Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

2024 M. VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS PROGRAMŲ PROJEKTŲ KONKURSAS

Rokiškio rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) konkurso būdu dalinai finansuoja savivaldybės lygmens programas, kurių teikėjai turi kitų finansavimo šaltinių (nemokamo maitinimo, kitų projektų, tėvų, rėmėjų ir kt.), kurie sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visos projektui įgyvendinti reikalingos sumos. Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigos, kultūros įstaigos, asociacijos, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta neformaliojo švietimo veikla ir, jei, vadovaudamiesi Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. AV-299 „Dėl Rokiškio rajone organizuojamų vaikų vasaros poilsio stovyklų bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, yra patvirtinę Stovyklų organizavimo tvarką, kuri yra viešinama įstaigos / organizacijos interneto svetainėje; nevyriausybinės organizacijos, pateikusios duomenis apie organizaciją Rokiškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų registrui ir pateikusios finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

IKI 2024 m. balandžio 18 d. 18.00 val. Užpildyta, patvirtinta teikėjo parašu ir antspaudu (jei tokį turi) paraiška su Aprašo 12.1-12.5 punktuose nurodytais priedais teikiama vienu el. laišku ir vienoje PDF laikmenoje pavadinimu „Socializacijos konkursui“ elektroniniu paštu jaunimas@rokiskis.lt arba pateikia įrištą paraišką su nurodytais priedais Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui, Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis (per savivaldybės priimamąjį, Vieną langelį).

Aprašas ir priedai<<

Paraiška 1 priedas<<

Vaikų vasaros ir kitų atostogų metu užimtumo organizavimą reglamentuojantys dokumentai

Bendrieji stovyklų dokumentai:

  1. Turistinių renginių organizavimo aprašas
  2. Vasaros stovyklų higienos norma (patvirtinta 2010 m.)
  3. Stovyklų bendrieji nuostatai 2017 m. Rokiškio rajono savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigos, nevyriausybinės, konfesinės organizacijos, fondai, asociacijos, profesinės sąjungos, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) tokia veikla įteisinta gali organizuoti stovyklas tik tuo atveju, jei yra patvirtinę Stovyklų organizavimo tvarką. Stovyklų organizavimo tvarką privalo viešinti savo įstaigos/organizacijos interneto svetainėje.