Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Rokiškio rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano  2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis 2023 m. gegužės 8 d. patvirtintu mero potvarkiu Nr. MV- 55 ,,Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Rokiškio rajono savivaldybėje aprašu.

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Galimi pareiškėjai – Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme, gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

Teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą. Savivaldybės aprašo nustatyta tvarka – Rokiškio miesto seniūnija – 1293,61 euro. (Mažiausia vienam projektui suma – 500,00 eurų). (Kitos seniūnijos pinigus panaudojo per praėjusius paraiškų surinkimo etapus).

Projekto paraiška orientuota į tos seniūnijos, kurioje ji rašoma, bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių  viešųjų poreikių tenkinimą, bendruomeninės veiklos stiprinimą. Finansuotinos veiklos – nurodytos Aprašo 10.1-10.6 punktuose.

Paraiškų rengimas. Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Rokiškio rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu savivaldybės mero 2023 m. gegužės 8 d. potvarkiu Nr. VM-55 (pridedamas aprašas ir jo priedai, paraiškos forma). Mažiausia paraiškos suma – 500 (penki šimtai) eurų. Pareiškėjas pateikia užpildytą nustatytos formos paraišką (su pridedamais dokumentais, pridedami dokumentai yra išvardinti paraiškoje), įsegtą į segtuvą. Užpildytą paraišką su pridedamais dokumentais turi pateikti asmeniškai pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo. Galima paraiškas teikti paštu arba per kurjerį. (Visi reikalingi dokumentai Word formatu pateikti prie aprašo).

Paraiškos pagal priemonę priimamos nuo 2023 m. liepos 19 d. iki 2023 m. rugpjūčio 1 d. 16 val. adresu Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis (savivaldybės pastatas)  pas ,,vieno langelio“ funkcijas atliekantį specialistą, savivaldybės  1 a.,  telefonas pasiteirauti darbo dienomis (8 458) 51 885, 8 696 56 903, el. paštas z.juodeliene@rokiskis.lt  Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Zita Juodelienė.