Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tęsiamas Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų rengimas

Baigiantis 2021 metams, Rokiškio rajono savivaldybė parengė Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. aplinkos analizės dalį, kurioje buvo atlikta Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 m. įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizė, Rokiškio rajono savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė, reprezentacinė savivaldybės gyventojų apklausa, savivaldybės aplinkos analizė ir susitikimų su darbo grupėmis metu nustatytos pagrindinės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės.

Dabar Rokiškio rajono savivaldybė tęsia pradėtą darbą ir iki 2022 metų pabaigos siekia parengti visą Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 m. bei patvirtinti jį Taryboje. Antrojo etapu metu bus parengta Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. Koncepcija. Ją sudaro Savivaldybės vizija, prioritetai, tikslai ir uždaviniai bei juos įgyvendinantys rodikliai. Koncepciją planuojama parengti ir pristatyti visuomenei šių metų rugsėjo mėnesį. Parengus Koncepciją, bus rengiama Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. Strategija, kurią sudaro strateginio plėtros plano įgyvendinimo priemonės, regiono plėtros plano pažangos priemonėms įgyvendinti suplanuoti projektai bei kiti savivaldybės lėšomis finansuojami projektai, preliminarus lėšų poreikis ir jų įgyvendinimui reikalingi finansavimo šaltiniai, atsakingi vykdytojai. Parengus Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. projektą, bus galimybė su juo susipažinti Savivaldybės gyventojams, verslo atstovams teikti pasiūlymus, įžvalgas. Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. Projektas planuojamas parengti iki šių metų lapkričio mėn. pabaigos, o tvirtinti jį numatoma gruodžio mėn. Tarybos posėdyje.

Rengiant Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą ir toliau dirbs Rokiškio rajono savivaldybės Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupė bei 2021-10-29 Rokiškio rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. MV-30 patvirtintos trys tematinės darbo grupės:

Ekonominės aplinkos kartu su jai reikalingai žmogiškaisiais ištekliais užtikrinimo, verslo, žemės ūkio, turizmo, švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo darbo grupė, apimanti rajono ekonomikos, verslo ir investicijų pritraukimo, žemės ūkio, turizmo ir paveldo, švietimo ir ugdymo, sporto bei fizinio aktyvumo, kultūros sritis;

Socialinės ir bendruomeniškos aplinkos, viešojo valdymo bei savivaldybės įvaizdžio formavimo darbo grupė, apimanti rajono sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, vaikų ir šeimos gerovės, visuomenės saugumo ir prevencijos, viešojo valdymo, informacinių technologijų, viešųjų ryšių ir Savivaldybės įvaizdžio, jaunimo, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų reikalų bei jų įtraukimo į sprendimo priėmimą sritis;

Aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo užtikrinimo, komunalinių paslaugų ir savivaldybės infrastruktūros darbo grupė, apimanti rajono aplinkos apsaugos, gyvenamosios aplinkos, atliekų tvarkymo, susisiekimo, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, energetikos ir kitos inžinerinės infrastruktūros, transporto, seniūnijų ir kitų savivaldybės teikiamų paslaugų, teritorijų planavimo sritis.

 

Strateginio plėtros plano parengimo paslaugas ir konsultacijas teikia UAB „Generalis“ ekspertai. Kviečiame sekti informaciją Rokiškio rajono savivaldybės elektroninėje svetainėje, adresu https://rokiskis.lt/rokiskis-2030/, „Facebook“ paskyroje ir prisidėti prie Rokiškio rajono savivaldybės plėtros.

Detalus rengiamo strateginio plėtros plano antrojo etapo grafikas:

                                                * SPRĮP DG – Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupė, SPK – Strateginio planavimo komisija, TDG – Tematinės darbo grupės