Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Nevyriausybinės organizacijos

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES IR JOS PRIEDŲ PAVYZDŽIAI: 

(pavyzdys) Biudžeto lėšų naudojimo sutartis

1 priedas (pavyzdys) Paraiška

2 priedas (pavyzdys) Sąmata

3 priedas (pavyzdys) Panaudojimo ataskaita

4 priedas (pavyzdys) Dokumentų ataskaita

SVARBU: jūsų įgyvendinamas projektas gali turėti ne tik privalomas buhalterines ataskaitas, bet ir įgyvendinimo (kokybinę) ataskaitą. Rekomenduojame pasiteirauti apie tai jūsų projektą koordinuojančio specialisto.

 

SKELBIAMAS  KONKURSAS  SOCIALINĖS  REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2022 METŲ PROJEKTAMS  FINANSUOTI

 

Vadovaudamasi Socialinės  reabilitacijos  paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų (toliau – Nuostatai), patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu  Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ 5–7 punktais, Rokiškio  rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektams finansuoti.

Konkurso tikslas – skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.

Bendra 2022 metais projektams įgyvendinti Rokiškio  rajono savivaldybėje planuojama skirti lėšų suma 60350,00 Eur (50288,00 Eur iš valstybės biudžeto, 10062,00 Eur (iš savivaldybės biudžeto), didžiausia vienam projektui planuojama skirti lėšų suma 22 000,00 Eur.,  mažiausia -10 000,00 Eur.

Konkurso būdu finansuotinos Nuostatų 8 ir 9 punktuose įvardintos, jų turinio reikalavimus atitinkančios pareiškėjo teikiamos šios socialinės reabilitacijos paslaugos:

  1. Neįgaliųjų dienos užimtumas:

1.1. neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas;

1.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse;

1.3. pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar lavinimas;

1.4. saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;

1.5. užimtumas amatų būreliuose ar klubuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti amatu.

  1. Individuali paslauga neįgaliajam.
  2. Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius.
  3. Pagalba neįgaliojo šeimos nariams.

 

Paraiškų priėmimo pradžia 2021 m. spalio 6 d., pabaiga 2021 m. lapkričio 5 d.

Projekto paraiškų teikimo būdas: elektroniniu paštu (vadovaujantis Nuostatų 5.8 punktu), elektroninio pašto adresas, kuriuo turi būti pateiktas projektas e.p. [email protected]

Projektas aprašomas užpildant Paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas), Detalią projekto įgyvendinimo sąmatą (Nuostatų 2 priedas), kartu su paraiška turi būti pateikta Nuostatų 28.3 papunktyje nurodyta  deklaracija (Nuostatų 3 priedas). Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę bei pareigas. Paraiška ir Nuostatų 28 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti Savivaldybės administracijai vienu elektroniniu laišku pdf formatu.

Paraišką teikti gali pareiškėjas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikiantis paslaugas ir (ar) organizuojantis veiklas Rokiškio  rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visas Nuostatų 11 punkte nurodytas sąlygas.

 

Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant projektus bus skiriami papildomi balai:

  1. pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiaus kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus.
  2. pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams);
  3. pareiškėjas, kuris 2021 metais socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektus įgyvendino be pažeidimų.

 

Kontaktinis asmuo Rokiškio  rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja  Zita Čaplikienė, tel. +370 612 20145, e. p, [email protected]; jį pavaduojantis asmuo Rokiškio  rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė  Rasa Baranovskienė, tel. +370 458 71405, e.p. [email protected]

Laikas pasiteirauti projektų paraiškų teikimo laikotarpiu pirmadieniais ir trečiadieniais – 8 – 17 val., antradieniais ir ketvirtadieniais –  8.-18 val. , pietų pertrauka – 12 – 12 45 val. penktadieniais –  nuo 8 -13  val.

Socialinės  reabilitacijos  paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatai

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d3a59eb11f8911eca51399bc661f78e7

 

 

44.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Rokiškio rajono savivaldybėje