Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Paslaugos

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimas (PASA00020)
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PASA00024)
Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais (PASA00025)
Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre (PASA00026)
Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais (PASA00028)
Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas (PASA00071)
Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

Prašymo forma

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas

Žemės-sklypų-formavimo-ir-pertvarkymo-projekto-rengimo-organizavimas

Prašymo forma

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (-ų) nustatymas/pakeitimas

Pagrindinės-žemės-naudojimo-paskirties-ir-būdo-nustatymas-bei-keitimas

Prašymas dėl žemės sklypo žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo

Prašymas dėl žemės sklypo žemės naudojimo būdo nustatymo

Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos išdavimas, priėmimas, naudojimas ir derinimas

Geodezinės-kartografinės-medžiagos-ir-erdvinių-duomenų-rinkinių-išdavimas-naudojimas-ir-priėmimas

Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti išdavimas

Teritorijų-planavimo-sąlygų-išdavimas

Prašymo forma

Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimas
Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimas
Sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimas
Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimas
Sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimas
Sprendimų dėl valstybinės žemės nuomos/panaudos sutarčių sudarymo priėmimas

 

Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas (PASA00030)
Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas (PASA00059)
Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas (PASA00060)
Socialinės paramos mokiniams skyrimas

Socialinė parama mokiniams

Prašymo forma

Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

Išmoka vaikui

Prašymo forma

Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas

Išmoka besimokančio ar studijuojančio vaikui

Prašymo forma

Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas

Išmoka privalomosios karo tarnybos vaikui

Prašymo forma

Išmokos įsivaikinus vaiką skyrimas

Išmokos įsivaikinus vaiką skyrimas

Prašymo forma

Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas

Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

Prašymo forma

Pažymos apie išmokas vaikui dirbantiems užsienyje išdavimas

Pažymos apie išmokas vaikui dirbantiems užsienyje

Prašymo forma

Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams į Lietuvos Respubliką parvežti skyrimas

Parama palaikams parvežti

Prašymo forma

Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas

Laidojimo pašalpos teikimas

Prašymas gauti laidojimo pasalpa

Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas (mirties užsienyje atveju)

Paramos-palaikams-parvežti

Prašymas gauti paramą palaikams parsivežti

Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams, ir jiems laidoti skiriamų laidojimo pašalpų skyrimas ir mokėjimas

Paslaugos aprašymas

Prašymo forma

Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas

Paslaugos aprašymas

Prašymo forma

Socialinės pašalpos skyrimas

Socialinės pašalpos skyrimas

Prašymo forma (Kai kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeičia anksčiau pateikti duomenys)

Prašymo forma 1 priedas (Pajamos, kurios skaičiuojamos skiriant piniginę socialinę paramą)

Prašymo forma 2 priedas (Duomenys apie žemės ūkio veiklą, naudojami pajamoms nustatyti)

Prašymo foma 3 priedas (Neįregistruoti statiniai (įskaitant nebaigtus statyti bei rekonstruoti))

Prašymo forma 4 priedas (Duomenys apie ūkinius gyvūnus, naudojami turto vertei nustatyti)

Prašymo forma 5 priedas (Finansinis turtas)

Prašymo forma (Kai nesikeičia duomenys)

Prašymo forma (Papildomai įsidarbinus)

Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos skyrimas

Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos skyrimo aprasymas

Prasymas skirti individualios pagalbos teikimo islaidu kompensac

Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų skyrimas

Slaugos ir priežiūros (pagalbos) tiksl. kompensacijų skyrimas -aprasymas

Prasymo forma SP-6 (6) slauga ir prieziura

Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimas

Vienkartinė-išmoka-gimus_vaikui

Prašymo forma

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

Vienkartinė-išmoka-nėščiai-moteriai

Prašymo forma

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

Vienkartinė-išmoka-įsikurti

Prašymo+SP-3(B)+forma

Kompensacijos sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietų armijoje skyrimas

