Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

DUK

Informacija atnaujinta 2023-02-10

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo kreiptis į tą seniūniją, kurios teritorijoje asmuo gyvens.
Gyvenamąją vietą galima deklaruoti internetu per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (epaslaugos.lt), el. sistemą MGVDIS https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt
Informaciją apie seniūnijų kontaktinius duomenis galima rasti internetiniame puslapyje –
https://rokiskis.lt/administracine-informacija/viesosios-ir-administracines-paslaugos/seniuniju-teikiamu-administraciniu-paslaugu-sarasas/

Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išduodama, kai asmuo yra laikomas deklaravusiu gyvenamąją vietą. Pažyma išduodama asmens, deklaravusio gyvenamąją vietą, vardu. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu. Dėl pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą turite kreiptis į tą seniūniją, kurios teritorijoje esate deklaravęs gyvenamąją vietą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. atitinkamą nustatytos formos užpildytą prašymą;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR pasą arba tapatybės kortelę, ES piliečiai – užsienio pasą arba tapatybės kortelę ir iš Migracijos skyriaus gautą pažymą apie teisę gyventi LR, ne ES piliečiai – leidimą gyventi LR).
Informaciją apie seniūnijų kontaktinius duomenis galima rasti internetiniame puslapyje https://rokiskis.lt/administracine-informacija/viesosios-ir-administracines-paslaugos/seniuniju-teikiamu-administraciniu-paslaugu-sarasas/
Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba gyvenamosios patalpos savininkui apie patalpoje deklaruotus asmenis galima užsakyti ir gauti elektroniniu būdu per el. sistemą MGVDIS https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt 

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris tos savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato, ar kitos teisės naudotis patalpa ar pastatu ir kuris dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena. Dėl įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą asmuo turi kreiptis į tą seniūniją, kurios teritorijoje gyvena.

Informaciją apie seniūnijų kontaktinius duomenis galima rasti internetiniame puslapyje – https://rokiskis.lt/administracine-informacija/seniunijos/

Jeigu asmuo išvyksta arba jau yra išvykęs i užsienį ilgiau nei 6 mėn., jis privalo deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos. Išvykimas deklaruojamas per 7 dienas iki išvykimo datos.

Deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos asmenys gali:

 1. Seniūnijoje, kurios teritorijoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą. Asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užpildo nustatytos formos išvykimo iš LR deklaraciją.
 2. Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, jei užsienio valstybėse gyvenantys asmenys prieš išvykdami iš Lietuvos Respublikos deklaracijos apie išvykimą į užsienį nepateikė.
 3. Elektroniniu būdu deklaracijas pateikti gali asmenys, kurie savo tapatybę gali patvirtinti portale „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt) nurodytais būdais.
 4. Siųsti paštu. Užpildytą ir pasirašytą deklaraciją siųsti paštu, kartu su galiojančio asmens dokumento duomenų lapo kopija. Kiekvienam asmeniui deklaracija pildoma atskirai (net ir už nepilnamečius vaikus). Jei deklaracijos pildomos už save ir nepilnametį vaiką – pildomos 2 deklaracijos (vaiko deklaraciją turi pasirašyti vienas ir tėvų, kuris pildo savo išvykimo deklaraciją), pridedama asmens dokumento kopija vieno iš tėvų, vaiko gimimo liudijimo kopija ir vaiko asmens dokumento kopija.
 5. Siųsti elektroniniu paštu. Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu asmuo užpildytą ir pasirašytą išvykimo deklaraciją iš Lietuvos Respublikos, gali pateikti elektroniniu paštu. Kartu su deklaracija turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jei kartu išvykimą deklaruoja ir nepilnamečiai vaikai, papildomai pateikiama vaiko vardu deklaracija, ją pasirašo vienas iš tėvų, ir prideda vaiko gimimo liudijimo bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijas. Visus dokumentus galima nuskanuoti ar nufotografuoti ir siųsti elektroniniu paštu

Informaciją apie seniūnijų kontaktinius duomenis galima rasti internetiniame puslapyje – https://rokiskis.lt/administracine-informacija/seniunijos/

