Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2021-11-26 TP-10

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-17 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2021 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
3 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-43 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Algis Kazulėnas
0 Detaliau
4 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-72 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Danguolė Namajūnienė
0 Detaliau
5 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
6 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
7 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-194 „DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ ROKIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRĄ, PRIJUNGIANT JĮ PRIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
Vitalis Giedrikas
0 Detaliau
8 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Dalia Zibolienė
0 Detaliau
9 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. TS-171 „DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS, VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO, GLOBĖJO (RŪPINTOJO), PROFESIONALAUS GLOBĖJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKO
Dalia Zibolienė
0 Detaliau
10 DĖL OBELIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Elona Adomavičienė
0 Detaliau
11 DĖL INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IŠLAIDŲ DALINIO KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Darutis Krivas
0 Detaliau
12 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI, NAUDOJIMO IR SKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Augustinas Blažys
0 Detaliau
13 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ IR TAKŲ STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS AR REMONTO 2022-2024 M. PRIORITETINIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Augustinas Blažys
0 Detaliau
14 DĖL CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO AKCINEI BENDROVEI „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“
Virginijus Lukošiūnas
0 Detaliau
15 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-34 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
16 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
17 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-236 „DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS, EKSPLOATAVIMO IR KITŲ SU TURTO IŠLAIKYMU SUSIJUSIŲ MOKESČIŲ“ DALINIO PAKEITIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
18 DĖL ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
19 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
20 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO IŠNUOMAVIMO BE KONKURSO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
21 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO PATVIRTINIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
22 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-98 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS 2021–2022 MOKSLO METAMS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
23 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-56 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
24 DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Irena Matelienė
0 Detaliau
25 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIORITETINIŲ RENGINIŲ SĄRAŠO SUDARYMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Irena Matelienė
0 Detaliau
26 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO TURIZMO IR AMATŲ INFORMACIJOS CENTRO PERTVARKYMO Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ ROKIŠKIO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRĄ
Justina Daščioraitė
0 Detaliau
27 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ROKIŠKIO KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS MIEGONIŲ KAIME SUTEIKIMO
Dalia Janulienė
0 Detaliau
28 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI IR PASISAKYMAI 0 Detaliau
29 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI 0 Detaliau