Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Bendrasis planavimas

ROKIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS – 2023 M.

Aiškinamasis raštas
Teritorijų panaudojimo planas
Inžinerinė infrastruktūra
Susisiekimo infrastruktūra
Erdvinė struktūra
Plėtros prioritetai
Gamtinis karkasas
Želdynu sistema

 

 

INFORMUOJAME APIE PARENGTUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO (TPD NR. K-RJ-73-21-336, TOLIAU – BENDRASIS PLANAS) SPRENDINIUS IR VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ
2023-03-23

Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Andrius Burnickas, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, tel. 8-458-71-233, el. paštas savivaldybe@rokiskis.lt, puslapis internete https://rokiskis.lt/
Planavimo iniciatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Andrius Burnickas, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, tel. 8-458-71-233, el. paštas savivaldybe@rokiskis.lt, puslapis internete https://rokiskis.lt/
Plano rengėjas: UAB „Elberta“, Partizanų g. 56-60, 49432 Kaunas, el. p.  [email protected]. Projekto vadovai – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12 549, el. p. [email protected], [email protected].
Planavimo pagrindas: Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. TS-64 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo darbų programa: patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 03 d. įsakymu Nr. AV-587, susipažinti su visa planavimo darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt TPD Nr. K-RJ-73-21-336)
Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo dokumento tipas ir lygmuo: savivaldybės lygmens.
Planuojama teritorija: Rokiškio rajono savivaldybės teritorija, planuojamos teritorijos preliminarus plotas 180650,60 ha
Planavimo tikslai:

 1. kompleksiškai sprendžiant socialinius, ekonominius ir ekologinius uždavinius sudaryti sąlygas tolesnei Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos darniai raidai ir plėtrai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai ir teritorijų sanglaudai;
 2. nustatyti sveikos, saugios ir harmoningos gyvenamųjų vietovių aplinkos, socialinės, ekonominės ir techninės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
 3. sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
 4. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui;
 5. sudaryti sąlygas investicijų skatinimui, kuriant rajono socialinę gerovę ir auginant rajono ekonominį potencialą;
 6. sudaryti sąlygas gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimui, įveiklinimui ir pažinimui, būtinojo gamtinio karkaso formavimo ekologinei pusiausvyrai išlaikyti.

Teritorijų planavimo dokumento keitimo terminai: 2021 m. IV ketv. – 2023 m. IV ketv.
Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais). Išsamesnė informacija teikiama Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje. Informaciją teikia skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Trumpaitė, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel.: 8 699 53 582, [email protected]
 
Supažindinimo tvarka
Viešas supažindinimas: susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais ir kita teritorijų planavimo dokumento rengimo informacija galima nuo 2023-04-01 iki 2023-05-02:

 • Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://rokiskis.lt/;
 • Architektūros ir paveldosaugos skyriuje darbo valandomis (informaciją teikia Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Trumpaitė, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel.: 8 699 53 582, [email protected]);
 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-73-21-336).

Vieša ekspozicija vyks Rokiškio rajono savivaldybės administracijos lentoje nuo 2023-04-07 iki 2023-05-02.

Prieš atvykstant susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, prašome susisiekti su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Trumpaite, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel.: 8 699 53 582, [email protected]

Viešas svarstymas (susirinkimas) dėl parengto teritorijų planavimo dokumento, kurio metu bus viešai supažindinta su Bendrojo plano keitimo sprendiniais įvyks 2023 m. gegužės 03 d. 15.00 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos patalpose, I aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškis

Taip pat pažymime, kad viešo svarstymo (susirinkimo) vieta ir laikas gali būti patikslinti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki viešo svarstymo.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys
Inžinerinis planas
Rekreacija turizmas
Gamtinis karkasas
Plėtros prioritetai
Urbanistiniai centrai

 

 

INFORMUOJAME, KAD PRITARTA ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO (TPD NR. K-RJ-73-21-336, TOLIAU – PLANAS) KONCEPCIJAI IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATASKAITAI
2023-02-10

Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Andrius Burnickas, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, tel. 8-458-71-233, el. paštas savivaldybe@rokiskis.lt, puslapis internete https://rokiskis.lt/
Planavimo iniciatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Andrius Burnickas, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, tel. 8-458-71-233, el. paštas savivaldybe@rokiskis.lt, puslapis internete https://rokiskis.lt/
Plano ir SPAV rengėjas: UAB „Elberta“, Partizanų g. 56-60, 49432 Kaunas, el. p.  [email protected]. Projekto vadovai – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12 549,  el. p. [email protected], [email protected].
Planavimo pagrindas: Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. TS-64 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo darbų programa: patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2021 m. birželio 03 d. įsakymu Nr. AV-587, susipažinti su visa planavimo darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt TPD Nr. K-RJ-73-21-336)
Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo dokumento tipas ir lygmuo: savivaldybės lygmens.
Planuojama teritorija: Rokiškio rajono savivaldybės teritorija, planuojamos teritorijos preliminarus plotas 180650,60 ha
Planavimo tikslai:

 1. kompleksiškai sprendžiant socialinius, ekonominius ir ekologinius uždavinius sudaryti sąlygas tolesnei Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos darniai raidai ir plėtrai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai ir teritorijų sanglaudai;
 2. nustatyti sveikos, saugios ir harmoningos gyvenamųjų vietovių aplinkos, socialinės, ekonominės ir techninės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
 3. sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
 4. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui;
 5. sudaryti sąlygas investicijų skatinimui, kuriant rajono socialinę gerovę ir auginant rajono ekonominį potencialą;
 6. sudaryti sąlygas gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimui, įveiklinimui ir pažinimui, būtinojo gamtinio karkaso formavimo ekologinei pusiausvyrai išlaikyti.

Teritorijų planavimo dokumento keitimo terminai: 2021 m. IV ketv. – 2023 m. IV ketv.
Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais). Išsamesnė informacija teikiama Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje. Informaciją teikia skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Trumpaitė, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel.: 8 699 53 582, [email protected]
Informuojame, kad atliktos privalomos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros, pritarta koncepcijai ir SPAV ataskaitai.
Su pasirinkta koncepcija, patvirtinta Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita, motyvais lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, SPAV ataskaitos vertinimo subjektų išvadomis, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo ir visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažymomis bei kita informacija galima susipažinti Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje. Informaciją teikia skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Trumpaitė, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel.: 8 699 53 582, [email protected] ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt TPD Nr. K-RJ-73-21-336).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)  per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija patvirtinta 2023 m. sausio 27 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-17 “Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai”

—————————————–

 

INFORMUOJAME, KAD PRITARTA ROKIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO (TPD NR. K-RJ-73-21-287, TOLIAU – PLANAS) KONCEPCIJAI IR PATVIRTINTA STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATASKAITAI
  2023-02-10

Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Andrius Burnickas, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, tel. 8-458-71-233, el. paštas savivaldybe@rokiskis.lt, puslapis internete https://rokiskis.lt/
Planavimo iniciatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Andrius Burnickas, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, tel. 8-458-71-233, el. paštas savivaldybe@rokiskis.lt, puslapis internete https://rokiskis.lt/
Plano ir SPAV rengėjas: UAB „Elberta“, Partizanų g. 56-60, 49432 Kaunas, el. p.  [email protected]. Projekto vadovai – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12 549, el. p. [email protected], [email protected].
Planavimo pagrindas: Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. TS-65 „Dėl Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo darbų programa: patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 05 d. įsakymu Nr. AV-450, susipažinti su visa planavimo darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt TPD Nr. K-RJ-73-21-287)
Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo dokumento tipas ir lygmuo: vietovės lygmens.
Planuojama teritorija: Rokiškio miesto teritorija, planuojamos teritorijos preliminarus plotas 1157.16 ha
Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji.
Planavimo tikslai:

 1. keisti veiklos reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, nustatyti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą;
 2. nustatyti miesto inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
 3. numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
 4. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas;
 5. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
 6. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
 7. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui;
 8. panaikinti miesto bendrojo plano sprendinių prieštaravimus įstatymams ir kitiems teisės aktų reikalavimams.