Deklaruojant gyvenamąją vietą nuosavybės teise nepriklausančiose gyvenamosiose patalpose reikalingas savininko (bendraturčio) sutikimas, t. y. su savininku (bendraturčiu) kartu privaloma atvykti į seniūniją arba galima pateikti atskirą gyvenamosios patalpos savininko ar jo įgalioto asmens sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiui) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje (kai savininkas ar jo atstovas neatvyksta į deklaravimo įstaigą). Atskiras gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčio) sutikimas turi būti patvirtintas notaro, seniūno arba kitų asmenų, kuriems įstatymų suteikta teisė atlikti notarinius veiksmus.
Vietoje savininko sutikimo gali būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę apsigyventi gyvenamojoje patalpoje – nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, patvirtinantis teisę apsigyventi įmonei (įstaigai) priklausančioje patalpoje nurodytu adresu.

Informaciją apie seniūnijų kontaktinius duomenis galima rasti internetiniame puslapyje – https://rokiskis.lt/administracine-informacija/seniunijos/

Ne. Deklaruojant nepilnamečius vaikus, atskiro buto savininko sutikimo nereikia, nes vaikai deklaruojami prie tėvų (įtėvių / globėjų / rūpintojų). Tai galite atlikti el. būdu www.epaslaugos.lt arba nuvykę į deklaravimo įstaigą – seniūniją, kurios teritorijoje esate deklaravęs gyvenamąją vietą.

Informaciją apie seniūnijų kontaktinius duomenis galima rasti internetiniame puslapyje – https://rokiskis.lt/administracine-informacija/seniunijos/

Patalpos ar pastato savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai (tai seniūnijai, kurios teritorijoje yra gyvenamosios patalpos) pateikia prašymą panaikinti jam priklausančioje patalpoje ar pastate savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. atitinkamą nustatytos formos užpildytą prašymą;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR pasą arba tapatybės kortelę, ES piliečiai – užsienio pasą arba tapatybės kortelę ir iš Migracijos skyriaus gautą pažymą apie teisę gyventi LR, ne ES piliečiai – leidimą gyventi LR);
 3. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas);
 4. faktą, kad asmens gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys yra neteisingi, patvirtinančius dokumentus: trijų asmenų (pvz. kaimynų) parašai ant prašymo, arba daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininko raštiškas patvirtinimas, kad minimas asmuo negyvena nurodytu adresu, arba apylinkės įgaliotinio raštiškas patvirtinimas, kad minimas asmuo negyvena nurodytu adresu, arba gyvenamosios patalpos pirkimo–pardavimo sutartį (kai prašoma panaikinti buvusių gyvenamosios patalpos savininkų, jų šeimos narių ar kitų asmenų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą iki pareiškėjui įsigyjant gyvenamąją patalpą, neteisingus gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis);
 5. kai kreipiamasi dėl buvusio sutuoktinio neteisingų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo, pateikiamas ištuokos liudijimas (akto išrašas) bei teismo sprendimas.

Kai į deklaravimo įstaigą kreipiasi įgaliotas asmuo – teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą bei savininko (bendraturčių) ir savo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

Informaciją apie seniūnijų kontaktinius duomenis galima rasti internetiniame puslapyje – https://rokiskis.lt/administracine-informacija/seniunijos/

Gyventojas deklaruoja savo gyvenamąją vietą, kurioje praleidžia daugiausiai laiko arba yra labiausiai su ja susijęs. Jeigu gyvenate kitos paskirties būste, tuomet ją galite deklaruoti kaip savo gyvenamąją vietą. Galite deklaruotis el. būdu www.epaslaugos.lt arba nuvykus su asmens dokumentu į seniūnija, kurios teritorijoje yra patalpos.

Informaciją apie seniūnijų kontaktinius duomenis galima rasti internetiniame puslapyje – https://rokiskis.lt/administracine-informacija/seniunijos/

Galite, jei sodo namelis įregistruotas ir turi adresą. Tokiu atveju, galite deklaruotis el. būdu www.epaslaugos.lt arba nuvykus su asmens dokumentu į seniūnija, kurios teritorijoje yra sodo namelis.

Informaciją apie seniūnijų kontaktinius duomenis galima rasti internetiniame puslapyje – https://rokiskis.lt/administracine-informacija/seniunijos/

Ne, negalima.

Būsto ploto (kvadratūros) apribojimo nėra.

