Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Socialinės paramos ir sveikatos skyrius

Rokiškio socialinės paramos centro ir Obelių socialinių paslaugų namų reorganizavimo sujungimo būdu į Rokiškio socialinių paslaugų centrą sąlygų aprašas

 

Dėl vykdomų internetinės svetainės atnaujinimo darbų ne visa informacija gali būti pasiekiama.

Kilus klausimams skambinti Zitai Čaplikienei, mob. +370 612 20145.

ŠEIMŲ, AUGINAČIŲ VAIKUS SU SUNKIA NEGALIA, BŪSTO IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PRITAIKYMO PROGRAMA

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtintino šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašą.

Būstas ir aplinka gali būti pritaikoma visiems vaikams, turintiems sunkią negalią (slauga nėra būtina). Šeimoms yra galimybė įsigyti sensorikos priemonių , t. y. visko , kas sunkios negalios vaikams gali palengvinti sensorinius, fizinius ar emocinius poreikius. Tai gali būti pasunkintos antklodės, liemenės, batutai, sūpynės, hamakai, kamuoliai ir pan. Šių sensorinių priemonių įsigijimui būtina gydytojo pažyma.

Pareiškėjas laisvos formos pršymą pritaikyti būstą pateikia seniūnijai pagal gyvenamąją vietą arba Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje.

INFORMACIJA TEIKIAMA:  Sąjūdžio a. 1, 514 kabinetas, tel. +370 458 71 252

 

Papildomas lėšų paskirstymas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 26 įsakymu Nr. A1-120 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 ,,Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo‘‘ pakeitimo‘‘ ir atsižvelgiantį Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. balandžio 11 d. raštą Nr. (3.2)-SD-696 ,,Dėl papildomo finansavimo 2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams‘‘,

skirtos lėšos:

Eil. Nr. Pareiškėjo pavadinimas Lėšos (eurais)
1. Rokiškio rajono klubas ,,Artritas'' 1469
2. Rokiškio rajono neįgaliųjų draugija 1900
3. Viešoji įstaiga Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras 1217
Iš viso: 4586

PATEIKTOS  SOCIALINĖS  REABILITACIJOS  PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ PARAIŠKOS 2018 METAIS

2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas pateikė:

  • viešoji įstaiga Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras;
  • Rokiškio rajono klubas ,,Artritas”;
  • Rokiškio rajono neįgaliųjų draugija;
  • labdaros ir paramos fondas ,,Algojimas‘‘.

2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti prašoma suma – 89844  eurai.

2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės biudžeto skirta 45245 eurų, iš savivaldybės planuojama skirti ne mažiau 20 procentų lėšų, reikalingų atrinktiems projektams finansuoti.

Esant klausimų, prašome kreiptis į  Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos  skyriaus  vyr. specialistę  Zitą  Čaplikienę, tel. +370 458 71 252 , e. p. [email protected]

 

Atmintinė norintiems pritaikyti būstą  

Būstas ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas – tai minimalus pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems su judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais neprieinamas erdves ir smulkus remontas, įgyvendinant šiuos statybos sprendimus.

Būstas pritaikomas  asmeniui, kuriam teisės aktų tvarka nustatyta pagal jo negalios priežastis ir būklę yra nustatyti:

1)      labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai (nuolatinės slaugos poreikis);

2)      ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai (bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis);

3)      vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai (techninės pagalbos poreikis-vaikštynės, ramentai irk t.)

Yra sudaromos dvi būsto pritaikymo eilės, pareiškėjus suskirstant pagal judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus:

1) pirmoji eilė- asmenys, turintys labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų ir asmenys, turintys ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų;

2)  antroji eilė- asmenys, turintys vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų;

Sudarant kiekvieną eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

·   neįgaliesiems , kuriems nustatytas specialius nuolatinės slaugos poreikis ir jiems paskirtos dializės procedūros;

·   besimokantiems asmenims;

·   dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis.

Reikalavimai pritaikomam būstui:

1) būstas turi būti asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta; 

2) būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus atvejus, kai kredito įstaiga arba bankas leidžia pritaikyti būstą, kai šis yra įkeistas;

3) būsto savininkas (pats asmuo, bendraturčiai, jei yra) sutinka dėl jam priklausančio būsto pritaikymo;

4) dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla;

5) būstas teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;

6) būstas įregistruotas nekilnojamojo turto registre;

7) būstas priklauso nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui, arba savivaldybei (socialinis būstas);

8) būstas nėra pripažintas netinkamu gyventi dėl jo avarinės būklės ar kitų priežasčių;

9) būstas nėra įrašytas į grąžintinų gyvenamųjų namų ir butų sąrašą.

Asmuo arba jam teisėtai atstovaujantys asmenys (tėvai arba įtėviai, vaikai arba įvaikiai, sutuoktinis,  gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas ar kt.) savivaldybės administracijai pagal gyvenamąją vietą pateikia laisvos formos prašymą.

Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

·         asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją ir teisėtą atstovavimą  patvirtinančio dokumento kopija (kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo);

·         neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau- NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo ir darbingumo lygį;

·          išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a),jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros.

·          mokinio ar studento pažymėjimo kopija (teikia besimokantys asmenys)

·          kita pareiškėjui svarbi informacija.

 

INFORMACIJA TEIKIAMA

Sąjūdžio a. 1, 511 kabinetas, tel. +370 458 71252