Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Rokiškio rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano  2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis 2023 m. gegužės 8 d. patvirtintu mero potvarkiu Nr. MV- 55 ,,Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Rokiškio rajono savivaldybėje aprašu. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veikos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Rokiškio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės mero 2024 m. vasario 15 d. potvarkiu Nr. MV- 83 ,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 8 d. potvarkio Nr. MV – 55 ,,Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023 – 2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Rokiškio savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms,  organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Galimi pareiškėjai – Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme.

Teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą. Savivaldybės aprašo nustatyta tvarka – Rokiškio rajono savivaldybės teritorija – 18 200,00 eurų (Didžiausia vienam projektui suma – 2000,00 eurų ir mažiausia – 500,00 eurų)

Projekto paraiška orientuota į tos seniūnijos, kurioje ji rašoma, bendruomenių, viešųjų poreikių tenkinimą, bendruomeninės veiklos stiprinimą. Finansuotinos veiklos – nurodytos Aprašo 10.1-10.6 punktuose.

10.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar)  grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

10.1*. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų, asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar) jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

* įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d.

10.2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims bei asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

10.3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;

10.4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;

10.5. veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms šiame papunktyje, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų. 

10.6. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

 Paraiškų rengimas. Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Rokiškio rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu savivaldybės mero 2023 m. gegužės 8 d. potvarkiu Nr. VM-55 (pridedamas aprašas ir jo priedai, paraiškos forma) ir Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veikos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Rokiškio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės mero 2024 m. vasario 15 d. potvarkiu Nr. MV- 83 ,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 8 d. potvarkio Nr. MV – 55 ,,Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023 – 2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Rokiškio savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. (potvarkis pridedamas).

Mažiausia paraiškos suma – 500 (penki šimtai) eurų, didžiausia paraiškos suma – 2000 (du tūkstančiai) eurų. Pareiškėjas pateikia užpildytą nustatytos formos paraišką (su pridedamais dokumentais, pridedami dokumentai yra išvardinti paraiškoje), įsegtą į segtuvą. Užpildytą paraišką su pridedamais dokumentais turi pateikti asmeniškai pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo. Galima paraiškas teikti paštu arba per kurjerį. (Visi reikalingi dokumentai Word formatu pateikti prie aprašo).

Paraiškos pagal priemonę priimamos nuo 2024 m. vasario 20 d. iki 2024 m. kovo 29 d. 12 val. adresu Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis (savivaldybės pastatas)  pas ,,vieno langelio“ funkcijas atliekantį specialistą, savivaldybės  1 a.,  telefonas pasiteirauti darbo dienomis +370 458 51 885, +370 696 56 903, el. paštas z.juodeliene@rokiskis.lt  Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Zita Juodelienė.