Teisinės pagalbos teikimas

Valstybės garantuojama ir iš valstybės biudžeto finansuojama pirminė teisinė pagalba teikiama asmenims, gyvenantiems Rokiškio rajone

Valstybės garantuojama teisinė pagalba –įstatymo nustatyta tvarka teikiama pirminė teisinė pagalba, antrinė teisinė pagalba ir valstybės užtikrinama neteisminė mediacija.
Pirminė teisinė pagalba – tai įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija (informacija apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, teisinės pagalbos teikimą), teisinės konsultacijos (patarimai teisės klausimais) ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Be to, ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą.

Antrinė teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą. Antrinės teisinės pagalbos teikimą Panevėžio apygardos teismo teritorijoje organizuoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyrius (adresas: Vasario 16-osios g. 49, LT-76296 Šiauliai. Tel. 8 700 00 214).

Valstybės užtikrinama neteisminė mediacija –civilinių ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą.

Privalomoji mediacija taikoma sprendžiant šeimos ginčus, nagrinėjamus ginčo teisena Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Asmenys, deklaravusieji savo gyvenamąją vietą Rokiškio rajone arba, jei asmuo neturi deklaruotos gyvenamosios vietos, tačiau gyvena Rokiškio rajone, turi teisę į pirminės teisinės pagalbos suteikimą.

Pirminės teisinės pagalbos paslaugas Rokiškio rajono gyventojams teikia Rokiškio rajono savivaldybės administracija (Respublikos g. 94, Rokiškis):

Daiva Jasiūnienė, Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė, 416 kab., tel. (8 458) 71 170, mob. (8 620) 64 169, el. paštas [email protected].

Darbo laikas: I – 8.00-17.00 (pietų pertrauka -12.00- 12.45)

II –  neteikiama

III – 8.00-17.00 (pietų pertrauka- 12.00-12.45)

IV – 8.00-18.00 (pietų pertrauka- 12.00-12.45)

V – 8.00-13.00

Asmeniui, besikreipiančiam dėl pirminės teisinės pagalbos reikalingi šie dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas: Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba ES valstybės narės piliečio pasas arba šių asmenų asmens tapatybės kortelė; kitos užsienio valstybės piliečio pasas ir leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje (arba kitoje ES valstybėje).
 2. Asmens gyvenamąją vietą įrodantis dokumentas: spaudas pase arba pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo neturi deklaruotos gyvenamosios vietos, pateikia kitus dokumentus, patvirtinančius gyvenamąją vietą Rokiškio rajone.
 3. Asmuo, besikreipiantis dėl įstatyme numatytų procesinių dokumentų parengimo turi pateikti šiems dokumentams parengti reikalingus visus duomenis ir rašytinius įrodymus.

Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

 1. pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
 2. pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
 3. pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.
 4. Pareiškėjas piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiosiomis teisėmis

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo šių veiksmų imasi tik po to, kai nebuvo rasta galimybė pareiškėjui ginčą išspręsti taikiai.

Renginių organizavimas Rokiškio rajone

https://rokiskis.lt/administracine-informacija/veikla/veiklos-sritys/komunikacijos-ir-kulturos-skyrius/

Rokiškio rajono savivaldybės puslapyje artimiausius renginius galite rasti Renginių kalendoriuje, o metinį renginių planą galite rasti atsidarę nuorodą arba atsidarę savivaldybės psl. www.rokiskis.lt (veikla, veiklos sritis – Komunikacijos ir kultūros skyrius, 2022 m. renginių planas.)

Švietimas

Prašymus dėl vaiko priėmimo į 1 klasę tėvai turi pateikti nuvykę į konkrečią mokyklą.

Tėvai prašymus į Rokiškio miesto darželius gali pateikti: pildant prašymo formą atvykus į Savivaldybę;  registruotu laišku (adresu: Švietimo ir sporto skyrius, Respublikos g. 94-807, LT-42136, Rokiškis) ar elektroniniu paštu [email protected], nuskenuotas kopijas. Prašymo forma patalpinta Savivaldybės interneto svetainėje.

Tėvų, pageidaujančių, kad jų vaikas lankytų ne Rokiškio mieste esančių įstaigų ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupes, prašymus pateikia nuvykę į įstaigą tos įstaigos direktoriui arba jo įsakymu paskirtam kitam darbuotojui.

