Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Nevyriausybinės organizacijos

Mokymai „NVO gebėjimų stiprinimas matuojant socialinį poveikį”

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siekdama didinti nevyriausybinių organizacijų, bendruomeninių organizacijų (toliau – NVO) kompetencijas įsitraukti į paslaugų teikimą, kviečia dalyvauti mokymuose „NVO gebėjimų stiprinimas matuojant socialinį poveikį”, kurių tikslas – stiprinti nevyriausybinių organizacijų  atstovų kompetencijas matuoti organizacijos veiklos daromą socialinį poveikį.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu, suteikiant praktinių ir teorinių žinių bei vykdant individualias konsultacijas kiekvienai organizacijai, kurios atstovai dalyvauja mokymuose ir bus derinamos individualiai.

Dalyviai: NVO, veikiančios paslaugų teikimo srityje arba planuojančios teikti paslaugas.

Nuoroda į programą ir registracijos anketą:  http://www.3sektorius.lt/docs/NVOSOCIALINIOPOVEIKIOMATAVIMOMOKYMAI_2022-10-24_18_11_40.pdf

Nuoroda į paskelbtą info:  https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGqRGbvTVNhSpxHqCDbQdQtLLjw?compose=DmwnWrRnZVgvJdhwTgBlLdPmLbHXknSJvjHlHJhkHKwthgbfmgXnSgVHHjSLBNPpxMzpJZMVHZjQ

——-

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“


2022-05-20

Rokiškio rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. AV-417 patvirtintu nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Rokiškio rajono savivaldybėje aprašu.

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Galimi pareiškėjai – Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą. Savivaldybės aprašo nustatyta tvarka – Rokiškio rajono seniūnijos: Juodupės seniūnija, Jūžintų seniūnija, Kamajų seniūnija, Kazliškio seniūnija, Kriaunų seniūnija, Obelių seniūnija, Panemunėlio seniūnija, Pandėlio seniūnija, Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio miesto seniūnija.

 

Projekto paraiška orientuota į tos seniūnijos, kurioje ji rašoma, bendruomenių viešųjų poreikių tenkinimą, bendruomeninės veiklos stiprinimą. Finansuotinos veiklos – nurodytos Aprašo 10 punkte.

Paraiškų rengimas. Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Rokiškio rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. AV-417 (pridedamas aprašas ir jo priedai, paraiškos forma). Mažiausia vienam projektui lėšų suma – 300 (trys šimtai) eurų, didžiausia lėšų suma – 2000 (du tūkstančiai) eurų. Pareiškėjas pateikia užpildytą nustatytos formos paraišką (su pridedamais dokumentais, pridedami dokumentai yra išvardinti paraiškoje), įsegtą į segtuvą, su lydraščiu (lydraštis adresuotas Rokiškio rajono savivaldybės administracijai). Užpildytą paraišką su pridedamais dokumentais ir lydraščiu turi pateikti asmeniškai pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo. Galima paraiškas teikti paštu arba per kurjerį. (Visi reikalingi dokumentai Word formatu pateikti prie aprašo).

Paraiškos pagal priemonę priimamos nuo 2022 m. gegužės 20 d. iki 2022 m. birželio 30 d. 17 val. savivaldybės  1 a. pas vieno langelio funkcijas atliekantį specialistą (Respublikos g. 94, Rokiškis). Telefonas pasiteirauti darbo dienomis: (8 458) 51 885, 8 696 56 903, el. paštas z.juodeliene@rokiskis.lt (Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Zita Juodelienė).

 

SKELBIAMAS  KONKURSAS  SOCIALINĖS  REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2022 METŲ PROJEKTAMS  FINANSUOTI

 

Vadovaudamasi Socialinės  reabilitacijos  paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų (toliau – Nuostatai), patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu  Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ 5–7 punktais, Rokiškio  rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektams finansuoti.

Konkurso tikslas – skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.

Bendra 2022 metais projektams įgyvendinti Rokiškio  rajono savivaldybėje planuojama skirti lėšų suma 60350,00 Eur (50288,00 Eur iš valstybės biudžeto, 10062,00 Eur (iš savivaldybės biudžeto), didžiausia vienam projektui planuojama skirti lėšų suma 22 000,00 Eur.,  mažiausia -10 000,00 Eur.

Konkurso būdu finansuotinos Nuostatų 8 ir 9 punktuose įvardintos, jų turinio reikalavimus atitinkančios pareiškėjo teikiamos šios socialinės reabilitacijos paslaugos:

  1. Neįgaliųjų dienos užimtumas:

1.1. neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas;

1.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse;

1.3. pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar lavinimas;

1.4. saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;

1.5. užimtumas amatų būreliuose ar klubuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti amatu.

  1. Individuali paslauga neįgaliajam.
  2. Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius.
  3. Pagalba neįgaliojo šeimos nariams.

