Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

 

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Rokiškio rajono savivaldybės administracija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: Veikloms įgyvendinti Pažangos plane numatomi  3 tikslai ir  numatomos veiklos:

 1. Mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius Rokiškio rajono savivaldybėje ir didinti mokyklų pasiektų rezultatų tvarumą:
 • stiprinti mokyklas kultūrinio ir STEAM ugdymo srityse ir skatinti pasidalytąją lyderystę mokinių pasiekimų gerinimui;
 • įgalinti mokyklų pedagoginius darbuotojus bendradarbiauti taikant universalaus dizaino mokymuisi principus ir kurti įtraukaus ugdymo(si) metodų įvairovę;
 • stiprinti visų TŪM sričių mokyklų lyderių tinklaveiką organizuojant bendras ilgalaikes, tęstines veiklas ir įtraukiant TŪM sričių profesionalus.
 1. Didinti Rokiškio rajono kokybiško ir inovatyvaus kultūrinio ir STEAM ugdymo, neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą:
 • kurti ir įgyvendinti ilgalaikes kultūrinio ir STEAM ugdymo formaliojo ugdymo programas, tobulinančias mokinių aukštesnius mąstymo gebėjimus, taikymo įgūdžius, įtraukiai gilinančias žinias ir supratimą;
 • diegti mokyklose socialines inovacijas, padedančias mokyklų bendruomenėms edukacinėmis priemonėmis įveikti arba sumažinti nepalankių socialinių veiksnių įtaką mokinių, jų šeimų, vietos bendruomenės socialinei raidai ir vystymuisi;
 • plėtoti kultūrinio ir STEAM ugdymo neformaliojo švietimo veiklas ir skatinti mokinių įsitraukimą.
 1. Sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymosi sąlygas visoje Rokiškio rajono savivaldybėje:
 • Modernizuoti mokyklų įtraukiojo, kultūrinio ir STEAM ugdymo(si) infrastruktūrą, ją įveiklinant ir pritaikant įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
 • Diegti tinklaveika grįstą ugdymo organizavimą, sudarant galimybes materialiaisiais ir žmogiškaisiais ištekliais naudotis kitų mokyklų mokiniams ir mokytojams.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų;
 • Padidėjusi tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis;
 • Padidėjusi neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis;
 • Padidėjęs pagalbos specialistų, tenkančių 100 mokinių, skaičius;
 • Išaugęs bendrojo ugdymo mokyklų pedagogų, tobulinusių pasidalintos lyderystės kompetencijas ir pasidalinusių savo metodine/vadovavimo patirtimi praktiniais metodais, skaičius;
 • Padidėjusi bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų, taikančių įtraukiojo ugdymo metodus, dalis;
 • Padidėjęs bendrojo ugdymo mokyklų parengtų ir įgyvendintų ilgalaikių integruotų kultūrinio ugdymo programų skaičius;
 • Išaugęs TŪM programos STEAM veiklų, įvykdomų pasitelkiant partnerius (mokslo/ kultūros įstaigas/ verslo/ nevyriausybines organizacijas) ir (ar) jų infrastruktūrą, skaičius;
 • Padidėjęs apibendrintas valstybinių brandos egzaminų rodiklis.