Socialinės paslaugos ir parama

Turite pateikti prašymą Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui. Su prašymu būtina pateikti šiuos dokumentus: sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), išduotą ne vėliau negu prieš 12 mėnesių; kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo arba sutuoktiniai taptų vaiko globėju (-ais) (rūpintoju (-ais).

Jei vaiko laikinoji priežiūra organizuojama vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu, vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai tiesiogiai (atvykę į savivaldybės administraciją ar seniūniją), registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis privalo pateikti:

 1. rašytinį prašymą nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą pas vaiko giminaičius, su vaiku emociniais ryšiais susijusius asmenis ar kitus vaiko tėvų ar jo atstovų pagal įstatymą nurodytus asmenis ne ilgesniam kaip šešių mėnesių terminui nuo vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-794 „Dėl vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3 priedą.
 2. išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją (jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai savivaldybės administracijai, seniūnijai, pateikiamas išrašas iš vaiko gimimo įrašo arba vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuris, padarius jo kopiją, grąžinamas prašymą pateikusiam asmeniui);
 3. tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas (jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai savivaldybės administracijai, seniūnijai, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuris, įsitikinus prašymą pateikusio asmens tapatybe, jam grąžinamas);
 4. asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
 5. dokumentus (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas), įrodančius priežastis, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą (pvz.: gydymo įstaigos pateiktą pažymą, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentus (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijas, laišką, patvirtinantį įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savanoriškoje programoje ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijas, potvarkio, kvietimo kopijas ar kt.);
 6. jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti ne jo tėvai, o kiti jo atstovai pagal įstatymą, – teismo sprendimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją.

Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos vaiko tėvai ar jo atstovai pagal įstatymą kreipiasi į gyvenamosios vietos savivaldybę arba seniūniją, užpildo Prašymą–paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP8 forma). Taip pat galima kreiptis tiesiogiai į vaikų dienos centro darbuotoją. Jei akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos poreikis nustatytas atvejo vadybos proceso metu, kartu su prašymu vaiko tėvai ar jo atstovai pagal įstatymą, ar atvejo vadybininkas, ar socialinis darbuotojas darbui su šeima pateikia atvejo vadybininko rekomendaciją.

Kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyrių. Prašymus socialinei pašalpai, būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijoms gauti taip pat galima pateikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) spis.lt.

Visi priešmokyklinukai, pirmokai ir antrokai turi teisę į nemokamus pietus mokykloje nevertinant šeimos pajamų. Vyresnių klasių mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 193,5 euro. ), turi kreiptis į seniūnijose dirbančius Socialinio darbo organizatorius ir socialinės paramos ir sveikatos skyriaus priėmimo kabineto specialistą. Besikreipiantieji turi būti  savo gyvenamąją vietą  deklaravę Rokiškio rajone arba įtraukti gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, o jeigu  gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jie neįtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą turi faktiškai gyventi Rokiškio rajone. Prašymą galima pateikti ir elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt.

Asmenys dėl socialinės pašalpos, jeigu jų pajamos neviršija 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio (141,90 Eur vienam asmeniui), turi kreiptis į seniūnijose dirbančius Socialinio darbo organizatorius ir socialinės paramos ir sveikatos skyriaus priėmimo kabineto specialistą. Besikreipiantieji turi būti  savo gyvenamąją vietą  deklaravę Rokiškio rajone arba įtraukti gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, o jeigu  gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jie neįtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą turi faktiškai gyventi Rokiškio rajone. Prašymą galima pateikti ir elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt.

Išmoka vaikams pervedama iki kiekvieno mėnesio 25 dienos.

Vaiko pinigai skiriami ir mokami kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba iki nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir emancipuotam ar susituokusiam nepilnamečiui vaikui arba vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant asmenis, kurių mokymą pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa vykdo profesinio mokymo teikėjai, iki šie asmenys baigs bendrojo ugdymo programą, taip pat akademinių atostogų, profesinio mokymo teikėjų suteiktų dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros, laikotarpį), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 23 metai. Atkreipiame dėmesį, kad Išmokų vaikams įstatyme nustatytas išmokos vaikui mokėjimas iki 23 metų, nes pagal Švietimo įstatymą (14 str. 6 d.) mokiniai, turintys labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gali mokytis iki 23 metų. Todėl, siekiant užtikrinti visiems vaikams vienodas sąlygas gauti vaiko pinigus iki jie baigs bendrojo ugdymo programą  (t. y. įgis vidurinį išsilavinimą), išmoka vaikui mokama iki 23 metų.