 

Paraiškų priėmimo pradžia 2021 m. spalio 6 d., pabaiga 2021 m. lapkričio 5 d.

Projekto paraiškų teikimo būdas: elektroniniu paštu (vadovaujantis Nuostatų 5.8 punktu), elektroninio pašto adresas, kuriuo turi būti pateiktas projektas e.p. z.caplikiene@rokiskis.lt

Projektas aprašomas užpildant Paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas), Detalią projekto įgyvendinimo sąmatą (Nuostatų 2 priedas), kartu su paraiška turi būti pateikta Nuostatų 28.3 papunktyje nurodyta  deklaracija (Nuostatų 3 priedas). Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę bei pareigas. Paraiška ir Nuostatų 28 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti Savivaldybės administracijai vienu elektroniniu laišku pdf formatu.

Paraišką teikti gali pareiškėjas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikiantis paslaugas ir (ar) organizuojantis veiklas Rokiškio  rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visas Nuostatų 11 punkte nurodytas sąlygas.

 

Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant projektus bus skiriami papildomi balai:

  1. pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiaus kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus.
  2. pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams);
  3. pareiškėjas, kuris 2021 metais socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektus įgyvendino be pažeidimų.

 

Kontaktinis asmuo Rokiškio  rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja  Zita Čaplikienė, tel. 8 612 20145, e. p, z.caplikiene@rokiskis.lt; jį pavaduojantis asmuo Rokiškio  rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė  Rasa Baranovskienė, tel. 8 458 71405, e.p. r.baranovskiene@rokiskis.lt

Laikas pasiteirauti projektų paraiškų teikimo laikotarpiu pirmadieniais ir trečiadieniais – 8 – 17 val., antradieniais ir ketvirtadieniais –  8.-18 val. , pietų pertrauka – 12 – 12 45 val. penktadieniais –  nuo 8 -13  val.

Socialinės  reabilitacijos  paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatai

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d3a59eb11f8911eca51399bc661f78e7

 

 

44.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Rokiškio rajono savivaldybėje


KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

2021-05-31

Rokiškio rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis 2021 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. AV-443 patvirtintu nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Rokiškio rajono savivaldybėje aprašu.

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Galimi pareiškėjai – Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą. Savivaldybės aprašo nustatyta tvarka – Rokiškio rajono seniūnijos: Juodupės seniūnija, Jūžintų seniūnija, Kamajų seniūnija, Kazliškio seniūnija, Kriaunų seniūnija, Obelių seniūnija, Panemunėlio seniūnija, Pandėlio seniūnija, Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio miesto seniūnija.

Projekto paraiška orientuota į tos seniūnijos, kurioje ji rašoma, bendruomenių viešųjų poreikių tenkinimą, bendruomeninės veiklos stiprinimą. Finansuotinos veiklos – nurodytos Aprašo 10 punkte.

Paraiškų rengimas. Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Rokiškio rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. AV-443 (pridedamas aprašas ir jo priedai, paraiškos forma). Mažiausia paraiškos suma – 300 (trys šimtai) eurų, didžiausia paraiškos suma – 2000 (du tūkstančiai) eurų. Pareiškėjas pateikia užpildytą nustatytos formos paraišką (su pridedamais dokumentais, pridedami dokumentai yra išvardinti paraiškoje), įsegtą į segtuvą, su lydraščiu (lydraštis adresuotas Rokiškio rajono savivaldybės administracijai). Užpildytą paraišką su pridedamais dokumentais ir lydraščiu turi pateikti asmeniškai pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo. Galima paraiškas teikti paštu arba per kurjerį. (Visi reikalingi dokumentai Word formatu pateikti prie aprašo).

Paraiškos pagal priemonę priimamos nuo 2021 m. gegužės 31 d. iki 2021 m. birželio 30 d. 16 val. adresu Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis  pas ,,vieno langelio“ funkcijas atliekantį specialistą, savivaldybės  1 a.,  telefonas pasiteirauti darbo dienomis (8 458) 51 885, 8 696 56 903, el. paštas z.juodeliene@rokiskis.lt  Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Zita Juodelienė.

 

43.

SUTARTIS SU PATIKSLINTOMIS SĄMATOMIS PRAŠOME UŽPILDYTI IKI 2019-04-17 D.

42.

Priimamos Paraiškos nevyriausybiniu organizacijų kultūros ir sporto projektams, finansuojamiems Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

41.

Paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai bus galima teikti nuo vasario 11 d. iki kovo 15 d.

40.

39.

 

38.

 

37.

36.

35.

34.

Žemės ūkio ministerija kviečia nuo  balandžio 19 d. iki gegužės 28 d. teikti paraiškas gauti valstybės paramą žemės ūkio parodoms, prekybos mugėms, bendruomeniškumą kaime skatinantiems renginiams, vykstantiems Lietuvoje, ir konkursams organizuoti ir (ar) dalyvauti juose.

http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-teikti-paraiskas-renginiams-organizuoti-1

33. 