 Teritorijų planavimo dokumento keitimo terminai: 2021 m. IV ketv. – 2023 m. IV ketv.
Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais). Išsamesnė informacija teikiama Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje. Informaciją teikia skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Trumpaitė, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel.: 8 699 53 582, [email protected]
Informuojame, kad atliktos privalomos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros, pritarta koncepcijai ir SPAV ataskaitai.
Su pasirinkta koncepcija, patvirtinta Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita, motyvais lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, SPAV ataskaitos vertinimo subjektų išvadomis, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo ir visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažymomis bei kita informacija galima susipažinti Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje. Informaciją teikia skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Trumpaitė, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel.: 8 699 53 582, [email protected] ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt TPD Nr. K-RJ-73-21-287).
 Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija patvirtinta 2023 m. sausio 27 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-18 “Dėl pritarimo Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai”

—————————————–

 

INFORMUOJAME, KAD PARENGTA ROKIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO (TPD NR. K-RJ-73-21-287, TOLIAU – PLANAS) KONCEPCIJA IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATASKAITA
2022-11-24

Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Andrius Burnickas, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, tel. 8-458-71-233, el. paštas saviv[email protected], puslapis internete https://rokiskis.lt/
Planavimo iniciatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Andrius Burnickas, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, tel. 8-458-71-233, el. paštas saviv[email protected], puslapis internete https://rokiskis.lt/
Plano ir SPAV rengėjas: UAB „Elberta“, Partizanų g. 56-60, 49432 Kaunas, el. p.  [email protected]. Projekto vadovai – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12 549,  el. p. [email protected], [email protected].
Planavimo pagrindas: Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. TS-65 „Dėl Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo darbų programa: patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2021 m. gegužės 05 d. įsakymu Nr. AV-450, susipažinti su visa planavimo darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt TPD Nr. K-RJ-73-21-287)
Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo dokumento tipas ir lygmuo: vietovės lygmens.
Planuojama teritorija: Rokiškio miesto teritorija, planuojamos teritorijos preliminarus plotas 1157.16 ha
Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji.
Planavimo tikslai:

 1. keisti veiklos reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, nustatyti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą;
 2. nustatyti miesto inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
 3. numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
 4. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas;
 5. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
 6. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
 7. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui;
 8. panaikinti miesto bendrojo plano sprendinių prieštaravimus įstatymams ir kitiems teisės aktų reikalavimams.

Teritorijų planavimo dokumento keitimo terminai: 2021 m. IV ketv. – 2023 m. IV ketv.
Informuojame, kad parengta Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimas SPAV ataskaita ir  koncepcija.
Su parengta  bendrojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima susipažinti  nuo 2022 m. gruodžio 02 d. iki 2023 m. sausio 03 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. (www.tpdris.lt TPD Nr. K-RJ-73-21-287), Rokiškio rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje https://rokiskis.lt, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje (Respublikos g. 94, Rokiškis).
Prieš atvykstant susipažinti su  bendrojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita, prašome susisiekti su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Trumpaite, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel.: 8 699 53 582, [email protected]
Viešas susirinkimas dėl teritorijų planavimo dokumento koncepcijos ir SPAV ataskaitos, kurio metu bus viešai supažindinta su plano keitimo koncepcijos alternatyvomis bei SPAV ataskaita įvyks 2023 m. sausio 04 d. 17.00 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos patalpose, I aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškis.
Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais). Išsamesnė informacija teikiama Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje. Informaciją teikia skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Trumpaitė, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel.: 8 699 53 582, [email protected]
Pasiūlymų teikimo tvarka (bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijoje): pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento SPAV ataskaitos ir koncepcijos teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Pasiūlymų teikimo tvarka (sprendinių konkretizavimo stadijoje): pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)  per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Aiškinamasis raštas
Sprendiniai
Sprendiniai
Rokiškio miesto bendrojo plano SPAV ataskaita
Rokiškio miesto teritorijų panaudojimo planas_E1