Dėl paramos maisto produktais gali kreiptis į seniūnijas, asmenys, kurių  pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 VRP (193,50 eurai), išimties atveju (ligos , nelaimės, neįgalumo, sulaukus senatvės pensinio  amžiaus ir kt.) pajamos neviršija 3 VRP (387,00 eurai) ir pateikti prašymą, atitinkamas pažymas ir dokumentus.

Specialiųjų poreikių lygį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai;  (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Utenos skyrius, Aukštakalnio g. 5, Utena ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Vilniaus skyrius, Švitrigailos g. 11E, Vilnius).

Specialieji poreikiai gali būti nustatyti tiek vaikui, tiek darbingo, tiek pensijinio amžiaus žmogui.

Su specialiųjų poreikių nustatymo pažyma turi kreiptis į seniūnijose dirbančius Socialinio darbo organizatorius ir Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus priėmimo kabineto specialistą. Prašymą galima pateikti ir elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt.

Dėl socialinių paslaugų skyrimo raštišku prašymu  tiesiogiai, paštu ar elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga, į asmens (šeimos) deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos (toliau – gyvenamoji vieta) į seniūniją, Rokiškio nestacionarių socialinių paslaugų įstaigas: Rokiškio socialinės paramos centrą ir Obelių socialinių paslaugų namus, į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių, gali kreiptis:

– asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas;

– veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais – bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys.

Kreipdamiesi į Savivaldybę dėl socialinių paslaugų, pateikia:

– užpildytą Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1‑183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (toliau –Prašymas). Prašymas gali būti pateikiamas ir socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje;

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją. Asmeniui pačiam kreipiantis tiesiogiai į Savivaldybės administraciją, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Įsitikinus asmens tapatybe, dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma. Asmeniui kreipiantis paštu, teikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Asmuo, pateikdamas Prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP). Paslaugų gavėjams suteikiama galimybė prisijungti naudojantis elektroniniu parašu (asmens tapatybės kortele, valstybės tarnautojo pažymėjimu ar kitomis elektroninio identifikavimo priemonėmis) ir (ar) elektroninės bankininkystės sistemomis. Jei Prašymas pateikiamas socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje, Prašymo pateikimas tvirtinamas skaitmeniniu pareiškėjo, jo globėjo, rūpintojo ar kito įgalioto asmens parašu.

Teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turi buto savininkas, kuris įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam plotui, bet ne didesniam už Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą,šildyti.
Teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma tokiam laikotarpiui, kuriam nustatoma teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Pateikiant prašymą pirmą kartą, pateikiamas bendrojo naudojimo objektų valdytojo raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo butų savininkai įgyvendina ar įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą. Šiame rašte taip pat nurodoma, kad daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti iš kreditus teikiančios institucijos yra paimtas kreditas, kreditą suteikusios institucijos pavadinimas, kredito grąžinimo laikotarpis, kredito dalis, tenkanti prašymą teikiančiam buto savininkui, kredito likutis, tenkantis prašymą teikiančiam buto savininkui prašymo pateikimo dieną, ir šio kredito grąžinimo grafikas.

Prašymai priimami Rokiškio rajono savivaldybės administracijos „viename langelyje“ (Respublikos g. 94, Rokiškis, 1 aukštas), informacija teikiama tel. 8 458 71268 arba el. paštu: [email protected]. Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu Socialinės paramos informacinėje sistemoje www.spis.lt arba administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt.