Paslaugos aprašymas

Prašymo forma

Vaiko globos (rūpybos) išmokos skyrimas

Paslaugos aprašymas

Prašymo forma

Vaiko globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas

Paslaugos aprašymas

Prašymo forma

Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimas

Paslaugos aprašymas

Prašymo+SP-3(B)+forma (6)globa

Kompensacijos skyrimas už būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidas

Kompensacijų už būsto šildymą vandenį ir kietą kurą -skyrimas

Asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais (rūpintojais), įtėviais, atrankos bei pasirengimo globoti (rūpintis), įvaikinti organizavimas
Paslaugos aprašymasPrašymo forma (sutikimas iki 16 m.)Prašymo forma (tapti budinciu globotoju)Prašymo forma (tapti šeimynos steigeju dalyviu)Prašymo forma (tapti vaiko globeju rūpintoju)
Vaiko laikinosios priežiūros nustatymas ir nutraukimas tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu

Vaiku laikinosios prieziuros nustatymas arba nutraukimas tėvų prašymu

Prasymas vaiko laikinosios prieziuros

Pagalbos pinigų mokėjimo šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos (rūpybos) likusius vaikus Rokiškio rajono savivaldybėje skyrimas

Prasymas pagalbos pinigams gauti tvarka

Pagalbos pinigu globojamiems vaikams skyrimas

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas (PASA00009)
Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio įregistravimas ar išregistravimas (PASA00010)
Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas (PASA00011)
Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas (PASA00019)
Kartografinės medžiagos melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams teikimas

Kartografinės medžiagos melioruotos žemės-savininkams ir kitiems naudotojams teikimas

Prašymas išduoti kartografinę medžiagą

Paslaugos teikimo schema (kartografinė medžiaga)

Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Melioracijos statinių ir techninių dokumentų teikimas savininkams ir kitiems naudotojams

Prašymas dėl melioracijos techninių dokumentų išdavimo

Paslaugos teikimo schema (melioruotos žemės)

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas

Traktorių ir priekabų techninė apžiūra

Paslaugos teikimo schema (traktoriai)

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas (PASA00001)
Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas (PASA00007)
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezono metu išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PASA00012)
Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas (PASA00016)
Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas (PASA00017)
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PASA00023)
Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas (PASA00031)
Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas (PASA00032)
Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas(PASA00034)
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PASA00045)
Šeimų ir asmenų įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą (PASA00061)
Sutikimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu Rokiškio savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas (PASA00005)
Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PASA00008)
Pažymos, patvirtinančios pastatų teisinę registraciją, išdavimas (PASA00018)
Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimas (PASA00021)
Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas (PASA00022)
Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas (PASA00035)
Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas (PASA00036)
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui deklaravimas (PASA00037)
Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą (PASA00038)
Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas (PASA00039)
Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas (PASA00040)
Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas (PASA00041)
Leidimo laidoti išdavimas (PASA00042)
Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas (PASA00043)
Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas (PASA00058)
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PASA00067)
Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas (PASA00069)

Adreso (numerio) suteikimas, pakeitimas arba panaikinimas žemės sklypų objektams (pastatams ar jų kompleksams) ir patalpoms (butams)

Adreso suteikimas_paslaugos aprasymas

PRAŠYMAS-ADRESO-SUTEIKIMAS [78697]

schema del adreso suteikimo Nr. 2

Laidojimo pašalpa

Laidojimo-pasalpos-skyrimas_paslaugos-aprasymas (1)

Prašymo forma 1

Prašymo forma 2

Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas

Seniunams-priskirtu-notariniu-veiksmu-atlikimas

Asmenų prašymų (skundų), pareiškimų, adresuotų seniūnijos vadovybei, priėmimas ir nagrinėjimas

Asmenų-pasiūlymų-prašymų-pareiškimų-ir-skundų-nagrinėjimas

Prašymo forma

Pažymų apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti išdavimas

Pažymos apie draudžiamasias pajamas paslaugos aprašymas

Prašymo forma