Kovo 30 d. 13.00 val. Rokiškio kultūros centro mažojoje salėje įvyks susitikimas su DAUGELAGE ORGANIZACIJA ( tarptautine  miestų partnerystės sąjunga) KVIEČIAME DALYVAUTI  NEVYRIAUSYBININKUS.

32.

Atnaujinti Rokiškio rajono savivaldybės kaimo programos nuostatai.

31. 

JAU REGISTRUOKITĖS UŽ  2017 METUS, PASPAUDĘ NUORODĄ 

30. 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSĄ. PARAIŠKOS PRIIMAMOS IKI  2018 M. KOVO 16 D. 15,00 VAL.

29. 

 

28.

 

27.

26.

Kviečiame dalyvauti apklausoje, kuri padės tiksliau nustatyti Nevyriausybinės organizacijos apibrėžimą.

 

2013 m. priimtame Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme nevyriausybinės organizacijos (NVO) apibrėžimas įtvirtintas pirmą kartą. Tačiau ilgainiui pastebėta, kad jis ne pakankamai tiksliai nusako, ką turėtume laikyti NVO. Dažnai valstybės institucijoms ir piliečiams iškyla abejonių, ar tam tikra organizacija, turinti viešosios įstaigos, asociacijos ar labdaros ir paramos fondo teisinę formą, turėtų būti laikoma NVO.

 

Todėl siekiant stiprinti nevyriausybines organizacijas, kurios yra svarbi organizuoto pilietiškumo išraiška, esamą apibrėžimą numatoma tikslinti, o viena iš priemonių tam – sužinoti piliečių nuomonę. Kviečiame dalyvauti apklausoje Ką laikome NVO Lietuvoje? iki lapkričio 14 d.

Taip pat prašytume šia informacija pasidalinti Jūsų savivaldybėje su NVO srities atstovais, aktyviais piliečiais.

http://epilietis.lrv.lt/lt/formos/apklausa-ka-laikome-nevyriausybinemis-organizacijomis-lietuvoje

25. 

24.

23.

LVBOS siūlymas projektus vertinti balų sistema pagal apraše nurodytus kriterijus

23.

LVBOS siūlymas projektus vertinti balų sistema pagal apraše nurodytus kriterijus.

22.

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ ,,REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE”

21.

20.

Sutarties projektus prašome užpildyti  ir word. variantą iki gegužės 23 d. atsiųsti  adresu j.komkiene@rokiskis.lt

19.

18.

Kviečiame teikti 2017 metams  nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti paraiškas (prie paraiškos būtina pridėti organizaicjos įstatų ir registracijų pažymėjimų kopijas)

17.

Prašome užpildyti klausimyną

16.

Prašome atsiskaityti už įgyvendintus projektus

15.

Sporto organizacijų projektų finansavimas

14.

Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas

13.

Pilietinis projektas ,,Aš už Lietuvą!”

12.

NVO JAUNIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMAS http://www.rokiskis.lt/lt/jaunimui/konkursai.html

11.

Rokiškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos  biuras skelbia  visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 m. projektų konkursą. Išsamesnė informacija

10.

Rokiškio kūno kultūros ir sporto centras  skelbia  SPORTO projektų konkursą. Paraiškos priimamos iki balandžio 15 d. (J. Basanavičiaus -3, Rokiškis, el.p. sportocentras@zebra.lt; tel.:  845851884)

9.

Už 2015 metus finansinių ataskaitų deklaravimas iki 2016 metų gegužės 1 d.

8.

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia NVO  projektų 2016 metams konkursą.

7.

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia JAUNIMO projektų 2016 metams konkursą Plačiau …

6.

Demokratijos Bendrijos šaukimas NVO Projektams. Plačiau….

5.

Šiaurės ministrų tarybos šaukimas NVO projektams.  Plačiau……

4.

Organizacijos, gavusios Europos ir kitų fondų finansavimą  projektams, gali teikti paraiškas daliniam finansavimui iš   savivaldybės lėšų.

3.

SKELBIAMAS VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS KONKURSAS – 2016

http://www.rokiskis.lt/lt/svietimas/programos-konkursai/vaiku-ir-jaunimo-r85b.html

2.

PRATESTA NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ REGISTRACIJĄ IKI BALANDŽIO 1 D.

http://apklausa.lt/f/rokiskio-rajono-nvo-apklausa-dxhuc2w/answers/new.fullpage

1. 

Žemės ūkio ministerija renka paraiškas 2016 m. nacionalinei paramai gauti ; pareiškėjai kaimo bendruomenės ir tiklinės jų organizacijos. paraiškos renkamos nuo kovo 7 d. iki balandžio 8 d. Plačiau…