Reikia leidimo kirsti/genėti medį/krūmą

Privačios žemės sklypo savininkas ar valstybinės žemės valdytojas, norėdamas nukirsti saugotinus želdinius, tinkamai užpildytą nustatytos formos prašymą (Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021-12-23 sprendimo Nr. TS-249 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 1 priedas) pateikia Rokiškio rajono savivaldybės administracijos atpatinkamai seniūnijai. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

 1. žemės sklypo plano kopija ir numatomų kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti medžių schema (schema gali būti parengta žemėlapio pagrindu arba nubraižyta laisva forma, pažymint želdinių augimo vietą, rūšis, skaičių, skersmenį);
 2. įgaliojimo kopija, jei prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
 3. Valstybinės žemės nuomos sutartį (jei taikoma);
 4. bendrijos ar gyventojų susirinkimo protokolo, patvirtinančio, kad šiam prašymui pritarta paprasta balsų dauguma (50 proc. plius 1 balsas), kopija arba išrašas (jei taikoma);
 5. želdinių būklės ekspertizės išvada (jeigu atliekama).

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, įvertinusi ar numatomas saugotinų želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo vietos ar intensyvus genėjimas neprieštarauja savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams. Nenustačiusi kliūčių, Administracija išduoda leidimą.

Privačioje teritorijoje augantiems vaismedžiams ir nesaugotiniems medžiams kirsti leidimo nereikia.

Viešoji tvarka

Gyventojai, planuojantys atlikti statybos, rekonstrukcijos, remonto ar montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti Savivaldybės administracijai informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones ir kt.

Formą, kurią gyventojai gali užpildyti dėl pradedamų statybos, rekonstrukcijos, remonto ar montavimo darbų gyvenamojoje teritorijoje rasite čia (nuoroda): https://rokiskis.lt/wp-content/uploads/2019/04/triuk%C5%A0mas-planiniai-patikrinmai.docx

 

Pranešimas apie planuojamus statybos darbus pateikiamas el. p. [email protected] arba atvykus į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“, Respublikos g. 94, Rokiškis.

Teritorijų planavimas ir statyba

Norint ardyti esamas sienas daugiabučiame name būtina išsiaiškinti ar teritorijai ir/ar pastatui, kurioje stovi pastatas  nėra keliami specialūs reikalavimai. Taip pat reikalinga nustatyti kokią sieną yra numatoma griauti – laikančią ar nelaikančią. Norėdami atlikti statinio remonto darbus, jeigu privaloma, turite gauti daugumos butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, parengti atitinkamą statinio statybos projektą, atlikti projekto ekspertizę ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Paslauga plačiau aprašyta https://rokiskis.lt/administracine-informacija/viesosios-ir-administracines-paslaugos/architekturos-ir-paveldosaugos-skyrius/

Įsiterpęs valstybinės žemės plotas Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka ir atvejais sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo, rengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Žemės sklypų, esančių miestų ir miestelių teritorijose, formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą pagal iniciatorių prašymus organizuoja Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka. Išsami informacija pateikta https://rokiskis.lt/administracine-informacija/viesosios-ir-administracines-paslaugos/architekturos-ir-paveldosaugos-skyrius/

Norint statyti garažą (ar kitą pagalbinio ūkio paskirties pastatą) savo sklype reikėtų išsiaiškinti ar tokia statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama.

 • I grupės nesudėtingo statinio pagalbinio ūkio paskirties pastato (garažo) statybai statybą leidžiantis dokumentas būtų privalomas, jeigu Jūsų žemės sklypas patektų į STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedo 1.1 punkte nurodytas teritorijas;
 • II grupės nesudėtingo statinio statybai Statybą leidžiantis dokumentas Rokiškio mieste privalomas;
 • jeigu statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas, supaprastintas statybos projektas gali būti rengiamas statytojo pageidavimu.
 • nesudėtingo statinio statybai rengiamas supaprastintas statybos projektas.

Rokiškio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu žemės sklypo naudojimo paskirtis ar būdas gali būti nustatomas (keičiamas) žemės sklypams kuriems žemės sklypo naudojimo paskirtis ar būdas nebuvo nustatyti detaliuoju planu ir jei neprieštarauja Rokiškio miesto ar rajono savivaldybės teritorijos bendrajam planui. Išsami informacija pateikta https://rokiskis.lt/administracine-informacija/viesosios-ir-administracines-paslaugos/architekturos-ir-paveldosaugos-skyrius/

Civilinė metrikacija

Prašymas įregistruoti santuoką pateikiamas tam Civilinės metrikacijos skyriui, kuriame pageidaujama registruoti santuoką. Santuoką galima registruoti bet kuriame Civilinės metrikacijos skyriuje, nepriklausomai nuo deklaruotos gyvenamosios vietos.