—————————————–

 

INFORMUOJAME, KAD PARENGTA ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO (TPD NR. K-RJ-73-21-336, TOLIAU – PLANAS) KONCEPCIJA IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATASKAITA
2022-11-24

Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Andrius Burnickas, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, tel. 8-458-71-233, el. paštas saviv[email protected], puslapis internete https://rokiskis.lt/
Planavimo iniciatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Andrius Burnickas, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, tel. 8-458-71-233, el. paštas saviv[email protected], puslapis internete https://rokiskis.lt/
Plano ir SPAV rengėjas: UAB „Elberta“, Partizanų g. 56-60, 49432 Kaunas, el. p.  [email protected]. Projekto vadovai – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12 549,  el. p. [email protected], [email protected].
Planavimo pagrindas: Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. TS-64 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo darbų programa: patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2021 m. birželio 03 d. įsakymu Nr. AV-587, susipažinti su visa planavimo darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt TPD Nr. K-RJ-73-21-336)
Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo dokumento tipas ir lygmuo: savivaldybės lygmens.
Planuojama teritorija: Rokiškio rajono savivaldybės teritorija, planuojamos teritorijos preliminarus plotas 180650,60 ha
Planavimo tikslai:

 1. kompleksiškai sprendžiant socialinius, ekonominius ir ekologinius uždavinius sudaryti sąlygas tolesnei Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos darniai raidai ir plėtrai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai ir teritorijų sanglaudai;
 2. nustatyti sveikos, saugios ir harmoningos gyvenamųjų vietovių aplinkos, socialinės, ekonominės ir techninės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
 3. sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
 4. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui;
 5. sudaryti sąlygas investicijų skatinimui, kuriant rajono socialinę gerovę ir auginant rajono ekonominį potencialą;
 6. sudaryti sąlygas gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimui, įveiklinimui ir pažinimui, būtinojo gamtinio karkaso formavimo ekologinei pusiausvyrai išlaikyti.

Teritorijų planavimo dokumento keitimo terminai: 2021 m. IV ketv. – 2023 m. IV ketv.
Informuojame, kad parengta Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas SPAV ataskaita ir  koncepcija.
Su parengta  bendrojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima susipažinti  nuo 2022 m. gruodžio 02 d. iki 2023 m. sausio 03 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. (www.tpdris.lt TPD Nr. K-RJ-73-21-336), Rokiškio rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje https://rokiskis.lt, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje (Respublikos g. 94, Rokiškis).
Prieš atvykstant susipažinti su  bendrojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita, prašome susisiekti su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Trumpaite, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel.: 8 699 53 582, [email protected]
Viešas susirinkimas dėl teritorijų planavimo dokumento koncepcijos ir SPAV ataskaitos, kurio metu bus viešai supažindinta su plano keitimo koncepcijos alternatyvomis bei SPAV ataskaita įvyks 2023 m. sausio 04 d. 16.00 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos patalpose, I aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškis.
 Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais). Išsamesnė informacija teikiama Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje. Informaciją teikia skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Trumpaitė, Respublikos g. 94, Rokiškis, tel.: 8 699 53 582, [email protected]
Pasiūlymų teikimo tvarka (bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijoje): pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento SPAV ataskaitos ir koncepcijos teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys– vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Pasiūlymų teikimo tvarka (sprendinių konkretizavimo stadijoje): pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)  per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Aiškinamasis raštas
Sprendiniai
Sprendiniai
Rokiškio rajono bendrojo plano SPAV ataskaita
Rokiškio rajono savivaldybės teritorijų panaudojimas_E1

—————————————–

 

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas

2021-06-07

Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt
TPD Nr. K-RJ-73-21-336
TPD rūšis: Kompleksinis
Porūšis: Savivaldybės bendrasis planas
Lygmuo: Savivaldybės
TPD pavadinimas: Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas
Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Sprendimas dėl TPD rengimo pradžios ir planavimo tikslų
Planavimo darbų programa
—————————————–

Rokiškio rajono savivaldybės ir miesto teritorijos bendrasis planas 2008 m.