Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Informacija žemdirbiams

INFORMACIJA ŽEMDIRBIAMS

SAUSROS NUOSTOLIŲ VERTINIMAS NUTRAUKIAMAS

Informuojame žemdirbius, kad rajone prasidėjus lietingam sezonui, nuo š. m. rugpjūčio 10 d.  prašymų sausros nuostoliams įvertinti priėmimas nutraukiamas.

 

PARAMA UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ

 

Bičių laikytojai  iki  2023 m. rugsėjo mėn. 15 d. kviečiami  teikti paraiškas paramai už papildomą bičių maitinimą gauti. Į finansavimą gali pretenduoti bičių laikytojai, kurių bičių šeimos registruotos Ūkinių gyvūnų registre ir žemės ūkio valdos valdytojai arba partneriai, savo valdą įregistravę Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai turi atnaujinti kasmet, prieš teikdami paraišką.

Paraiškas galima teikti savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje, 605  ir 608 kab., mob. tel. Nr. : 8 611 25133  ir 861616207.

MELIORACIJA

  1. GRIOVIŲ ŠLAITŲ ŠIENAVIMAS

Norėdama užtikrinti geresnes sąlygas žemdirbystei bei pagrindinės jai tarnaujančios infrastruktūros – melioracijos sistemos veikimą, Rokiškio rajono savivaldybės administracija jau eilę metų investuoja į melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukciją. Tolimesnės rekonstruotų griovių būklės išlaikymui būtini melioracijos statinių priežiūros (griovių šlaitų šienavimo) darbai (toliau – Darbai). Darbai gali būti finansuojami valstybės biudžeto asignavimais. Teisinis reglamentavimas (Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo ir priežiūros, būklės vertinimo, darbų apimčių nustatymo, melioracijos sistemų apsaugos, melioracijos darbų finansavimo ir melioracijos statinių nurašymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-211) nurodo, kad melioracijos griovių šlaitų šienavimas vykdomas nuo liepos 1 d. iki spalio 1 d.

Per 2021-2022 m. Rokiškio rajono savivaldybės rekonstruotų melioracijos griovių ilgis yra 215 km. Šiais metais, vykdydami Darbus susidūrėme su dviem iššūkiais. Dėl infliacijos išaugus melioracijos statinių priežiūros darbų įkainiams, nepakanka numatytiems Darbams skirtų asignavimų. Kitas iššūkis – rangovas vykdydamas Darbus susidūrė su interesų derinimo problemomis su žemės sklypų savininkais ir naudotojais. Šiuo metu dėl interesų derinimo problemų rekonstruotų melioracijos griovių šlaitų šienavimas yra stabdomas iki bus nuimtas derlius, bet ne vėliau kaip iki š. m. rugpjūčio 21-28 d. Apgailestaujame, tačiau sutrumpėjus Darbų terminui bei nesant pakankamai tam reikalingų asignavimų, Darbai numatomi toliau vykdyti tik Juodupės, Kamajų ir Rokiškio kaimiškojoje seniūnijose. Rangovas – Žiuko įmonė (kontaktinis asmuo – įmonės darbų vadovas Augustas Žiukas, tel. Nr. 8 615 21944). Melioracijos griovių schemas rasite Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, adresu: https://rokiskis.lt/administracine-informacija/veikla/veiklos-sritys/zemes-ukio-skyrius/  Taip pat galite kreiptis į Žemės ūkio skyrių, tel. Nr. (8 458) 51686, mob. 8 658 13251, el. paštas: d.markeviciene@rokiskis.lt.

Atsižvelgdami į susiklosčiusią situaciją, prašome ūkininkų geranoriškumo ir bendradarbiavimo dėl Jiems nuosavybės teise priklausančių (ar suteiktų naudotis) žemės ūkio paskirties žemės sklypų žemdirbystės sąlygų užtikrinimo. Primename, kad žemės sklypų savininkai ar naudotojai turi teisę melioracijos statinių priežiūros (griovių šlaitų šienavimo) darbus atlikti savo iniciatyva jiems patogiu metu, pasinaudojant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ paramos remiama veikla „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“. Primename, kad žemės naudotojų pareigas atlikti smulkius melioracijos statinių priežiūros (tame tarpe griovių šlaitų šienavimo) darbus numato Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218.

II  MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIAI GEDIMAI GYVENVIETĖSE

Informuojame, kad Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. TS-165, patvirtinta nauja Rokiškio rajono savivaldybės Kaimo programos (toliau- Kaimo programa) priemonė  – melioracijos statinių avarinių gedimų gyvenvietėse šalinimo išlaidų kompensavimas. Norėdami pasinaudoti parama, dėl melioracijos statinių gedimo ne mažiau negu trijų kaimynystėje esančių sklypų  savininkai/valdytojai (toliau – Pareiškėjai)  kreipiasi į Žemės ūkio skyriaus melioracijos specialistą konsultacijos ir techninių dokumentų bei raštu pateikia bendrą prašymą dalyvauti programoje. Atlikus melioracijos gedimų tyrinėjimo darbus, taip pat prieš vykdant gedimų šalinimo darbus, Pareiškėjai telefonu informuoja Žemės ūkio skyriaus melioracijos specialistą. Šalinant gedimus, kai gedimo vietos yra ne Pareiškėjų valdomuose žemės sklypuose, prieš vykdant darbus būtinas žemės sklypo valdytojo rašytinis sutikimas. Avarinio melioracijos statinių remonto darbus gali vykdyti tik paslaugų teikėjai, turintys teisę atlikti darbus melioracijos statinių statybos srityje. Vienam namų valdos sklypui grąžintina suma – ne daugiau negu 500 eurų  (kompensaciją išmokant sklypo savininkui/valdytojui) . Išsamesnė informacija apie šią ir kitas  Kaimo programos priemones bei  visais Žemės ūkio skyriaus kuruojamais klausimais prašome ieškoti Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje. Prieiga internetu: https://rokiskis.lt/administracine-informacija/veikla/veiklos-sritys/zemes-ukio-skyrius/