Įregistravus santuoką užsienio valstybėje, ją reikia įtraukti į apskaitą Lietuvoje. Tai padaryti galite bet kuriame Civilinės metrikacijos skyriuje pateikę prašymą, santuokos įregistravimą patvirtinantį dokumentą (santuokos liudijimą, santuokos sudarymo įrašo išrašą, formą B pagal Konvenciją ar kitą dokumentą) bei abiejų sutuoktinių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.
Jei duomenų apie sutuoktinius ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, civilinės metrikacijos įstaiga, siekdama įsitikinti, ar apskaita nepažeis santuokos sudarymo sąlygų, gali paprašyti pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus.

Detalų teikiamos paslaugos parašymą galite rasti čia:
https://rokiskis.lt/administracine-informacija/viesosios-ir-administracines-paslaugos/civilines-metrikacijos-ir-archyvu-skyrius/    

Atsisakoma legalizavimo ir tvirtinimo pažyma Apostille, kai minėti viešieji dokumentai išduoti Europos Sąjungos valstybių kompetentingose institucijose (pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentą (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012).

Jungtinė Karalystė (JK) nebėra ES valstybė narė, tačiau pereinamuoju laikotarpiu iki 2020 gruodžio 31 d. JK išduoti viešieji dokumentai nėra tvirtinami Apostille.

Europos Sąjungos valstybių kompetentingose institucijose išduoti įgaliojimai ir sutikimai nėra vieši dokumentai, todėl turi būti patvirtinti pažyma Apostille (arba legalizuoti) ir išversti į lietuvių kalbą.

JK išduotas vardo, pavardės pakeitimo dokumentas Deed poll, JK sudarytas įgaliojimas, sutikimas nėra vieši dokumentai ir turi būti patvirtinti Apostille ir išversti į lietuvių kalbą.

Atsisakoma dokumentų vertimo, jeigu kartu su gimimo, santuokos sudarymo ar mirties įrašą liudijančiu išrašu pateikiama daugiakalbė standartinė forma (pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentą (ES) Nr. 2016/1191). Daugiakalbė standartinė forma nėra atskiras dokumentas, ji galioja tik su pateikiamu viešuoju dokumentu.

Reglamentas netaikomas trečiųjų (ne ES) valstybių valdžios institucijų išduotiems viešiesiems dokumentams bei trečiųjų (ne ES) valstybių valdžios institucijų išduotų viešųjų dokumentų kopijoms, nors tas kopijas yra patvirtinusi ES valdžios institucija.

Taip pat pažymos Apostille nereikalaujama ant dokumentų, gautų iš Rusijos, Ukrainos, Moldovos.

Išrašai iš civilinės būklės aktų (gimimo, santuokos sudarymo ar mirties) įrašų, išduoti pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis nėra legalizuojami ar tvirtinami pažyma Apostille ir neverčiami į lietuvių kalbą (užsienio kalbą). Nuoroda į konvenciją:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364028

Valstybės, prisijungusios prie 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencijos:

https://keliauk.urm.lt/lt/gyvenantiems-uzsienyje/konsulines-funkcijos-lietuvos-pilieciams/dokumentu-legalizavimas-ir-tvirtinimas-pazyma-apostille/valstybes-kuriu-civilines-bukles-aktu-irasu-israsai-galioja-be-legalizavimo-ar-tvirtinimo-pazyma-apostille

Prekybos vietų derinimas

Mugė yra priskiriama renginių grupei. Norintiems organizuoti renginį Rokiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose reikia užpildyti nustatytos formos prašymą ir atsiųsti el.p. [email protected] renginių organizavimo taisykles ir prašymo formą galite rasti savivaldybės puslapyje www.rokiskis.lt (veikla, veiklos sritis – Komunikacijos ir kultūros skyrius, kultūra)

PARAMA BŪSTUI

Teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms turi jaunos šeimos, kurios atitinka visus šiuos reikalavimus:

 1. prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms  pateikimo metu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą, t. y. šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 36 metų;
 2. kiekvienas jaunos šeimos narys yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;
 3. iki kreipimosi į savivaldybės, kurios teritorijoje ketina įsigyti pirmąjį būstą, administraciją, pateikdamos prašymą dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo (turėto) būsto naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų;
 4. įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose (Visa Rokiškio rajono savivaldybės teritorija atitinka šį reikalavimą);
 5. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą.

