešojo juridinio asmens vadovui rekomendacijas dėl viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;
 • konsultuoti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir (ar) Rokiškio rajono savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovus viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.

Tarnyba, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

 • vertina, kaip Rokiškio rajono savivaldybės administracija, jai pavaldūs ir (arba) atskaitingi viešieji juridiniai asmenys:

laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;
vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;
valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį viešojo juridinio asmens veiklai;
valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;
užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;
užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;

 • vertina Rokiškio rajono savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo;
 • atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
 • rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;
 • atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;
 • rengia ir teikia konsultacijas Rokiškio rajono savivaldybės administracijos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir (ar) Rokiškio rajono savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovams;
 • rengia Tarnybos veiklos planus ir metinę Tarnybos veiklos ataskaitą;
 • atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su Tarnybos veiklos tikslo įgyvendinimu.