 

Pagrindiniai žingsniai dėl subsidijos suteikimo:

 1. Jauna šeima regione susiranda būstą pirkimui arba sklypą statybai ir deklaruoja turtą.
 2. Šeima užpildo prašymą www.spis.lt arba tiesiogiai Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje (Respublikos g. 94, Rokiškis).
 3. Savivaldybė per 10 darbo dienų išduoda pažymą subsidijai gauti, jeigu tam yra lėšų ir jei šeima atitinka kriterijus. Jei visos lėšos tiems metams išnaudotos, pažyma neišduodama, bet formuojamas sąrašas naujam finansavimo periodui laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo datą. Jauna šeima šį statusą turi atitikti tik prašymo pateikimo metu.
 4. Jauna šeima su gauta pažyma per 15 kalendorinių dienų kreipiasi į pasirinktą kredito įstaigą.
 5. Kredito įstaiga priima sprendimą suteikti kreditą arba ne. Nusprendusi suteikti paskolą būstui kredito įstaiga pasirašo kreditavimo sutartį su jauna šeima.
 6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją už jauną šeimą kredito įstaigai.

Parama būstui įsigyti teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti.
Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikiama kreditų gavėjams, jeigu jie atitinka LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus:
1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;

2) įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:
a) pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos, šio prašymo pateikimo metu, taip pat teisės į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją nustatymo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;
b) turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams būstui pirkti, statyti (dalį kredito panaudojant žemės sklypui, kuriame yra arba planuojamas statyti būstas, pirkti), nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti arba mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją;
c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Teikiamų subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikimo sąlygos ir dydžiai  yra:
1)           jaunos šeimos, neauginančios vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – apmokama 15 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos;
2)           jaunos šeimos, auginančios vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos;
3)           jaunos šeimos, auginančios du vaikus ar du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – apmokama 25 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos;
4)           šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ir daugiau vaikų, kuriems (ar vienam, ar keliems iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų, asmenys iki 36 metų, kurie yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos), ar jų šeimos, šeimos, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – apmokama 30 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos.

Asmenų prašymai priimami Rokiškio rajono savivaldybės administracijos vieno langelio priimamajame, Respublikos g. 94, Rokiškis.
Dėl papildomos informacijos kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ūkio skyrių, Respublikos g. 94, tel. 8 (652) 92305, el. p. [email protected]

Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka šiuos reikalavimus:
1) kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Rokiškio mieste ar rajone, taip pat asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Rokiškio rajone.
2) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas.
3) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma, arba asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas.
Asmenų prašymai priimami Rokiškio rajono savivaldybės administracijos vieno langelio priimamajame, Respublikos g. 94, Rokiškis.
Dėl papildomos informacijos kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ūkio skyrių, Respublikos g. 94, tel. 8 (652) 92305, el. p. [email protected]

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMA

Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos yra parengiamos ir pateikiamos išsiuntimui spalio 25 d. Valstybinės žemės nuomos mokestis, už einamuosius metus turi būti sumokėtas iki lapkričio 15 d. Negavus mokesčio deklaracijos, kreipkitės el.p. [email protected] arba tel. 8 633 62 959.

Rokiškio rajono savivaldybės administracija sudaro valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaraciją, pagal duomenų teikėjų : VĮ Registrų centro – kai išnuomotas sklypas, kuriam atlikti kadastriniai matavimai ir nuomos sutartis įregistuota viešame registre, ir Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos-visais kitais atvejais, pateiktus duomenis. Pamačius deklaracijoje netikslumus, būtina nedelsiant kreiptis į duomenų teikėjus bei informuoti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ūkio skyrių, el. p. [email protected] arba tel. 8 633 62 959.

LAISVOS DARBO VIETOS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE

Konkursų skelbimai į esamas laisvas darbo vietas Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose: https://rokiskis.lt/gyventojui/konkursai-ir-darbo-pasiula/